skip to Main Content

077 Inzake strandhuisjes op het Westlandse strand

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

6 november 2013

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake strandhuisjes op het Westlandse strand

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft uit de markt vernomen dat het gemeentebestuur al met een derde afspraken –al of niet bindend is niet duidelijk- heeft gemaakt over strandhuisjes op het Westlandse strand. In geval van positief besluit ten aanzien van strandhuisjes zou direct tot gunning aan deze partij worden overgegaan. Wij vragen ons af of de gemeente op deze wijze tot het beste bod komt, zowel in termen van kwaliteit als in geldelijke opbrengst voor de gemeente. Vandaar deze artikel 26-vraag.

Bij onze fractie leidt dat tot de navolgende vragen:

  • Welke initiatieven heeft uw College genomen om tot de realisering van strandhuisjes over te gaan?
  • In de begroting is de opbrengst van de strandhuisjes inmiddels weggestreept. Hoe is het initiatief wat hiervoor beschreven is daarmee te rijmen?
  • Waarom zet het College als er al sprake zou zijn van het voornemen om strandhuisjes te plaatsen een en ander niet in de markt uit zodat de meest maximale opbrengst verkregen kan worden en ook het mooiste plan kan worden gerealiseerd?
  • Waarom worden niet de normale regels die gelden in acht genomen? Meerdere aanbieders dus mogelijkheden voor de gemeente om gebruik te maken van het meest optimale aanbod.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top