skip to Main Content

078 Inzake bewoning woningen Westland door meerdere personen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake bewoning woningen Westland door meerdere personen

Edelachtbaar College,

Onze fractie is al een aantal keer benaderd door inwoners die klagen over de bewoning van woningen door meerdere personen bij hen in de buurt. Bewoning geeft overlast doordat er een groot aantal personen –meestal arbeidsmigranten- gehuisvest worden in één woning.

Bij onze fractie leidt dat tot de navolgende vragen:

  • Wanneer neemt het College aan dat sprake is van een kamerverhuurbedrijf danwel pension en dat bewoning van een pand in strijd is met de bestemming als woning? Dit zowel in het geval er sprake is van een agrarische bedrijfswoning alswel van een burgerwoning.
  • Is het College bereid om bij bewoning door een aantal los van elkaar staande personen op te treden in geval van aantoonbare overlast omdat sprake is van verboden kamerverhuur?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat bij kamerverhuurbedrijven eerst onttrekking aan de woonbestemming moet plaatsvinden alvorens er eventueel toestemming gegeven kan worden voor een kamerverhuurbedrijf?
  • Is het College bereid om op grond van de APV op te treden tegen overlast die bewoning teweeg brengt? Hoeveel verzoeken tot handhaving zijn voor dit soort gevallen al bij uw College binnengekomen? Wat heeft uw College naar aanleiding van die verzoeken gedaan? Lopen er procedures op dit punt bij de gemeente? Zo ja hoeveel en hoe zijn deze verder afgewikkeld?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top