skip to Main Content

Vragen aan het College inzake verdere voltooiing Zwethzone

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verdere voltooiing Zwethzone

Vraag 348 2014-2017

Edelachtbaar College,

Eind vorig jaar zijn twee bruggen geplaatst in de Groeneveldse Polder en Woudse Polder, als onderdeel van de laatste fase van de Zwethzone. Het was nog net voor de overgang naar het nieuwe jaar en de verantwoordelijk wethouder Midden-Delfland schetste een beeld dat de bijbehorende fiets- en wandelpaden in de loop van 2016 gerealiseerd zouden worden, nadat de laatste “hobbels” waren genomen.

We zijn inmiddels in de zomer aangekomen en de twee bruggen worden volop (illegaal) gebruikt door fietsers, wandelaars en mountainbikers bij ontbreken van afzettingen, communicatie enz. Ondernemers en omwonenden drongen aan op handhaving, bebording en communicatie. Het heeft niet mogen baten. Ook blijft men in onwetendheid over de aanleg van de fiets- en wandelpaden. Zij ergeren zich dat het gebied door mountainbikers wordt verruïneerd waarbij niet wordt opgetreden of gehandhaafd. Ook de aansluiting op de Molenlaan, een openbare weg, is niet op orde. Integendeel, de weg is “gebarricadeerd”. Bijgaand een foto.

Voor de gemeente Westland en de gemeente Midden-Delfland is het belangrijk dat deze laatste fase van de Zwethzone zo spoedig mogelijk volledig wordt gerealiseerd. Daarom stellen wij het College van B&W van de gemeente Westland de volgende schriftelijke vragen. Vanuit de gemeente Midden-Delfland worden vergelijkbare vragen door de raadsleden Snethlage en De Jong aan het College verzonden.

 1. Wat is de oorzaak dat het wandelpad in de Woudse Polder en het fietspad in de Groeneveldse Polder nog niet is aangelegd?
 2. Welke maatregelen hebben de beide Colleges daarop genomen?
 3. Wat is de planning voor de komende tijd?
 4. Is er een streefdatum voor oplevering en zo ja, welke?
 5. Hoe voorzien de Colleges in de communicatie naar omwonenden en ondernemers?
 6. Hoe voorzien de Colleges in de communicatie naar gebruikers?
 7. Hoe wordt er gehandhaafd?
 8. Hoe wordt er beheerd?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,                                           Leo G. Boekestijn
Fractievoorzitter                                            Fractielid

 

Mede namens:

 1. de Gier,
  Fractievoorzitter PvdA Westland

 

 1. Spaans,
  Fractievoorzitter GroenLinks Westland
Back To Top