skip to Main Content

056 Integriteit wethouder

Het College van Burgemeester en Wethoudersvan de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

10 januari 2013

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake integriteit wethouder/College/belangenverstrengeling

Edelachtbaar College,

Begin november 2012 heeft het College van Burgemeester en Wethouders heel uitvoerig middels een brief aan de Raad uiteengezet waarom het subsidiebudget van Stichting Welzijn E25 voor 2013 naar beneden moest worden bijgesteld. Een kopie van die brief wordt bij deze vraag gevoegd.

Op 6 november 2012 heeft het toenmalige Raadslid El Mokaddem een door hem vervaardigde motie aan de Raad voorgelegd –weliswaar heeft zijn fractievoorzitter in eerste instantie het woord gevoerd, doch heeft uitdrukkelijk gesteld dat hij weliswaar de motie aankondigde maar dat “de eer en glorie” toekwam aan zijn fractiegenoot El Mokaddem- terwijl de heer El Mokaddem zelf vervolgens ook tijdens de vergadering het woord gevoerd heeft over de inhoud van de motie.

Dat de motie erop neerkwam dat het oude budget van E25 in stand bleef en het eerder aangekondigde terugbrengen van het subsidiebudget van ruim € 1.000.000,– naar ruim € 500.000,– ongedaan gemaakt werd. De motie werd in meerderheid door de Raad aangenomen;

Dat de motie in ieder geval betekende dat de combifuncties en de combinatiefunctionarissen per 1 januari 2013 ophielden te functioneren;

Dat mijn fractie daags na het genomen besluit benaderd werd door inwoners van Westland die de fractie erop wezen dat de heer El Mokaddem tegenstrijdige belangen behartigde doordat in ieder geval een naast familielid (broer) en mogelijkerwijs vrienden van hem bij E25 werkzaam zijn. Zou de subsidievermindering zijn doorgevoerd, dan zou hun arbeidsplek in het gedrang gekomen zijn, hetgeen E25 eerder had aangegeven;

Dat de fractie van Westland Verstandig onmiddellijk melding gemaakt heeft van dit tegenstrijdig belang en ook het feit dat de heer El Mokaddem niet alleen de motie heeft opgemaakt, doch ook in de Raad geen enkel voorbehoud gemaakt heeft en ook aan de stemming heeft deelgenomen;

Dat ook bij zijn wethoudersbenoeming het vorenstaande ter sprake gekomen is door een aantal fracties uit de Raad en het College verzocht is om in de toekomst iedere vorm van belangenverstrengeling op het dossier van E25 te voorkomen;

Dat de fractie van Westland Verstandig heeft bemerkt dat jongerencentrum The Base inmiddels een half jaar langer openblijft en de wethouder daarover het navolgende op 27 december publiekelijk maakte: “Door de prettige samenwerking jongerenwerk, Gemeente etc.” Voor jongerenwerk moet E25 gelezen worden;

Dat inmiddels op 18 december 2012 het College een besluit genomen heeft hetwelk veel verder gaat en positiever is richting E25 dan de aangenomen motie in de Raad. Die motie wordt bij deze brief gevoegd. Met name wordt aan E25, zonder dat sprake is van een overgangsperiode waarvan in de motie wel sprake was, onvoorwaardelijk een subsidie toegekend over de periode 1 januari tot 1 september van € 736.000,– en vanaf 1 september tot en met 31 december 2013 van € 368.000,–, terwijl voorts aan E25 opdracht gegeven wordt “expertise in te zetten om te komen tot nieuwe doelen en taken van jongerenwerk en combinatiefunctionarissen”. Het besluit wordt bij deze brief gevoegd;

Dat het besluit derhalve veel verder gaat dan de motie en ook de positie van Stichting Welzijn E25 verder voor de toekomst blijkbaar wenst te verzekeren;

Dat de wethouder El Mokaddem niet alleen als portefeuillehouder vermeld staat bij dit dossier (zie 6.6 van de besluitenlijst), het voorstel leidende tot het BenW-besluit ook gedaan heeft, doch ook met de uitvoering van een en ander belast zal zijn;

Dat het College daarmee faliekant in strijd handelt met de integriteitsregels en ook sprake is van een duidelijke belangenverstrengeling. Voor inwoners van Westland is dit niet te begrijpen;

Dat Westland Verstandig dit absoluut onaanvaardbaar acht;

Dat geconstateerd moet worden dat het College ondanks de discussie die gevoerd is ten tijde van de benoeming van deze wethouder in de Raad de schijn van belangenverstrengeling c.q. belangenverstrengeling blijkbaar op de koop toe neemt en gewoon handelt alsof er niets aan de hand is;

Dat de fractie van Westland Verstandig overweegt om een integriteitsonderzoek te laten doen bij afdeling BING van VNG;

  1. Dat Westland Verstandig alvorens een onderzoeksopdracht te geven eerst de navolgende vragen aan het College wenst voor te leggen:Welke financiële gevolgen en voordelen heeft het openblijven van jongerencentrum The Base voor E25? Wie heeft de verlenging geregeld en is wethouder El Mokaddem daar direct bij betrokken geweest, met andere woorden heeft hij het overleg met E25 gevoerd over het verder openblijven van The Base? Welke financiële gevolgen heeft dit voor de Gemeente en welke financieel voordeel heeft E25?
  2. Waarom heeft uw College wethouder El Mokaddem niet tegen zichzelf beschermd en het dossier van E25 en de subsidiëring van de Stichting Welzijn E25 overgelaten aan een andere wethouder en heeft wethouder El Mokaddem, zeker gezien de ophef die al in het verleden hierover ontstaan is, zich niet onthouden van stemming en is dat ook niet als zodanig in de besluitenlijst opgenomen?
  3. Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat van belangenverstrengeling sprake is, althans er een vermoeden en schijn van belangenverstrengeling is?
  4. Kan uw College zich ermee verenigen dat eventueel een integriteitsonderzoek bij BING wordt aangevraagd? Is uw College bereid dat onderzoek te laten doen in en na overleg met het Presidium?
  5. Kan uw College zich voorstellen dat derden die kennis nemen van de gang van zaken rondom de motie van 18 december 2012 zich op het standpunt stellen van: “zie je wel, dat heeft de wethouder geregeld met de Stichting Welzijn E25, zijnde zijn broer en vrienden?” Had het College niet wijzer moeten zijn om belangenverstrengeling, althans de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen? Acht uw College dit integer richting burgers en richting andere subsidie ontvangende instanties?
  6. In het besluit wordt voorts aan de Stichting Welzijn E25 opdracht gegeven de expertise in te zetten om te komen tot nieuwe doelen en taken voor jongerenwerk en combinatiefunctionarissen. Wat is nu precies de opdracht aan E25? Betekent dit dat ook combinatiefunctionarissen in en na 2013 onder E25 gebracht gaan worden? Dient de uitbesteding voor de combinatiefunctionarissen die een bedrag behelst van meer dan € 200.000,– niet middels een Europese aanbesteding te geschieden?
  7. Heeft uw College in het nu voorliggende Collegebesluit de uitgangspunten van de motie inzake de financiële dekking verlaten? Waarom?
  8. Gesteld dat er nu gestopt wordt met E25 na 1 januari 2014, is het College dan van oordeel dat de frictiekosten al door E25 ontvangen zijn?
  9. Welke beleidslijnen/codes hanteert het College voor integriteitsvraagstukken gelijk deze/belangenverstrengeling althans schijn van belangenverstrengeling en heeft het College als die code/beleidslijn er is conform die code/beleidslijn gehandeld in dit geval, ervan uitgaande dat het College bekend is met de feitelijke situatie van de (in)directe betrokkenheid van deze wethouder bij de Stichting Welzijn E25?

Gezien de urgentie en de ernst van de situatie zou de fractie van Westland Verstandig gaarne zien dat deze vragen binnen een week beantwoord worden opdat eventueel in de Raadsvergadering van januari in deze een vervolgactie ondernomen kan worden.

Hoogachtend,
U.e.a.

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top