skip to Main Content

Verenigingen, instellingen, inwoners en ondernemers dienen zich als dat nodig is snel bij de gemeente te melden om benodigde financiële ondersteuning

Verenigingen, instellingen, inwoners en ondernemers dienen zich als dat nodig is snel bij de gemeente te melden om benodigde financiële ondersteuning

Tijdens de commissievergadering op woensdag 13 mei jl. heeft het College “de eerste rapportage inzake de Financiële leidraad coronacrisis“ aan de Raad toegezonden. Bij die rapportage zaten 45 aanvragen om hulp of een vooraankondiging van financiële problemen van belangenverenigingen, ondernemers / bedrijven, culturele instellingen, maatschappelijke instellingen, Westlandse verenigingen. De lijst met 45 aanvragers is vertrouwelijk.
In de commissievergadering van 17 juni gaat het College met voorstellen komen. Westland Verstandig betreurde het dat het College op 13 mei nog steeds geen “spoorboekje“ klaar had. Direct na de start van de crisis pleitten we al voor een noodfonds van meerdere miljoenen. Dat noodfonds kan dan gevoed worden uit andere keuzes over zaken die het College en de raadsmeerderheid eerder maakten (bijv. geen sloop oude gemeentehuis Monster met een voordeel van ruim € 3 miljoen) en door de Algemene Reserve aan te spreken of wel de euro’s te gaan bestemmen van die reserves (een 9-tal) waarvoor geen bestedingsplan meer is. Westland Verstandig deed deze suggesties ook eerder (voor Corona) in de alternatieve begroting 2020 in november 2019, maar toen om meer financiële ruimte te hebben voor de aanpak van de echte Westlandse problemen (o.m. zorg, ondersteuning verenigingen, wachtlijsten starterswoningen, wegenstructuur).
Westland Verstandig stond in november helaas helemaal alleen, maar krijgt nu meer politieke steun voor deze gedachte. Ineens zou de gemeente liggende gelden hebben van de verkoop van het nutsbedrijf en Caiway in 2007. Dit is natuurlijk niet zo. De gemeente Westland heeft alleen hoge schulden door meer geld uit geven in het verleden dan verstandig was, waartegenover dan ook bezittingen (vooral onroerend goed en voorzieningen) staan, maar die staan (te) hoog in de boeken en daarmee wordt dan de zgn. soliditeitsreserve (waar een andere politieke partij het fonds mee wil voeden) mee gevoed. Eigenlijk dus lucht en enkel een boekhoudkundige “truc“ en een soort administratieve buffer en geen euro’s op de bankrekening. Wel boekhoudkundig toegestaan overigens! Anders had het vorige College tot 2018 van CDA, GBW, VVD en GL toch toen al deze pot aangeboord. Ook dit College deed dat niet toen de hockey en de Hoge Bomen plotsklaps niet meer doorgingen zoals gepland. Dat gebeurde niet, eenvoudigweg omdat het geen liggende gelden zijn en een papieren rijkdom is.
Wel belangrijk is het dat alle verenigingen, ondernemers / bedrijven, inwoners, culturele- en maatschappelijke instellingen en Westlandse verenigingen die steun nodig hebben of gaan hebben en dat kunnen onderbouwen, zich nu melden bij de gemeente. Alleen dan, als alles bekend is, kan in juni door de Raad en alle raadspartijen een goede afweging gemaakt worden en kunnen goede besluiten genomen worden.
Westland Verstandig roept dan ook een ieder op die problemen heeft of vreest te krijgen, om zich bij de gemeente te melden. Nogmaals om financiële ruimte in de gemeentefinanciën te krijgen zal het nodig zijn om bepaalde plannen terug te draaien en vooral die plannen waarvan al eerder door Westland Verstandig is aangegeven dat ze geldverspilling waren en de inwoners, ondernemers en verenigingen geen enkel profijt opleveren. Als we als gemeente dat doen, dan kunnen we financieel bijspringen daar waar het nodig is zonder dat andere goede plannen gecanceld worden. Wellicht goed dat het College en de raadspartijen de alternatieve begroting 2020 van Westland Verstandig er eens op nalezen.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top