skip to Main Content

Vragen aan College inzake verdere verrommeling in Westland te zien

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

18 mei 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verdere verrommeling in Westland te zien

 

 

Vraag 873 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie wordt erop geattendeerd en heeft ook zelf geconstateerd dat er op diverse plekken in Westland verdere verrommeling optreedt. Vier weken geleden werden foto’s gemaakt van een picknicktafel in de Zwethzone achter McDonalds en dat is daarna nog een aantal keren herhaald. Die foto’s zijn op Facebook geplaatst. Te zien is een picknicktafel met daarop ontzettend veel troep. Dit heeft ook de aandacht gekregen en afgelopen zondagochtend is wederom op dezelfde plek een enorm grote troep aangetroffen met daarbij zelfs een winkelwagen.

Ondanks de bekendheid wordt blijkbaar niet opgetreden en worden ook de beveiligingscamera’s achter de McDonalds niet gebruikt om te zien wie een en ander doet.

Ook in Monster liepen de containers over en zij deden dat al op zaterdagochtend. Bijgaand de foto’s. Structureel moet er toch iets veranderd zijn met betrekking tot het verwerken van afval want dit deed zich in het verleden niet voor.

bijlage artikel 42-vraag 873 foto’s containers Monster

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt zo’n bank achter de McDonalds niet beter in de gaten gehouden, zeker als steeds duidelijk is dat op zaterdagavond daar troep gemaakt wordt?
  • Wat is er veranderd zodat de gewone normale containers in de dorpskernen niet meer bijtijds worden geleegd waardoor een slordig beeld ontstaat?
  • Kan het College zorgdragen dat dit alles op korte termijn verbetert?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top