skip to Main Content

066 Subsidie harmonisatie sporthallen Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake subsidie harmonisatie sporthallen Westland

Edelachtbaar College,

Uit gesprekken met sportverenigingen is gebleken dat in 2010 na 7 jaar overleg het Platform Sporthallen Westland gekomen is tot een berekeningsmodule om tot een eerlijke verdeling van gemeentelijke financiële (subsidie)bijdragen aan de 9 bestaande sporthallen in Westland te komen.

Dit zijn volgens de destijds door het Platform opgestelde en bijgevoegde lijst “Subsidie-harmonisatie Sporthallen Westland”: Velo, Westlandhal, Verburch, De Pijl, Quintus, Maasdijk, Sosefhal, Wielepet en Vreeloohal. Mijn fractie heeft begrepen dat destijds vergaande overeenstemming bestond tussen de sporthallen. Alleen De Pijl heeft zich op het laatste moment teruggetrokken en de Westlandhal heeft niet meegedaan evenals De Wielepet. In 2011 is door de Gemeente toegezegd dat zij de regie zou gaan overnemen. We zijn nu weer twee jaar verder. De grote verschillen in gemeentelijke (subsidie)bijdragen, die variëren van € 0,– tot ca. € 260.000,– (2010), zijn een doorn in het oog van een aantal door verenigingen beheerde sporthallen.

Destijds bestond het harmonisatievoorstel zoals dat door het Platform was uitgewerkt uit een vast bedrag voor elke sporthal en daarnaast een vergoeding gerelateerd aan de oppervlakte van de sporthal. De verschillen zouden dan teruggebracht worden tot bandbreedte van € 64.000,– voor de kleinste hal tot € 127.000,– voor de grootste. De harmonisatie zou geleidelijk –bijvoorbeeld in 5-7 jaren- ingevoerd kunnen worden zodat de sporthallen die een hoge (subsidie)bijdrage van de Gemeente ontvangen, zich zouden kunnen omvormen tot verenigingshallen waarbij met vrijwilligers wordt gewerkt en voorts zouden de sponsorinkomsten omhoog gebracht kunnen worden. Het lijkt de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 goed om deze harmonisatie weer nieuw leven in te blazen en dat te doen in goed overleg met het Platform en daarbij te streven dat voor het tweede jubileum van de Gemeente Westland de harmonisatie eindelijk een feit is.

Een andere bedreiging voor de bestaande sporthallen is het wegvallen van de onderwijsinkomsten doordat het onderwijs zelf sportvoorzieningen gaat realiseren. De Gemeente zal in goed overleg met het onderwijs moeten regelen dat de bestaande sporthallen gebruikt blijven worden.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Wat heeft de Gemeente sinds 2011 gedaan om het harmonisatievoorstel van het Platform Westlandse Sporthallen verder te brengen? Wat is er sindsdien gebeurd? Indien er niets is gebeurd, waarom niet?
  • Worden de sporthallen en de harmonisatie meegenomen in het komende accommodatiebeleid? Zo nee, waarom niet?
  • Lijkt het uw College ook niet zinvol en nuttig om op de weg door te gaan zoals die destijds door het Platform is aangegeven en alsnog tot een gelijke verdeling van de gemeentelijke bijdrage te komen aan alle sporthallen in Westland met een goede overgangsperiode en –regeling?
  • Is uw College bereid om in overleg met “het onderwijs” afspraken te maken dat de bestaande contracten met de sporthallen door het onderwijs worden voortgezet en dat ook niet nog een keer het onderwijs zelf allerlei sportvoorzieningen gaat realiseren? Welke concrete stappen zijn van uw College op dat punt te verwachten?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top