skip to Main Content

021 Arcade Ter Heide

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

11 november 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake Fase 2 plan Arcade Ter Heijde

Geacht College,

Westland Verstandig wordt geconfronteerd met berichten dat Arcade het –kort gezegd- laat afweten voor wat betreft de voortgang van Fase 2 van het plan Ter Heijde. Fase 2 heeft betrekking op het gebied Heemskerkstraat/J. van Galenstraat/Piet Heinstraat/Strandweg, zijnde het zuidelijke deel van Ter Heijde.

Met name worden de bewoners niet geïnformeerd door Arcade over wat hen verder te wachten staat: renovatie van de bestaande woningen of sloop/nieuwbouw of dat de bestaande situatie wordt gecontinueerd. De bewoners beroepen zich erop dat Arcade heeft beloofd dat zij tijdig duidelijkheid zou geven, doch die duidelijkheid komt er maar niet. Dit geeft bij de bewoners onnodig veel spanning en onzekerheid hetgeen onwenselijk is. Zij willen terecht op zeer korte termijn duidelijkheid van wat hen te wachten staat.

De volgende vragen willen wij stellen:

  • Is het Uw College bekend dat Arcade geen enkel bericht aan de bewoners van het gebied Fase 2 heeft gegeven en is Uw College bereid om Arcade direct te verzoeken op dat punt actie te ondernemen zodat de onzekerheid bij de bewoners van de woningen wordt weggenomen?
  • Op welke wijze kan Arcade gehouden worden om toezeggingen/beloftes die zij aan zowel de Gemeente als aan bewoners doet ook daadwerkelijk na te komen?
  • Heeft de Gemeente inzage in de plannen van Arcade voor wat betreft Fase 2 en kan de Gemeente wellicht duidelijkheid aan de betreffende bewoners geven en wel op korte termijn?
  • Is Uw College bereid om op korte termijn met Arcade contact te hebben en Arcade dwingend te verzoeken de vragen en verzoeken van bewoners voor wat betreft hetgeen hen te wachten staat, te beantwoorden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top