skip to Main Content

071 onderzoek mogelijkheden voor vrij internet/WIFI in de Westlandse dorpskernen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake onderzoek mogelijkheden voor vrij internet/WIFI in de Westlandse dorpskernen

Edelachtbaar College,

Westland pretendeert het kenniscentrum van de Nederlandse tuinbouw te zijn, althans wil op termijn de meest toonaangevende gemeente op het gebied van tuinbouw en de daaraan gelieerde toeleveringsindustrie worden. Westland zou zich voorts tot een mondiaal kenniscentrum moeten ontwikkelen.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 meent dat, evenals een aantal andere gemeenten in Nederland al hebben, een vrij en gratis netwerk in de gemeente Westland een belangrijke bijdrage kan leveren aan deze doelstellingen. Voorts past een gratis netwerk ook uitstekend bij de recreatie en toeristenaspiraties die Westland heeft. Tenslotte zullen zowel de burgers, de ondernemers als de verenigingen gebaat zijn bij een gratis WIFI in de dorpskernen.

Ook is gratis WIFI in alle dorpskernen gewenst nu de gemeente het digitaliseringproces verdere voortgang geeft.

Nogmaals, in vele gemeenten in het binnen- en buitenland is daar al sprake van en ook in Nederland is er een start-up met gratis WIFI en onder meer het bedrijf Bullseye experimenteert al in enkele tientallen gemeenten; Westland Verstandig-LEO 2.0 meent dat de gemeente Westland zich op korte termijn in dat rijtje dient te voegen.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Heeft het College (in het verleden) al onderzocht de mogelijkheden om in alle dorpskernen van Westland en daar buiten gratis WIFI op straat en in gebouwen gerealiseerd te krijgen?
  • Is uw College bereid, indien een dergelijk onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden, op korte termijn een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en eventueel de kostenaspecten?
  • Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat vrij internet/WIFI zeer wenselijk is in het Westland?
  • Is uw College bereid om met de hiervoor genoemde onderneming Bullseye contact op te nemen om te bezien of de Westlandse dorpskernen ook in aanmerking komen voor een gratis WIFI, hetwelk dan gerealiseerd wordt in samenwerking met de gemeente Westland?
  • Is uw College bereid, als gratis WIFI mogelijk is, om een overzicht te geven van de voor- en de nadelen van gratis WIFI in en rondom alle dorpskernen?
  • De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
u.e.a.,

P.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top