skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake veiligheid bouwplan De Rentmeester

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake veiligheid bouwplan De Rentmeester

 

Vraag 166 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

De fractie wordt wederom benaderd door een groot aantal omwonenden van De Rentmeester in Naaldwijk. Een aantal personen hebben contact gehad met politie Haaglanden. Er zouden opmerkingen zijn over de nu voorliggende bouwtekeningen die getoetst zijn aan “het boek Nieuwbouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen”. De vraag is of de gemeente en erkend bureau heeft ingeschakeld die een bouwplanadvies volgens het politiekeurmerk Veilig Wonen heeft gegeven. Wellicht dat de ontwikkelaar dat al gedaan heeft, maar het spreekt voor zich dat dit een taak van de gemeente is om te doen.

Er zijn een aantal concrete vragen gesteld. Volgens de tekeningen kan van het gebouw De Rentmeester via het trappenhuis naar de parkeergarage van De Secretaris en vervolgens naar de appartementen van De Secretaris gegaan worden. Hetzelfde geldt dat je van de parkeergarage van De Rentmeester via de trap of lift bij de appartementen van De Rentmeester kan komen. Dit is onveilig en kan tot problemen leiden. De bergingen die met de bergingsdeur gelijk in de parkeergarage uitkomen en trappen en liften die zowel door winkelend publiek als door bewoners gebruikt kunnen gaan worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Heeft het College door een erkend bureau een bouwplanadvies volgens het politiekeurmerk Veilig Wonen laten opmaken?
  • Zo ja, kan dat advies verstrekt worden?
  • Zo neen, waarom is dat advies niet gemaakt?
  • Als de projectontwikkelaar een dergelijk advies heeft gemaakt, op welke wijze en door wie is dat dan getoetst door het College?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top