skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Eerste palen twee halve gemeentehuizen

Deze week worden dan de eerste palen van de twee halve gemeentehuizen geslagen. Tja… wij zijn daar natuurlijk niet blij mee. Ook niet goed voor Westland en haar inwoners. Geldverkwisting en enkel prestige en ijdeltuiterij van een burgemeester, College en een raadsmeerderheid die gewoon niet in staat zijn reëel na te denken. Want aangetoond werd dat na nieuwbouw de gemeente per maand € 200.000,– duurder uit is, de grotere kernen hun vertrouwde gemeentehuizen kwijtraken, Westland zich voor de komende 25 jaren vastlegt aan een ontwikkelaar die per jaar een rendement heeft van 12% dat de gemeente moet betalen en zeker geen centrale huisvesting ambtenaren wordt bereikt. De protserigheid kent geen grenzen. Afgelopen week zijn de burgemeester, wethouder Meijer van GBW en 4 ambtenaren naar Londen afgereisd omdat de gemeente genomineerd was voor een prijs. Laat nou de financier van de bouwer uit Londen komen en tevens bij de jurering betrokken zijn. Tafels van 4.000,– pond konden afgehuurd worden voor een feestje. Hoe erg kun je als bestuurder verziekt zijn. Er is nog niets behalve te dure onnodige plannen en dan is er al reden voor een feestje blijkbaar. Iedere realiteitszin ontbreekt bij de Londengangers.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Aanleg Oostelijke randweg in 2018 eindelijk rond; Er moet wel nog veel gebeuren

De Raad van Westland zal op 24 mei a.s. naar het zich laat aanzien akkoord gaan met het tracé. De kosten bedragen ca. € 21.5 miljoen. Het tracé ligt direct ten westen van de Blakervaart tussen de nieuw te ontwikkelen woonwijk en de Blakervaart. Of 2018 haalbaar wordt, is maar de vraag. Eigenlijk moet alles nog gebeuren: bestemmingsplanaanpassing, grondverwerving, overleg met belanghebbenden zoals de watersportvereniging, omwonenden en bedrijven. Onze fractie viel tegen dat er nog zo weinig is voorbereid. Zij dacht, nu de Oostelijke randweg al zolang gepland is, dat er al veel meer was voorbereid. Als het nu een beetje tegenzit -wij vinden wel dat het tracébesluit voldoende draagvlak moet hebben- dan zal 2018 niet gehaald worden. Dat zouden we wel jammer vinden. De Lier heeft al te lang moeten wachten op deze verkeersoplossing. De verkeersdruk op woonkern De Lier moet zo snel als mogelijk verminderd worden. Goed is het dat ook groen en water rondom de nieuwe randweg in ruime mate in het plan wordt meegenomen. Voor de leefomgeving is dat laatste erg belangrijk.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Wethouder El Mokaddem blijft wazig doen over vluchtelingopvang op industrieterrein Wateringen; Soap rond asbestafwikkeling blijft doorgaan: College en burgemeester rollebollen nu weer openlijk met Provincie. Weer bewijs protserig gedrag. Burgemeester: beter is zich druk te maken over risico’s en gevolgen van de getroffen bewoners

Op 13 mei 2016 heeft onze fractie wethouder El Mokkadem vragen gesteld over de voortgang, veiligheid en vergunningsaspecten van de geplande vluchtelingenopvang voor 275 mensen op het industrieterrein. Al snel bleek dat er tot nog toe weinig of niets concreets is gebeurd. Het COA en de eigenaar hebben afspraken gemaakt. De eigenaar is blij, want hij ontvangt over 4 jaren ca.€ 6 miljoen en het COA is blij want zij kan 275 willekeurige vluchtelingen tijdelijk stationeren. Het College staat aan de zijlijn en laat na op tijd deugdelijke afspraken te maken. El Mokkadem kwam niet verder dan dat met COA bepaalde zaken “gedeeld” zijn. Dit geeft weinig vertrouwen uiteraard dat het goed komt met de veiligheid en de overige zaken die vanuit de gemeente echt geregeld moeten worden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Burgerinitiatieven voor een respijthuis in Westland verdienen ondersteuning

Op verzoek van onze fractie heeft de raadscommissie op 9 mei één van de burgerinitiatieven om een respijthuis op te richten, besproken. Onze fractie ondersteunt dit initiatief zeer en vindt dat de gemeente ruimhartig moet meewerken. Immers kleinschalig, alle geld gaat direct naar de zorg, gedragen door enthousiaste  vrijwilligers, zorg op maat. In een respijthuis kunnen mensen verblijven die tijdelijk verzorging nodig hebben. Ook kan het respijthuis gedurende enige tijd de mantelzorger ontlasten. Eigenlijk zou iedere kern in Westland een dergelijk huis moeten hebben. Wij vinden dat dit een taak van de gemeente is. Het betreft immers onze burgers. Dit moeten we niet alleen aan de zorgaanbieders overlaten omdat dan enkel op geld gestuurd wordt. Niet goed uiteraard. Ook moet de gemeente overleggen met de zorgaanbieders (o.m. Careyn, Pieter van Foreest etc.) over de mogelijkheden die er zijn in de bestaande verzorgingshuizen om de burgerinitiatieven uit te voeren. Bundeling van krachten zou natuurlijk het mooiste zijn. Onze fractie dient een raadsmotie in op 24 mei a.s. Wij vinden dit erg belangrijk.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig tegen onttrekken woonbestemming goedkope huurwoningen in Molenstraat

Wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland (GBW) wil toestemming geven aan Arcade voor de sloop van 16 woningen. De bewoners zijn faliekant tegen en een aantal liet dat ook blijken tijdens de vergadering. Wij vinden dat Arcade de woningen dient op te knappen en dat de huidige bewoners met rust gelaten moeten worden. Zij willen daar blijven wonen en terecht. Ze betalen een lage huur en ook dat willen ze zo laten. Waarom Weverling anders wil is volstrekt onduidelijk. De rapporten over de bouwkundige staat zijn tegenstrijdig, opknappen kan technisch bezien, de bewoners willen het niet, Arcade wil 9 woningen terugbouwen met een huur die bijna het dubbele is van de huidige, waardoor terugkeer voor de meeste bewoners niet haalbaar is. Onze fractie komt met een motie op 24 mei om de wethouder op andere gedachten te brengen. Hopelijk zijn ook de andere partijen verstandig.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

 

4 Westland Verstandig-moties raadsvergadering 24 mei: Geen sloop 16 goedkope huurwoningen Molenstraat/gegarandeerde zorg in eigen kern voor ouderen, hulpbehoevenden en tijdelijk revaliderenden/geen salaris van meer dan € 300.000,– voor directeur van Westlandse afvalverwerker( HVC )/gemakkelijker maken burgerinitiatief

Westland Verstandig zal in de komende raadsvergadering met een viertal initiatieven komen waar de Westlandse inwoners beter van worden. Wethouder Weverling van GBW wil de bewoners van 16 woningen in de Molenstraat in Monster tegen hun wil laten verhuizen. Hij wil nl. per se Arcade toestaan te slopen. Slecht plan. Anders dan het College wil, vinden wij zorg dichtbij voor onze inwoners van erg groot belang. Daarvoor moeten we geld beschikbaar stellen. Vandaar onze motie om het College daartoe te dwingen. Schande is het dat de Westlandse burgers en bedrijven mee moeten betalen in de afvalstoffenheffing aan een veel te hoog salaris van een directeur van de afvalverwerker. Moet direct stoppen. Vandaar de motie. Tenslotte is het niet goed dat het College burgerinitiatieven bemoeilijkt door allerlei drempels op te werpen, zoals het niet toestaan van digitale handtekeningen. Andere gemeenten en Rijksoverheid doen dat niet. Moet anders. Westland Verstandig hoopt samen met de andere partijen vorengenoemde moties aangenomen te krijgen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top