skip to Main Content

058 Bewoners Zuidweg

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

31 januari 2013

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake benarde positie bewoners Zuidweg te Naaldwijk

Edelachtbaar College,

De Zuidweg was een rustieke openbare weg in Naaldwijk die voorheen in het landelijk gebied lag en waaraan vooral oudere woningen staan. De Zuidweg ligt aan de rand van het nieuwbouwplan Hoogeland. In het verleden hebben de bewoners van Zuidweg al geklaagd over onder meer wateroverlast, het kappen van bomen en de wijziging van de (water)infrastructuur. Steeds is aangegeven door de Gemeente dat de problemen opgelost zouden worden en dat met name de bomen door een herplantplicht weer terug zouden komen. Helaas stagneert de uitvoering van het bouwplan Hoogeland dat ligt aan de Zuidweg en het ziet er naar uit dat het nog jaren zal duren vooraleer de geplande woningen gebouwd zullen gaan worden.

De Gemeente Westland heeft destijds ook toegezegd dat er tijdelijke bomen zouden worden geplaatst op grond van de Gemeente/projectontwikkelaar en zeker nu de bouw stagneert, hebben de bewoners van Zuidweg er belang bij dat zoveel mogelijk tijdelijke maatregelen genomen gaan worden. Recentelijk nog hebben de bewoners van de Zuidweg zelf maatregelen genomen door een deel van de grond op eigen kosten in te richten, in te zaaien en een beter aanzien te geven. Dit met instemming van de Gemeente.

Ondanks dat de bewoners van Zuidweg er dus alles aan doen om zoveel als mogelijk hun leefomgeving te verbeteren, constateren zij helaas dat de Gemeente geen enkele inzet vertoont om de thans bestaande lelijke leefomgeving te verfraaien, laat staan dat tijdelijk bomen worden geplaatst. De betreffende bewoners willen wel dat de Gemeente daartoe overgaat. Verzoeken aan de Gemeente worden niet beantwoord en de bewoners zijn van oordeel dat de houding van de Gemeente in deze slecht te noemen is. Dit is ongewenst en vandaar de navolgende vragen.

Daarnaast bestaat het plan bij de Gemeente en/of een derde om 45 bomen bij de Hoogwerf 5D te kappen en een aantal bewoners van de Zuidweg heeft daartegen een zienswijze ingediend, doch die bewoners hebben te verstaan gekregen dat zij moeten wachten totdat de kapvergunning voor de bomen verleend is en dat zij dan daartegen bezwaar kunnen maken. Het spreekt voor zich dat de bewoners daar niet van gediend zijn en graag vooraf hun bezwaren kenbaar willen maken en niet geconfronteerd willen worden met directe uitvoering van de omgevingsvergunning tot kappen.

Vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Is van ambtelijke zijde de toezegging gedaan aan de bewoners van Zuidweg dat er tijdelijk vervangende bomen zouden worden geplaatst aan en nabij de Zuidweg te Naaldwijk? Zoja, waarom wordt deze toezegging niet nagekomen?
  • Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de bewoners van de Zuidweg, mede gezien de uitloop van de bouw van de woningen in dat deel van Hoogeland, er nu al heel lang wel heel erg bekaaid vanaf komen doordat alles wat er stond aan groen is weggehaald en er niets voor teruggekomen is en ook voorlopig niet voor terug zal komen?
  • Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het niet juist is en ook vreemd is dat tegen de omgevingsvergunning tot kappen vooraf voordat de vergunning verleend wordt geen zienswijze kan worden ingediend en pas achteraf als het besluit verleend is en als de beslissing genomen is bezwaren gemaakt kunnen worden hiertegen? Is dit wel in overeenstemming met de AWB, zeker als het gaat om 45 bomen?
  • Is uw College bereid om met de bewoners van de Zuidweg op korte termijn verder overleg te gaan voeren om te komen tot concrete maatregelen die nodig zijn om de leefomgeving terplaatse te verbeteren?
  • Is uw College bereid om tijdelijk bomen te plaatsen, c.q. door de projectontwikkelaar die het betreffende gedeelte van het Hoogeland gaat ontwikkelen, te doen plaatsen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top