skip to Main Content

Vragen aan College inzake voorgenomen uitvoering verkeersmaatregel / verkeersbesluit Ambachtsweg Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

20 december 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake voorgenomen uitvoering verkeersmaatregel / verkeersbesluit Ambachtsweg Wateringen

 

Vraag 163 2022-2026

Edelachtbaar College,

Inmiddels is er de nodige heisa ontstaan over de Ambachtsweg. De Ambachtsweg is circa 4 jaar geleden afgesloten in beide richtingen en nadat bloembakken geplaatst zijn begin 2018 zijn ook die weer weggehaald en is de weg dicht gebleven behoudens bestemmingsverkeer omdat het rijden over de Ambachtsweg van doorgaand verkeer als onveilig werd aangemerkt. Voorts bleken in 2018 niet de adviezen van de Veiligheidsregio / politie in acht genomen te zijn en kon de Ambachtsweg ook niet meer open.

Daarna is er politiek bedreven inzake de Ambachtsweg en in meerderheid heeft de Raad besloten dat de Ambachtsweg weer open zou moeten, zij het dat er wel dat eerst maatregelen genomen moeten worden om de verkeersveiligheid te waarborgen. Het College, bij monde van de wethouder, heeft een aantal keren in het openbaar verklaard dat de weg niet open kon omdat er ook geen verkeersmaatregelen mogelijk waren die veilig genoeg waren.

Recent heeft de wethouder aangegeven dat de weg in januari 2024 weer opengesteld zal worden. Daarbij zou het gaan om eenrichting vanuit Wateringen richting Den Haag. Daarnaast zou het bestemmingsverkeer in beide richtingen mogelijk blijven en zou er ook nog een bus over de Ambachtsweg moeten gaan. Vooralsnog zouden dit tijdelijke maatregelen zijn voor de duur van 6 maanden en in de tijd van reconstructie van het Oosteinde / Herenstraat, alhoewel dat in de aankondiging van het College niet helemaal duidelijk is.

Juridisch bezien zitten er de nodige haken en ogen aan de wijze waarop dit nu ingevoerd gaat worden en Westland Verstandig vreest dat het verkeersbesluit / de feitelijke maatregelen van openstelling de juridische toets niet kunnen doorstaan. Wel is het goed om voor een ieder te weten waar we aan toe zijn

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Op welke datum is het College van plan om de weg weer voor eenrichting open te stellen?
  2. Is het College bereid om eventuele juridische acties van de buurtbewoners en ook overige bewoners vanuit Wateringen af te wachten alvorens tot daadwerkelijke openstelling overgegaan wordt?
  3. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen zoals ook het College aangeeft en ook de Raad bij meerderheid verlangd heeft, alvorens de weg eenzijdig wordt geopend? Worden die maatregelen, zo die al getroffen worden, niet in een besluit meegenomen?
  4. Is het College nog van plan om een verkeersbesluit te gaan nemen of wordt dat geacht fictief genomen te zijn door het plaatsen van borden en het weghalen van belemmeringen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top