skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake blijverslening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake blijverslening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Vraag 106 2014-2018

Edelachtbaar College,

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) werkt aan een zogenaamde blijverslening. Het SVn biedt gemeenten nu al de mogelijkheden voor de starterslening en de duurzaamheidslening. Met de blijverslening wordt het voor ouderen met een eigen huis mogelijk om voorzieningen te creëren om langer thuis te blijven. Westland Verstandig vindt het belangrijk dat mensen de keuze hebben waar zij oud willen worden en zo de regie over hun eigen leven houden.

Het principe van de blijverslening is erg simpel. Ouderen beschikken vaak over een eigen huis. Zij beschikken in veel gevallen niet over het financiële vermogen om dit huis aan te passen aan de actuele zorgvraag. Het vermogen van deze mensen zit in het huis en is daarom niet beschikbaar voor aanpassingen. Diezelfde ouderen kunnen eveneens niet bij de bank aankloppen voor krediet of een verhoging van de hypotheek. De blijverslening geeft deze mensen de mogelijkheid een relatief klein bedrag te lenen om hiermee het huis aan te passen aan de zorgvraag. Dit kan bijvoorbeeld een veilige douche of het verplaatsen van de slaapkamer naar de benedenverdieping zijn.

SVn verwacht eind 2015 financiële instrumenten beschikbaar te hebben om de doelgroep te bedienen. Gemeenten stellen een budget beschikbaar en SVn financiert met een laagrentende lening. Met de rente en aflossing kan een revolverend fonds gecreëerd worden.

Westland Verstandig vindt dat de blijverslening een goed middel is voor ouderen om de regie over het eigen leven te behouden. Het draagt daardoor bij aan het welzijn van ouderen. Bovendien kan met deze preventieve maatregelen op lange termijn een besparing op het reguliere WMO-budget gerealiseerd worden. Om die reden stellen wij de volgende vragen aan het College:

  1. Is het College op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de plannen voor de blijverslening van het SVn?
  2. Is uw College het met Westland Verstandig eens dat een dergelijk initiatief ouderen helpt de regie over het eigen leven te houden en bijdraagt aan het welzijn door de eigen woning levensloopbestendig te maken?
  3. Is het College voornemens aan te sluiten bij de blijverslening en met een plan van aanpak te komen inclusief de communicatie naar de doelgroep?
  4. Indien het College hiertoe niet bereid is, wat is dan de motivatie?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top