skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake de wenselijkheid van een coffeeshop in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake de wenselijkheid van een coffeeshop in Westland

 

Vraag 161 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Nog niet zo lange tijd geleden zijn de Raad en het College doende geweest over de al of niet wenselijkheid van een coffeeshop in Westland. Binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten is er een discussie gaande over de modernisering van het cannabisbeleid. Gemeenten ervaren grote problemen met cannabisproductie en –handel op het gebied van de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid en criminaliteit. De door de VNG benoemde werkgroep concludeert dat het huidige gedoogbeleid gefaald heeft en ook niet goed is.

De betreffende werkgroep dacht vervolgens in drie oplossingsrichtingen, te weten vrijgeven, verbieden en regelen. De werkgroep kwam tot de conclusie dat het regelscenario de beste handvatten biedt om tot oplossingen voor de geschetste problemen te komen. De grotere gemeenten hebben al voorstellen in die richting gedaan.

Op 8 juni a.s. zal de VNG op de algemene ledenvergadering een resolutie voorleggen aan de leden. Op dit moment wordt de resolutie voorbereid.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welk standpunt neemt uw College in met betrekking tot het cannabisbeleid en kan uw College ruim voor 8 juni a.s. aangeven welke voorkeuren uw College heeft?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top