skip to Main Content

016 Sloop gebouwen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

19 oktober 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake voorgenomen sloop ISW/onvolledige beantwoording artikel 26-vraag 13 september 2010/positie Camelot

Geacht College,

Op 13 september 2010 heeft de fractie Westland Verstandig een aantal vragen gesteld omtrent de voorgenomen sloop van de ISW-locatie Tiendweg en het gebruik van de Rabobank. Op 7 oktober 2010 heeft Uw College een antwoord gegeven. Westland Verstandig vindt het antwoord onvolledig en ook deels feitelijk onjuist. Dit is voor Westland Verstandig de reden om een nieuwe artikel 26-vraag te stellen waarbij ook het antwoord van 7 oktober 2010 betrokken wordt.

Allereerst wordt aangegeven dat de ISW-school aan de Tiendweg gesloopt moet worden omdat de tijdelijke beheerlasten aanzienlijk zijn en hoger uitvallen dan de rentelasten van het slopen van het pand. In de artikel 26-vraag van 13 september 2010 heeft Westland Verstandig erop gewezen dat een deel van de ISW-gebouwen thans in gebruik is bij derden. Ook heeft Westland Verstandig erop gewezen dat er geen concrete bouwplannen voor het betreffende perceel zijn.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Welke beheerslasten zijn er thans en kan Uw College met cijfers aangeven dat “de rentelasten van het slopen van het pand” hoger uitvallen dan de tijdelijke beheerslasten?
  • Zijn de derden die thans gebruik maken van het pand voor de Gemeente geen reden om de ISW-locatie Tiendweg te laten staan totdat een andere invulling van het terrein voorhanden is?
  • Is Uw College het niet met Westland Verstandig eens dat de Gemeente in deze een voorbeeldfunctie heeft en pas moet slopen als direct daarna nieuwbouw kan plaatsvinden?
  • Als van particuliere projectontwikkelaars verlangd wordt dat zij niet slopen alvorens concrete plannen aanwezig zijn, waarom zou de Gemeente dan niet een voorbeeld in deze geven en pas slopen op het moment dat een concreet plan voorhanden is?
  • Is Uw College het met Westland Verstandig eens dat de sloop van de ISW-school betekent dat wederom een lege kale plek binnen een kern ontstaat waarvan bij lange na nog niet te voorzien is dat deze ook opgevuld gaat en kan worden middels andersoortige bebouwing?
  • Voorts rijst de vraag waarom nadat het ISW-gebouw al zeer geruime tijd leeg staat, thans ineens sloop onafwendbaar is. De sloop hangt toch niet samen met de vaststelling van het bestemmingsplan Hoogeland zoals in de beantwoording van 7 oktober 2010 wordt gesuggereerd.

Nu in de vraagstelling van 13 september 2010 reeds gewezen is op het gebruik door derden van de ISW-gebouwen, meent Westland Verstandig dat haar vraag niet volledig is beantwoord.

Voorts is er een vraag gesteld in de brief van 13 september 2010 over het Rabobankgebouw. In het antwoord wordt aangegeven dat het gebouw van de Rabobank niet in gebruik is gegeven aan Camelot en niet verhuurd wordt aan derden. Camelot verzorgt de bewaking van het pand. Met deze uitkomst is Westland Verstandig tevreden. In dit verband moet er wel op gewezen worden dat ten tijde van het stellen van de vraag op 13 september jl. op het Rabobankcomplex aan de Verdilaan op ieder raam een poster bevestigd zat waarop te lezen viel dat Camelot delen van dit gebouw wenste te verhuren. Ook is het Westland Verstandig bekend dat de gebruikers van de ISW-locatie benaderd zijn om te verhuizen naar het Rabobankgebouw. Naar aanleiding van de vraag van Westland Verstandig zijn op of direct na 13 september direct de posters van de ramen verwijderd en is blijkbaar Camelot duidelijk gemaakt dat geen verhuur kon plaatsvinden.

Is Uw College het met vorenstaande lezing van de feiten eens en waarom heeft Uw College daarvan geen melding gemaakt in het antwoord van 7 oktober 2010. Naar het oordeel van Westland Verstandig is de beantwoording van haar eerdere vraag van 13 september 2010 dan ook niet correct, althans niet volledig geweest.

Dat brengt Westland Verstandig op de navolgende vragen:

  • Volgens de website van Camelot Beheer heeft zij in het Westland, tezamen met Honselersdijk dat apart vermeld wordt, tien locaties in de aanbieding voor verhuur van diverse atelier-, werk-, en kantoorruimtes in representatieve gebouwen binnen de Gemeente Westland. Op de website is niet helemaal duidelijk of dat gebouwen zijn danwel een aantal aangeboden units. Welke afspraken heeft de Gemeente Westland met Camelot en welke locaties zijn aan Camelot in beheer gegeven? Kan Uw College aangeven wat de kosten van dat beheer zijn?

Gezien het feit dat Uw College heeft aangekondigd de sloop van ISW op 1 november 2010 te laten uitvoeren, zouden wij het op prijs stellen indien ruim vóór die tijd een antwoord gegeven wordt op deze vragen.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijnen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top