skip to Main Content

Notities raadsvergadering 29 maart 2016

Mededeling:

De fractie van Westland Verstandig heeft besloten bij de vorige vergadering niet aanwezig te zijn: voorgekookt, aantal gefrustreerde fractievoorzitters, belachelijke vertoning, Westland onwaardig, zinloos toneelstuk, inhoudloos.

Uiteraard hebben de gang van zaken en de vervelende opmerkingen door fractievoorzitters die avond de hele fractie gekrenkt en bedroefd gemaakt. Ook de herhaalde weigering van de overige bij de vergadering aanwezige raadsleden om kennis te nemen van hetgeen op 1 maart 2016 gezegd werd door wethouder Mokaddem en dat kritisch te beschouwen heeft onze fractie geraakt. Dit is een bevestiging dat het al lang niet meer om de inhoud gaat, maar om prestige en in het verleden opgelopen en nog steeds niet verwerkte frustraties. Het optreden van mij als fractievoorzitter tegen een wethouder die zich te buiten gaat door inkleuring van feiten waardoor deze onjuist worden gepresenteerd -zie het letterlijk verslag van de vergadering van 1 maart- wordt nog steeds door onze fractie volledig ondersteund. Ook wordt absoluut geen afstand genomen van de door mij gebruikte woorden: “keihard liegen”. Die woorden waren juist ondanks alles wat daarover door wethouder en fractievoorzitters achteraf gezegd werd. De klucht in het Presidium om kwart voor elf die avond en de 10 dagen later ingebrachte vondst om dan maar Westland Verstandig het voorzitterschap MO te ontnemen bij niet terugnemen en excuus aan wethouder, was tekenend en alleszeggend en toonbeeld van onmacht. Dat excuus en terugnemen waren niet nodig omdat correct gehandeld werd. Anderen wisten dat dat het geval was. Onze fractie laat zich niet chanteren. Dan maar geen voorzitter meer, als dat door de meerderheid onmogelijk gemaakt wordt. Geen ander middel voor de andere partijen stond open dan dit blijkbaar. Op inhoud hierover een debat voeren kon of durfde men niet. Andere acties durfde men aan.

Vanavond gaan we verder met de behandeling van een motie die belangrijk is voor de verenigingen in Westland en hun investeringsplannen. Geen lotingen meer en als er meer aanvragen zijn dan € 170.000,– sport en € 30.000,– cultuur extra geld.

Het optreden in Raad staat los van technisch voorzitterschap commissie. De meerderheid Raad wenste te straffen. De kennelijke invloeden vanuit het College en directie om dit voor elkaar te krijgen en het stilzitten van onze burgemeester, hebben bij de hele fractie van Westland Verstandig nog meer het besef doen leven dat haar invloed en inbreng in Westland nog meer nodig zijn dan daarvoor. We hebben dan ook maatregelen genomen om nog meer man- en vrouwkracht in te kunnen zetten hier in de Raad, maar vooral buiten de Raad zoals bijvoorbeeld vanuit ons Westland Verstandig BURGERKANTOOR. Met nog meer enthousiasme en dat in belang van de burgers en zeker niet van onszelf. Want waarom zouden we niet lekker ook willen genieten van het raadspluche, recepties, overal open armen zoals anderen, het raadswerk invullen is toch veel leuker, aangenamer en gemakkelijker. Wij zullen ons werk in en buiten de Raad voortzetten. Natuurlijk het liefst samen met andere partijen, maar dan wel open, eerlijk en betrouwbaar en niet zoals het liep met ons referendum initiatief: in commissie overwegend positief en dan allen tegenstemmen in de Raad 14 dagen later zonder enig bericht. Ook de achterkamertjes nu zijn nog steeds druk met anti Westland Verstandig acties. Vanavond volgende poging om Westland Verstandig de mond te snoeren. Een vervolgactie wijziging RvO loopt nog en is door onvermogen van de drie voortrekkers Van der Stee van LPF, Van der Wilk van VVD en Vreugdenhil van CDA voor vanavond niet klaar, tja… Het spreektijdvoorstel zal het wel halen als we het hele gedoe er om heen bekijken, maar daarmee zullen we ons zeker niet monddood laten maken. Mensen van de Raad, besteedt meer tijd aan de burgers van Westland in plaats van aan elkaar. Westland Verstandig wil dat in ieder geval wel en dat zonder eigen belang.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Beschouwingen Westland Verstandig over de door de andere politieke partijen in de achterkamertjes voorbereide spreektijdenregeling, waarbij kennelijk gebruik gemaakt werd van de diensten van de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de bestuursadviseurs

Dit laatste bevestigend dat dit ook gestimuleerd en ondersteund werd vanuit het College. Een advies van de burgemeester aan de 7 partijen in zijn positie van adviserend lid van het Presidium ontbreekt, althans is bij ons niet bekend. In het Presidium heeft de voorzitter benadrukt dat niet het de mond snoeren van onze fractie de inzet van de spreektijdenregeling was, maar… een meer geregelde wijze van vergaderen zodat de insprekende burger de zekerheid kreeg dat zijn agendapunt ook op de avond van de inspraak behandeld werd. Alhoewel dit natuurlijk toen al een drogreden was, is dat meer dan duidelijk geworden. Onze fractie heeft zelf een regeling gemaakt en toegelicht -de samenvatting is vanavond als voorstel aan uw Raad voorgelegd- met als doel het compact, effectief en doelmatig vergaderen, waarin het accent echt op de inhoud van de te behandelen onderwerpen ligt. Fracties die echt zinnig inhoudelijk over onderwerpen willen en kunnen praten krijgen daartoe de gelegenheid. Ik zal die regeling straks nader toelichten. Die regeling zond ik direct na de presidiumvergadering, daartoe uitgenodigd door de presidiumvoorzitter, aan de Raad toe. Geen enkele inhoudelijke reactie werd ontvangen en daarmee weer een bevestiging dat het enige doel is van de spreektijdenregeling nl. om een kritische raadsfractie de mond te snoeren, het uit de weg gaan van inhoudelijke gesprekken/debatten, het uit de wind houden van bestuurders die foute, ongelukkige, niet goed onderbouwde en vaak burgeronvriendelijke voorstellen doen. En dat alles om op een raadsavond eerder aan het bier te kunnen gaan om zich in welvoldaanheid over de inbreng te laven aan spijs en drank, want de cd bij ieder voorstel: “Wij als fractie zijn blij met dit evenwichtig voorstel en als er al twijfel is dan vertrouwen we het College dat alles zal goedkomen”, is gemakkelijk af te draaien. Dit laatste is meestal de samenvatting van hetgeen de meeste partijen in deze Raad te melden hebben. Dat noemen wij oude politiek. Kritiekloos, nagenoeg geen invulling geven aan het raadslidmaatschap, behalve dan op neuzelniveau, zoals een krediet beschikbaar stellen voor de boot de Naaldwijk omdat daarop de raadsleden gefêteerd werden tijdens een “schoolreisje”. In ieder geval geen, althans geen optimale, invulling geven aan de controlerende rol en ook de volksvertegenwoordigersrol niet vervullend. Als je daar vaker iets over zegt, ontstaat massale verontwaardiging.

Wat is de echte reden voor de invoering van max 20 minuten spreektijd voor alle onderwerpen op een avond, gewenst door 6 of 7 fracties in deze Raad. Dat is natuurlijk dat collegeleden en raadsleden onder vuur liggen en af en toe slaat dat over op de media. Dat vindt de oude politiek vervelend en het komt hen goed uit als er een spreektijdbeperking is voor die partijen die de stukken wel goed lezen en die op inhoud zaken die belangrijk zijn voor de burgers willen bespreken tijdens de vergadering. De oude politiek wil niets bespreken, vindt een goede voorbereiding en stukken en achtergronden lezen niet belangrijk. Want als kritische partijen minder spreektijd hebben dan kan er minder gezegd worden en liggen zijzelf en de wethouders niet zo lang onder vuur.

De oplossing is gewoon ervoor te zorgen dat de wethouders en burgemeester en raadsfracties hun zaakjes meer op orde hebben. Dat is lang niet het geval. Maar als je fouten maakt, dan moet je er ook tegen kunnen dat je daarop kritiek krijgt. Het beperken van spreektijd is niet anders dan een poging om tegenstanders de mond te snoeren. Zo hoort de politiek niet met andere meningen om te gaan. Dit even vooraf. Uiteraard staat wel vast dat de achterkamertjes ook hier hun werk deden en de voorgestelde regeling zal wel met een ruime meerderheid worden aangenomen en trommelgeroffel op de tafel van de raadsleden zal klinken. Of deze het beoogde doel zal bereiken valt te betwijfelen. Wordt vervolgd uiteraard.

Dan de regeling zelf:

 1. Het is een verworven recht, zelfs grondrecht in de democratie, dat een volksvertegenwoordiger alles kan zeggen wat nodig is om zijn controlerende rol en het zijn van een goede volksvertegenwoordiger te vervullen. Dat is straks niet meer mogelijk.
 2. Over de regeling bestaat geen consensus. In ieder geval verzet onze fractie zich tegen het op deze wijze beknotten van de gewenste en ook nodige inbreng van een oppositiepartij. Bij onze Tweede Kamer is dat ook niet ingevoerd. Het fenomeen van filibusteren is daar zelfs niet onmogelijk gemaakt kunnen worden. De gemeenten om ons heen hebben of geen spreektijdenbeperkingsregels, of deze zijn unaniem besloten, ofwel waarborgen wel het onbeperkte spreekrecht. Ook stammen de meeste regelingen nog uit het monistische tijdperk. Toen kon dat, nu niet.
 3. Een spreektijdenregeling zoals die voorligt is ook strijdig met het duale systeem. In het duale systeem is het belangrijk dat raadsleden de taken die ze hebben gekregen kunnen uitoefenen en wel zonder structurele beperkingen die zover gaan dat ze niet meer uitgeoefend kunnen worden. Die zijn nu in de regeling aangebracht.
 4. De voorliggende regeling gaat ervan uit dat discussies over onderwerpen zinloos zijn. Ja, dat geldt wellicht voor de meeste fracties, daar het vroege bier en hapjes belangrijker zijn dan waar we hiervoor zijn. Wij vinden discussies niet zinloos want we moeten kunnen zeggen wat er gezegd moet worden.
 5. De voorliggende regeling is strijdig met de Gemeentewet want belemmert een juiste invulling van het de taak als raadslid. Ik loop ze na:
 • Interruptierecht oftewel het maken van opmerkingen en het stellen van vragen van mederaadsleden en collegeleden. Nu beperkt in tijd: onzinnige regeling, opgenomen in par. 3 en als het de burgemeester “pleased” par. 4. Interrupties maken onderdeel uit van de 40 minuten regeling: als er nog tijd overblijft na de opening, mededelingen, punten van orde schorsingen, pauzes, hamerstukken, interpellaties, stemmingen en insprekers dan kunnen nog enkele interrupties plaatsvinden. Die 40 minuten zijn dan van het College en de Raad tezamen. 8 insprekers betekent al dat de 40 minuten op zijn. Dit kan echt niet en is niet redelijk, niet uitvoerbaar en ook strijdig met de essentie waar een raadslid voor is. Voorts krijgt de voorzitter, de mondsnoerende fracties en College de kans om te plannen. Veel mededelingen etc. maakt interrupties onmogelijk. Zelf alle tijd opmaken aan zinloze activiteiten, zoals vanavond de cheque-uitreiking of zelf bedachte capriolen en daardoor het interruptierecht onmogelijk makend. Het spreekt voor zich dat de wijze van totstandkoming van deze regeling samen met de opgevoerde klucht bij de laatste raadsvergadering bij onze fractie ieder vertrouwen in een correcte uitvoering heeft weggenomen.
 • Het recht om moties, amendementen, subamendementen in te dienen wordt volstrekt illusoir gemaakt. Een correcte toelichting en het voorlezen van de motie is praktisch niet meer mogelijk. Ook met het zijn van oppositiepartij, die als het goed is met veel initiatieven om Westland beter te maken komt, wordt geen rekening gehouden.
 • Interpellatierecht. Valt onder de 40 minuten. Ook dat recht kan alleen maar als de 40 minuten er nog zijn. Dat betekent dat het maanden kan duren voordat de interpellatie behandeld kan worden. Hiermee kan en zal de coalitie obstructie plegen. Uitstel komt vaak gelegen in het politieke spel.
 •  Inspreekrecht voor de burgers wordt ook al uitgehold. Valt nu onder de 40 minuten. Volgens Reglement van Orde heeft iedere inspreker 5 minuten de tijd. Onze fractie wil dit handhaven. Blijkbaar moet naast Westland Verstandig ook de burger de mond gesnoerd worden. De meerderheid is blijkbaar niet alleen bang voor onze fractie, maar ook voor de burger. Recente discussies over het beknibbelen op inspreektijd zijn illustratief.
 • Recht van het afleggen stemverklaringen wordt beperkt en dat kan gewoon niet en is strijdig met duaal systeem en Gemeentewet.
 • Het recht om inlichtingen ter vergadering te vragen. Ook dat is een recht van een raadslid verankerd in de Gemeentewet. Door de 20 minuten regeling wordt dit een wassen neus.
 • Recht om vragen te stellen. De vragenronde valt onder de 20 minuten regeling. Ook dit is een in de Gemeentewet verankerd recht van een raadslid. Bij zowel inlichtingen als vragenrecht wordt een College beloond, zoals in Westland die karig is met informatie, soms zelfs informatie achterhoudt, de voorkeur heeft voor geheimhoudingen en de achterkamertjes gebruikt met een deel van de Raad.
 • Fractiedebat wordt onmogelijk gemaakt. Dit is het debat tussen fracties onderling. 20 minuten is daarvoor te kort en dat betekent dat elkaar overtuigen en op inhoud het gesprek aan te gaan feitelijk niet mogelijk is. Natuurlijk vinden de meeste fracties dat geen probleem. Niet hun sterkste punt en het bekende bierverhaal.

 

Vergeten zaken:

Een aantal zaken zijn gewoon vergeten, bewust of onbewust of domheid. Bijv. initiatiefvoorstel, allerlei incidenten die zich voor kunnen doen over geheimhoudingen, vergaderen in beslotenheid, verantwoordingsaangelegenheden zoals onder meer genoemd in art. 169/180 Gemeentewet. Zie ook ons voorstel.

 

Niet concludente zaken:

 • Om de kleine partijen mee te krijgen hebben alle fracties gelijke tijd. De regeling moest erdoor heen. Natuurlijk niet correct en ook niet in overeenstemming met de wil van de kiezer, ondemocratisch en het monddood maken van leden grotere fracties. De inbreng van de kleine fracties wordt -gezien de stemverhoudingen- overschat. Hun betekenis qua aantal bij de besluiten is immers een beperkte.
 • De coalitie heeft 4 maal 20 minuten is 80 minuten. De coalitie is het praktisch altijd eens met College. College heeft 40 minuten. Dat betekent tezamen 120 minuten plus hun deel van de extra 40 minuten. Dat betekent dat van de 4 uur vergaderen bijna 2,5 uur aan de coalitiestandpunten wordt geweid, Westland Verstandig 20 minuten plus x (deel van de 40 minuten). Wat niet de mond snoeren!! Als Westland Verstandig zich zou neerleggen bij deze regeling, wat zij dus in het belang van haar kiezers en inwoners van Westland niet zal doen, dan betekent het dat de coalitie gesteund door een weer pluche ruikende ex-wethouder van een mede-coalitiepartij LPF presidiumvoorzitter het voor elkaar krijgt dat vergaderen een volstrekt coalitiegebeuren wordt en de echte oppositie nauwelijks nog kansen heeft haar hoognodige rol te nemen. Dus nog meer achterkamertjes, vooraf afspraken maken, informatie achterhouden nog meer de burgers niet serieus nemen etc. Dit laten we natuurlijk niet gebeuren.
 • Spreektijd College van 1/4e van de totale spreektijd is niet nodig en ook niet reëel. Raadsvergaderingen zijn er voor het debat tussen de raadsleden. College heeft al een voorstel gedaan en behoeft slechts kort te reageren.
 • Ook de agendapunten op een raadsvergadering worden bepaald door de raadsmeerderheid. Het kan dus zomaar gebeuren dat een aantal agendapunten geclusterd worden die voor Westland Verstandig en dus de burgers gevoelig liggen en die dan op een avond op de agenda geplaatst worden. Het zal duidelijk zijn dat dan de mondsnoeren zich ook zal voordoen. Reëel? Als we horen wat fracties tijdens de laatste raadsvergadering zeiden, vervolgens besloten Westland Verstandig het voorzitterschap MO af te nemen omdat als raadslid de fractievoorzitter terecht -ik herhaal terecht- durfde te zeggen dat de wethouder Mokaddem over het onderwerp loog, dan zijn de andere raadsfracties tot alles in staat als het aankomt op vreemd gedrag wat enkel gericht is op eigen frustratie en eigen belang in plaats van belang waarvoor we hier staan: de Westlandse burger.

Ook de voorgestelde regeling bij afsplitsing van een fractie is natuurlijk onzinnig. Als Vreugdenhil zich afsplitst dan heeft hij nog goed 2 minuten spreekrecht over de hele avond en zijn fractie nog geen 18 minuten meer. Zo blijft er van de statuurrrrr…… van een raadslid weinig meer over .

Ook is volstrekt onduidelijk aan wie welke tijd wordt toegekend bij interrupties etc. Dit zal leiden tot chaos.

Oproep aan een ieder: Mensen wij zijn allen raadslid en gekozen. Om diverse uiteenlopende redenen willen we graag raadslid zijn. Dat kost tijd in voorbereiden en tijd in vergaderen. Laten we verstandig zijn en kijken hoe we effectiever en compacter kunnen vergaderen. Als dat dan nog 2 avonden duurt dan zij dat zo. Maar laten we niet elkaar de mond trachten te snoeren. Het hoort echt tot een waardige democratie een ieder te laten zeggen wat hij wil, ook als dat een minderheid is en ook als de inhoud niet altijd bevalt.

Tot slot:

Deze regeling is duidelijk een politiek besluit. Geen enkele analyse vond plaats over de oorzaken van het weinig gestructureerd verlopen van de raadsvergaderingen. Gaat dit de kwaliteit van het raadsdebat verbeteren, is het niet beter te investeren in een betere procesgang van stukken en kwaliteit, wordt het wij-zij denken niet versterkt met gevaar van verdere escalaties, werkt het voorgestelde stopwatchsysteem niet op de lachspieren. Niet kwaliteit is uitgangspunt, maar de tijd. Slechte zaak. Vandaar dat Westland Verstandig zelf een regeling maakte die meer recht doet aan de ervaren structuurloze vergaderingen.

Behalve deze regeling is LPF presidiumvoorzitter geholpen door VVD-er Van der Wilk en CDA’er Vreugdenhil bezig om alweer een volgende stap te zetten, nl. wijzigingen van het Reglement van Orde. Door onvermogen van deze mensen kon dit nu vandaag al niet geagendeerd worden. Blijkbaar is Westland Verstandig nog de enige oppositiepartij en dansen de anderen naar de pijpen van de coalitie.

Onze fractie komt niet alleen met kritiek op de voorliggende regeling maar heeft nagedacht over een andere wijze van vergaderen die ook tot het gewenste resultaat leidt. Die andere vergaderingswijze vergt een betere voorbereiding en brengt structuur in de wijze van vergaderen. Ik leg u deze regeling uit. Jammer dat geen enkele fractie inhoudelijk wenste te reageren. Voor onze fractie weer een bewijs waar de fracties op uit zijn.

Ons advies is:

 1. Begin met een goede planning van het aantal raadsvergaderingen, beter ruimte reserveren dan te krap plannen. De Raad is het hoogste orgaan binnen politiek Westland, dat betekent dat ook collegeleden hiermee rekening moeten kunnen houden met hun nevenfuncties.
 2. Begin zo snel mogelijk elke maand 2 raadsvergaderingen in te plannen, bijv. om de 2 weken, die ook maximaal 4 uren mogen duren. Dus reserveer voldoende ruimte vooraf en bezie onderweg of je die ruimte nodig hebt. Denk bijv. aan de afgelopen 10 weken, waarin 3 extra vergaderingen zijn ingepland over onderwerpen (14/1 asbest; 6/2 asielopvang en de collegiale strafzitting van eerder deze week).
 3. Gebruik het restant van de vorige vergadering en plan dat in op de volgende vergadering.
 4. Investeer in kwaliteit proces / stukken en in luisteren naar elkaar en houdt discussie over procedureel of opvoedkundig ‘gedoe’ zo kort mogelijk. Besteedt dus ook niet teveel aandacht aan elkaar als het gaat om wijze van politiek bedrijven. Er zijn nou eenmaal verschillen tussen partijen. Zie het als actie-reactie. Dus geen schoolmeestergedrag en focus zoveel mogelijk op de inhoud en het doel dat we –elke fractie op de eigen wijze- willen bereiken voor Westland / Westlanders en respecteer verschillen in politieke opvattingen en werkwijzen.
 5. Probeer de tijdwinst te zoeken in bijv. procedure zaken zoveel mogelijk standaard af te wikkelen.
 6. Vooraf proberen beter te schatten welke onderwerpen goede debattijd vragen en daar de focus op leggen en terughoudendheid bij andere onderwerpen.
Back To Top