skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake historisch beeld overlast Vogelwijk-Nachtegaalstraat in Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake historisch beeld overlast Vogelwijk-Nachtegaalstraat in Honselersdijk

Vraag 056 2014-2018

Edelachtbaar College,

Afgelopen week is bij een aantal bewoners in de nabijheid van het speeltuintje aan de Nachtegaalstraat in Honselersdijk, waar zich grote onregelmatigheden voordeden op oudejaarsavond, een brief in de bus gedaan (bijgevoegd).

Uit gesprekken met bewoners is de fractie van Westland Verstandig gebleken dat de beelden over wat er die middag en avond is gebeurd verschillen (dat is ook gebleken uit de beantwoording van vragen in de commissie Bestuur van 8 januari jl.), het telefoonnummer in de brief, die ondertekend is door de burgemeester, onjuist is en moet zijn 0900-8844 (i.p.v. 0800-8844, zoals in de brief wordt vermeld). Dat is onzorgvuldig en slordig en bewoners die wilden melden zijn hierdoor extra teleurgesteld.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Was het bij de burgemeester van Westland bekend dat bij ondertekening een fout telefoonnummer is opgenomen?
  2. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
  3. Wanneer en op welke wijze gaat dit zo spoedig mogelijk hersteld worden?
  4. Is de brief alleen naar bewoners van de Nachtegaalstraat gestuurd? Welke adressen hebben de brief ontvangen?

Het verzoek is om vooruitlopende op de  beantwoording van artikel 26-vragen al zo snel mogelijk hierop actie te ondernemen. En ook met betrekking tot vraag 4 de verspreiding van een brief, nu met goed telefoonnummer, ook naar de bewoners van Molenlaan, Patrijslaan en Fazantlaan (in de buurt van de locatie van de ongeregeldheden) te sturen.

Uit de gesprekken die onze fractie met de bewoners heeft gehad is ook gebleken dat er al veel langer en veel meer aan de hand is dan tot nu toe instanties als Vestia, Gemeente, Politie en Vitis Welzijn o.a. via de veiligheidskring en in de Commissie Bestuur kenbaar maken. Daarom willen wij een beeld krijgen van wat er de afgelopen jaren aan aangiften, meldingen, klachten is geweest en wat daarmee is gebeurd.

Zo is inmiddels bekend uit een dossier door een bewoner beschikbaar gesteld dat Vestia al in 2008 en ook in 2010 een bewonersavond heeft belegd en spelregels heeft opgesteld. Het blijkt dat in de praktijk er gezinnen zijn die zich daar in het geheel niets van aantrekken, en dat al jaren lang. Dit zou naar de mening van onze fractie en naar wij hopen en verwachten ook de burgemeester en bevoegde instanties consequenties moeten hebben. De leefbaarheid in deze wijk is al jaren in het geding door met name enkele probleemgezinnen, een aantal meelopers en de aanzuigende werking die dat heeft op probleemveroorzakers van elders (Burgemeestersbuurt in Honselersdijk en van buiten het dorp). Een en ander in relatie tot drugs dealen. Zo is waargenomen dat BMW’s en Jaguars geregeld door de Nachtegaalstraat rijden en stilstaan om “handel” te doen. De conflicten hebben enkele jaren geleden zelfs geleid tot het overlijden van een bewoonster als gevolg van hartfalen door oplopende emoties.

Onze fractie vind dat er nu op afzienbare termijn een einde moet komen aan de overlast. De tijd van pappen en nathouden moet afgelopen zijn en er moet “schoon schip”worden gemaakt.

Daarom heeft de fractie van Westland Verstandig de volgende vragen:

  1. Hoeveel klachten, meldingen en aangiften zijn er vanuit de Vogelwijk binnengekomen bij de volgende instanties: Gemeente, Politie en Vestia per jaar in de laatste 10 jaren (per jaar en per instantie)? Wat is de tussenstand in 2015?
  2. Welke maatregelen zijn getroffen door genoemde instanties en E25/Vitis Welzijn naar aanleiding van deze signalen?
  3. Welke daarvan betreffen handhavingssancties van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke aard? Graag toelichten.
  4. Is het de burgemeester bekend dat één van de twee daders van de misselijkmakende verkrachtingszaak in november 2006 elders in Honselersdijk, daar ook weer rondhangt in de overlast gevende groep?
  5. Is de burgemeester en het College van B&W met bevoegde instanties bereid om in gesprek te gaan met belanghebbende bewoners die een eind aan de overlast willen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

 

Bijlage bij art 26 vragen:
Ongedateerde brief van Burgemeester Van der Tak aan bewoners van de Nachtegaalstraat te Honselersdijk

 

brief burgemeester

Back To Top