skip to Main Content

011 Sloop ISW en gebruik Rabo

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

4 oktober 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake sloop ISW-locatie Tiendweg en tijdelijk hergebruik Rabobank

Geacht College,

De fractie van Westland Verstandig heeft uit het AD moeten vernemen dat het voornemen bestaat bij de Gemeente om de ISW-school aan de Tiendweg op korte termijn te slopen. Een andere invulling van de bestemming van de betreffende ISW-locatie is er nog niet. Westland Verstandig vraagt zich dan ook af waarom de ISW-bebouwing nu afgebroken dient te worden. Een deel van de gebouwen is thans in gebruik bij derden. Waarom kan dat gebruik niet worden voortgezet nu er geen concrete plannen voor invulling van het perceel voorliggen?

Waarom heeft Uw College een en ander niet teruggekoppeld naar de Raad nu uit eerdere vragen van onder meer de fractie van Westland Verstandig erop aangedrongen is om geen sloop uit te voeren zolang de definitieve nieuwe bestemming niet ingevuld is. Gaarne een verklaring hiervoor.

Daarnaast blijkt het Rabogebouw hetwelk eigendom van de Gemeente is in gebruik gegeven te zijn aan Camelot die in dat gebouw ruimten gaat verhuren aan derden. Westland Verstandig vraagt zich af of dit gebruik in overeenstemming is met de definitieve invulling van de Rabobank? Is het College niet bevreesd dat het gebruik door derden tot een aanzienlijke beschadiging van het huidige interieur van de Rabobank leidt waardoor herbestemming veel lastiger zal gaan worden in de toekomst? Gaarne de mening van Uw College.

De fractie van Westland Verstandig gaat er vanuit dat de ISW-locatie hangende de beantwoording van deze vragen niet gesloopt gaat worden terwijl evenmin de huidige status van de Rabobank gewijzigd zal worden.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijnen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top