skip to Main Content

024 VAC

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

30 november 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake inzetten en waardering van de VAC (Vrouwen Adviescommissie)

Geacht College,

In het kader van de beoordeling van plannen voor de bouw van meerdere woningen in opdracht van woningbouwverenigingen en/of projectontwikkelaars dient de Vrouwen Adviescommissie een advies uit te brengen omtrent –kort gezegd- de praktische inrichting van het bouwplan. Vanuit hun discipline en deskundigheid worden vaak suggesties gedaan om de inrichting van woningen te wijzigen. Vanuit de VAC wordt kenbaar gemaakt dat zij veelvuldig veel te laat om advies worden verzocht en voorts dat met de gegeven adviezen weinig wordt gedaan omdat de bouwplannen al in een veel te ver gevorderd stadium zijn zodat de adviezen niet meer opgevolgd kunnen worden. Dit is onwenselijk.

Indien de Gemeente Westland waarde hecht aan de VAC en haar adviezen, dan dient een en ander ook serieus genomen te worden. Het lijkt goed om nu per 1 oktober 2010 de WABO is ingevoerd, in het kader van de gedachte “één loket, één” vergunning ook de VAC bijtijds te betrekken bij de beoordeling van bouwplannen.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Is Uw College bereid om middels opname in de bouwverordening van een plicht advies in te winnen, de positie van de VAC formeel te regelen en voorts aan te geven dat bij iedere aanvrage om een omgevingsvergunning ook het advies van de VAC moet worden bijgevoegd? Is Uw College bereid om eventueel in de bouwverordening een bepaling op te nemen dat de aanvrager van een omgevingsvergunning zelf bij de VAC om advies moet vragen en vervolgens dat advies moet voegen bij de vergunningsaanvrage?
  • Is Uw College bereid om voor het geval u vraag 1 negatief beantwoordt, het daarheen te leiden dat in de toekomst bijtijds, dat wil zeggen vóór de vergunningenverlening door Uw College, de VAC om advies verzocht wordt en voorts om de VAC te instrueren voor welke datum het advies dient te worden uitgebracht? Is Uw College bereid maatregelen te nemen, zulks teneinde te voorkomen dat de VAC een advies uitbrengt op een te laat moment waardoor dat advies niet meer bruikbaar is?
  • Hoeveel adviezen zijn er door de VAC in 2009 gegeven?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top