skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake “Gemeente gaf verkeerde info”

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake “Gemeente gaf verkeerde info”

Vraag 162 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Een aantal keren komt de gemeente Westland negatief in het nieuws door de afwikkeling van de asbestaffaire. Bijgaand artikel uit de Telegraaf is daar weer een voorbeeld van. Ook nu is er weer een deskundige benaderd, te weten Reliable Independent Review die haar opinie geeft op niet alleen het gemeenteoptreden direct na de brand, maar ook nadat geconstateerd was dat de rapportages van april 2015 niet klopten. Er was ondanks een “aantal schoonverklaringen” nog steeds in ruime mate asbest aanwezig in de buurt en iedereen zag en kon constateren dat de rapportages niet klopten, dus ook de gemeente. Voorts zou ten onrechte een advies gegeven zijn om asbest in de risicoklasse 2 zelf als particulier op te ruimen. Dat treft zowel de gemeente als de GGD die dit blijkbaar anders gezien hebben.

Ook het optreden van één van de coalitiepartijen, te weten GemeenteBelang Westland valt niet in goede aarde. Dit laatste wellicht terecht omdat zij zich in hun vragen geen zorgen maken over de bewoners, maar enkel inderdaad de burgemeester, die de leiding had over het proces, uit de wind willen houden. Dit wordt ook vastgesteld in het betreffende artikel waardoor Westland nog veel verder van huis is. De gemeente munt uit door alleen maar te verwijzen naar oude stukken en te berichten dat men zich niet in de kritiek herkent.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Lijkt het niet tijd dat ook de gemeente zelf, los van het COT-onderzoek zoals dat nu door de Rekenkamercommissie wordt ingesteld, in overleg met de bewoners nog een bureau/instantie benadert die haar visie geeft op een aantal deelvragen die nu wel heel actueel zijn, ook voor de Wateringse bewoners?

Die deelvragen zijn:

  • Heeft de gemeente voortvarend gehandeld en heeft zij alle bevolkingsrisico’s goed ingeschat direct na de brand?
  • Had de gemeente niet moeten constateren, nadat bleek dat nog op grote schaal asbest voorkwam in de wijk, dat de rapportages van april 2015 niet correct en niet volledig en wellicht ook niet juist waren en een verkeerd beeld gaven van de situatie zoals deze in Wateringen bestond?
  • Waarom heeft de Provincie niet direct melding gemaakt van de rapporten van Teamplayer en Waterman nadat deze binnenkwamen en werden deze pas kenbaar nadat zij gelekt waren? Illustrerend is de gelijkheid in lekken tussen beide rapportages.
  • De gemeente beroept zich op het GGD-rapport voor wat betreft het zelf opruimen en oprapen van asbest in de risicoklasse 2. Heeft de gemeente behalve de GGD daarover nog elders advies ingewonnen? De GGD heeft inmiddels geantwoord dat zij destijds en ook toen het rapport Waterman bekend werd, slechts de beschikking hadden over een beperkt aantal gegevens. Was dit bij het College bekend dat dat inderdaad de situatie was bij de GGD?
  • Kan het College, gelijk toegezegd is tijdens de raadsvergadering van 29 maart jl., aan de Raad toezenden kopieën van brieven aan de Rekenkamercommissie/COT waarin zij, gelijk is toegezegd, ook de brief van Teamplayer, zijnde een advies van Teamplayer aan de Provincie, toezendt?

 

bijlage artikel 26-vraag 162 artikel Telegraaf 30-3-16 asbest

 

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top