skip to Main Content

062 Europese aanbestedingen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake effect Europese aanbestedingen voor het Westlandse bedrijfsleven

Edelachtbaar College,

Recentelijk is de Gemeente in een kort geding verwikkeld geraakt met een partij die via Europese inschrijving een lang bestaande relatie beëindigd zag worden, zulks ten gunste van een nieuw bedrijf hetwelk via Europese aanbesteding de opdracht verkreeg. De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 vraagt zich af in welke gevallen de Gemeente Westland tot nog toe een Europese aanbesteding heeft gehouden en wat de resultaten en ervaringen tot nog toe zijn. Met name is de fractie geïnteresseerd in het effect van Europese aanbestedingen voor de eigen Westlandse ondernemers.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Kan een opgave verstrekt worden van de Europese aanbestedingen zoals die tot nog toe hebben plaatsgevonden?
  • Kan per Europese aanbesteding de uitkomst worden aangegeven en met name of de partij die uiteindelijk de opdracht verkreeg uit het Westland afkomstig is danwel binding heeft met het Westland? Profiteren de Westlandse bedrijven hiervan? Kan ook een overzicht gemaakt worden van de verliezende partijen, met andere woorden partijen die nu de opdracht hebben en die na Europese aanbesteding dat niet meer hebben? Kan er een balans gemaakt worden hoe dat uitpakt ten opzichte van bestaande Westlandse bedrijven?
  • Welke financiële effecten heeft de Europese aanbesteding voor de Gemeente Westland in de regel? Levert het financieel gewin op, in zoverre dat de uiteindelijke aanbestedingsprijs lager uitvalt dan de voordien overeengekomen prijzen?
  • Welke Europese aanbestedingen zijn er tussen nu en maart 2014 nog te verwachten dat de Gemeente gaat doen? Kan daarvan een opgave gedaan worden? Kan ook aangegeven worden wat de reden is waarom Europees aanbesteed gaat worden anders dan natuurlijk de contractsomvang?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top