skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake uitblijven OZB aanslag in delen ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake uitblijven OZB-aanslag in delen ‘s-Gravenzande

Vraag 1 2014-2018

Edelachtbaar College,

Diverse inwoners van ’s-Gravenzande hebben zich bij onze fractie beklaagd omdat zij nog geen OZB-aanslag ontvangen hebben. Zij hebben wel kennis genomen van de mededeling van de gemeente Westland dat deze eind februari zouden worden verzonden. Telefonisch hebben zij getracht duidelijkheid te krijgen, doch die duidelijkheid is niet te krijgen, niet anders dan dat men op “bitse toon” te verstaan kreeg dat nog zeker twee maanden gewacht moet worden. De betreffende bewoners zijn daar ontstemd over en hebben daar geen goed woord voor over en terecht. De gemeente Westland toont zich van haar verkeerde kant zowel voor wat betreft het niet tijdig verzenden van de OZB-aanslag alswel bij de communicatie met burgers.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College ermee bekend dat delen van ’s-Gravenzande vanaf de Naaldwijkseweg 80 en door naar de Eikenlaan nog geen aanslag OZB ontvangen hebben en zo ja, wat is de reden daarvan? Wanneer wordt de aanslag dan wel toegezonden?
  • Is Uw College bekend met de communicatie zoals deze hiervoor is aangegeven en de wijze waarop die verlopen is?
  • Indien juist en de communicatie is gelopen zoals wordt aangegeven, wat zijn dan de maatregelen die uw College neemt tegen de betreffende ambtenaren danwel extern ingehuurde arbeidskrachten?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top