skip to Main Content

Behandeling extra raadsvergadering 14 januari 2016 op initiatief van Westland Verstandig

Behandeling extra raadsvergadering 14 januari 2016 op initiatief van Westland Verstandig

 

Inleiding

Hier spelen 2 kwesties: Inhoudelijke situatie en vertrouwen inwoners in politiek. Op 29 januari 2015 heeft burgemeester aan de inwoners een vergaande toezegging gedaan; Niemand hoefde zich zorgen te maken, alles werd schoongemaakt, wij zorgen dat het wordt opgelost. Heeft de gemeente alles schoongemaakt: neen. Moest de gemeente alles schoonmaken: ja, gezien de toezegging van de burgemeester; Moest de gemeente alles schoonmaken: ja vanwege de volksgezondheid en bedreigingen van de burgers en dat vinden we terug in het juridische advies van Waterman. Het vertrouwen van de inwoners in het College en in het bijzonder de burgemeester is geschaad. Laks optreden, slechte communicatie, tegenwerking etc. Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Dat vertrouwen moet weer hersteld worden en wel nu. Dat kan alleen maar door nu met een echt plan van aanpak te komen wat daadwerkelijk de hele wijk asbestvrij maakt waardoor de inwoners daar weer als vanouds gelukkig en fijn kunnen wonen. Dat vertrouwen krijg je niet terug door met bestuursdwang te dreigen en de ogen sluiten voor de ernst van de situatie en deze te bagatelliseren. Dat vertrouwen krijg je ook niet terug door te ontkennen tegen beter weten in dat de feiten niet juist zijn. Wel door samen met de bewoners en actiecomité op te trekken en samen de circa 45 woningen gelijktijdig aan te pakken en samen het openbaar gebied te inventariseren en te saneren en dat alles in één keer. N.B. circa 40 woningen zijn gesaneerd, circa 45 moeten nog gebeuren.

 

Vertrouwen krijg je ook niet door na de rel van het gelekte rapport van Waterman ineens wel actie te ondernemen, GS ‘s avonds te gaan bezoeken op 5 januari, ineens een niet doordacht incompleet en niets oplossend plan van aanpak te maken waar lange procedures tegen de bestuursdwang niet zijn meegenomen, de gevolgen voor de inwoners, ongelijke uitvoeringen in tijd etc. Vertrouwen krijg je ook niet door de rol van de Provincie verkeerd in te vullen. Vertrouwen krijg je ook niet door een persbericht/brief te verspreiden op 13 januari dat de Provincie afstand neemt van de inhoud van het rapport Waterman in strijd met de waarheid. De Provincie toetst slechts of er een plan is en kijkt in april of alles dan wel schoon is. Dat zal hem niet worden en dat vinden de bewoners terecht. Vertrouwen krijg je ook niet door de brief van de Provincie van 8 september 2015 als een compliment op te vatten.

 

Gisteren was de behandeling bij de Commissie Milieu uit de Provincie met gedeputeerde Jansen. Dit gaf duidelijkheid. Jansen nam geen afstand van de inhoud van het rapport Waterman. College probeert dat bij brief van gisteren. Enkel excuus voor uitlekken. Het navolgende werd betoogd: Provincie werd in de zomer gealarmeerd door het vermoeden dat Westland niet doorpakte en de situatie niet in de hand had. De brief van 8 september moest een waarschuwing zijn richting gemeente dat zij wettelijk verplicht is voor de volksgezondheid te zorgen. De indruk bestond bij de Provincie dat dat niet goed zat. Verzoek werd gedaan dat direct op te pakken. Dat gebeurde onvoldoende en omdat het dossier van de gemeente niet volledig was en de gemeente in beweging gezet moest worden heeft de gedeputeerde opdracht gegeven voor het advies van Waterman. Waterman adviseerde over meer dan haar gevraagd was. Ondanks diverse vragen in de Commissie van de Provincie distantieerde de gedeputeerde zich niet van de inhoud. De gedeputeerde gaf de reden van het uitlekken aan en ook dat bestuurlijk tussen gemeente en de Provincie werd afgesproken dat excuus gemaakt zou worden dat het rapport uitgelekt was. Is drie keer gedaan. Advies is voor bewerking vastgehouden door GS. Of overleg had plaatsgevonden met Westland bleef onduidelijk. Wel is circa 14 dagen geleden overleg geweest.

 

Volgens de Provincie staat wel vast dat de april-vrijgaves niet het gebied asbestvrij maakten. De PvdA Zuid-Holland is zaterdag nog ter plekke geweest en heeft asbest aangetroffen. Het mag niet zo zijn dat de gemeente formeel het standpunt in blijft nemen dat alles wat daarna komt voor rekening van de bewoners is. Die kunnen niets doen aan de situatie en hebben daar geen schuld aan. Ook was de Commissie van oordeel dat transparantie en openheid moet gelden, dus geen geheime rapporten meer. Alle informatie moet op tafel.

 

Ook was de Commissie van oordeel dat goed overleg gevoerd moet worden met de bewoners. De vraag is bij mijn fractie of deze burgemeester en dit College dat nog wel kunnen doen bij alles wat in dit dossier is voorgevallen. Wij betwijfelen dat. De Provincie staat ook niet te popelen om het over te nemen  maar wie dan wel? Haast is geboden.

 

Wij willen vandaag geen discussie of asbest levensbedreigend is en een kansberekening of de duur en hoeveelheid kanker kan veroorzaken. Het is een onaanvaardbaar risico en ten onrechte zijn de inwoners daar nu al een jaar aan blootgesteld. Dat moet eindigen. Waarom wel De Leuningjes deels sluiten en hier zou het niet erg zijn. De gemeente moet voor wat betreft uitvoering en financiering ten volle haar verantwoording dragen. De bewoners moeten geregistreerd worden zodat mocht zich iets voordoen ze geen ellenlange procedure hoeven te voeren. Wij blijven achter ons voorstel en conceptbesluit staan. Dat betekent een heel ander plan van aanpak. De Provincie zal hoe verder het plan gaat ook enthousiaster worden. De knip op de beurs is goed maar niet als het wel een wee van de burgers op het spel staat. Dat is het geval dus gas op die lolly.

 

1.

Voorop staat vandaag het op de juiste wijze helpen van de getroffen inwoners.

Hulp kan alleen maar bestaan uit onderzoek van het  hele gebied, alle nog besmette woningen en tuinen en achter elkaar saneren en schoonmaken  op kosten van de gemeente. De kosten komen later wel. Ook of en welke politieke gevolgen aan de hele wijze van afwikkelen worden verbonden. Als het mogelijk is wil onze fractie deze knip aanbrengen. Dit is onze voorkeur. Mocht echter vandaag het debat een zodanige wending nemen dat anders gehandeld moet worden doordat de vaststaande feiten niet naar waarheid worden gepresenteerd, dan zullen we dat niet uit de weg gaan. Kort en goed: de boel moet asbestvrij gemaakt worden op kosten van de gemeente en dat binnen afzienbare tijd. Dat staat voorop en is ons enige doel vandaag.

 

Winst van het rapport is dat in ieder geval de gemeente in beweging kwam. Alle zeilen werden bijgezet en ineens kon alles: overleg met de provincie/GGD werd om een algemeen schrijven gevraagd en ineens lag binnen een paar dagen een plan van aanpak op tafel. Overigens deelde de Provincie mij mede dat dat overleg al in december gestart was. De Provincie wilde een “zware brief” sturen en taakverwaarlozing werd genoemd.

Vraag: Wanneer eerste contact?

 

Jammer was het dat de burgemeester publiekelijk de bewoners van Wateringen afviel en tegen beter weten in de inhoud van het rapport aanvocht. Hier was een andere reactie op zijn plaats geweest. Hier had de bezorgde burgervader moeten reageren die niet zijn eigen gelijk en ego voorop stelde maar echte betrokkenheid en echte gevoelens jegens zijn burgers had moeten tonen en uitspreken. Asbest is een vreemde en spookachtige stof en kanker is ook een ziekte die vaak, wat betreft oorzaak, mysterieus is. Voeg toe dat eventuele besmetting pas over tientallen jaren blijkt en deskundigen niet eensluidende meningen hebben, dan is de ontzettende angst en vrees van onze burgers verklaard. Zie ook VNG-brief.

 

Hierbij wat constateringen van de bij het comité bekende gegevens (die zeker niet uitputtelijk zijn maar zelfs zo enorm overtuigend):

 • Volgens de kaart van de gemeente liggen ongeveer 210 huishoudens in het getroffen gebied;
 • Na sanering in opdracht van de gemeente hebben alle huishoudens in april 2015 een vrijgave certificaat ontvangen;
 • Sinds de vrijgave in april 2015 tot op heden zijn in ieder geval 89 huishoudens opnieuw geïnventariseerd in eigen opdracht door de bewoners;
 • Deze inventarisaties zijn uitgevoerd door 4 verschillende gecertificeerde bedrijven;
 • Bij 85 huishoudens is asbest besmetting geconstateerd afkomstig van de brand van 13 januari 2015. Circa 40 hebben zelf gesaneerd inmiddels. 45 moeten dus nog!

Dit alles komt niet voor in het plan van aanpak.

 

Waarom geeft de burgemeester geen blijk van begrip. Nu -en Westland Verstandig heeft dat vele malen te horen gekregen- is de burgemeester een slechte ambassadeur voor zichzelf-maar bovenal de gemeente Westland- geweest en heeft hij ten onrechte de getroffen gezinnen gebruuskeerd, verdriet, teleurgesteld, boos en woedend gemaakt. Niet alleen over de inhoud, maar ook de wijze van vertellen en de toonzetting waren voor velen reden om ernstig kritische opmerkingen te maken. De burgemeester stond erbij alsof hij in De Lier een interview gaf over de overstromingen, verslag deed van de afgevallen wieken bij de ‘s-Gravenzandse molen ofwel op een tomatenkwekerij geïnterviewd werd voor zijn verkiezing tot CDA-voorzitter. Zeker geen voorbeeld hoe het moet en kan en ook geen Westland marketing. Ook de getroffen inwoners van Wateringen hebben het zo gezien, uitgaande van hun reactie en de anti burgemeester uitingen middels hemdjes aan de deuren/spandoeken. En de burgemeester maar volhouden dat hij het prima gedaan heeft, zich bij voortduring zelf pluimen geven en op de borst slaan. Als raadslid krijg je zelfs een schaamtegevoel dat je op een of andere wijze gekoppeld wordt aan deze wijze van handelen en presenteren. En dit nog los van de inhoud van de mededingen die -zacht gezegd- waardeloos waren.

 

Zet dat af tegen eerdere mededelingen van de burgemeester in vergaderingen en dus ook na te lezen: Huizen zijn na sanering meer waard omdat ze dan echt schoon zijn, n.a.v. een interventie van de heer Van der Meer: Ben het met u eens dat asbest in deze vorm niet gevaarlijk is voor de gezondheid en het een psychische/ angstkwestie betreft, kosten zijn zo hoog opgelopen omdat vele Wateringers tegenwerkten en dan is de verkeerde toon bij de inwoners gezet.

 

4.

Onze fractie heeft om een extra raadsvergadering verzocht na het uitlekken bij de Provincie van het rapport van Waterman, waarin terecht en goed onderbouwd een vernietigend oordeel werd geveld over de handelwijze van de gemeente. Eigenlijk erger kan een rapport niet oordelen. Het rapport geeft vernietigende oordelen. Door handelen en nalaten is de gemeente verwijtbaar tekort geschoten in haar publieke taak, van regie nemen is niet of nauwelijks sprake, de actuele asbestcalamiteit wordt gebagatelliseerd, het financiële plaatje staat centraal, de kerntaak van de volksgezondheid is verwaarloosd, waardoor nodeloos levens van inwoners worden geriskeerd, aanmaningen van bewoners, de Provincie en politieke fractie om regie te tonen worden niet gevolgd. In ieder geval heeft een overheid te zorgen voor de burgers en angstgevoelens weg te nemen. Op dat punt is in ieder geval willens en wetens tekort geschoten. Resultaat is dat het opruimen van wat er nog is, steeds kostbaarder is geworden. De gemeente is laks en haar houding is ongepast. Een redelijke belangenbehartiging van haar inwoners is ver te zoeken staat in het rapport. Bewoners kunnen zich helemaal vinden in de conclusies van het rapport. Moeten wij als politiek daar niet naar luisteren. Het gaat om hen, niet om ons, niet om herbenoeming en niet om prestige. De poging om afstand te nemen van de inhoud door de burgemeester is weer een klap in het gezicht van de inwoners.

 

5.

Het rapport lekte uit op dinsdag 5 januari, een dag na de nieuwjaarsspeech en dateert van 14 december.  Wat de Provincie er tot die tijd mee gedaan heeft is vaag en onduidelijk. Onze fractie verzocht de Provincie om het complete dossier, stuurde ook de CDA Commissaris van de Koning een brief om een verklaring in onder meer deze kwestie. Gisteren reactie door Commissaris van de Koning en er werd een afspraak gemaakt met Commissaris van de Koning.

Vraag aan de burgemeester en de wethouder: Wanneer hebt u voor het eerst op enigerlei wijze kennis genomen van het rapport of het bestaan daarvan?

 

6.

Spreekrecht van de burgers stelt niets voor als het de politiek niet uitkomt. Dat wordt vandaag maar weer eens duidelijk. Zeven raadsfracties behalve Westland Verstandig besloten de Wateringse burgers uit angst de mond  te snoeren. Gepland waren door de buurt ruim 50 insprekers en die zouden ruim een minuut per inspreker spreektijd gegund krijgen. Insprekers die naar hun beleving:

 • erg slecht behandeld zijn door de gemeente;
 • niet voor vol werden aangezien;
 • de schuld vaak gekregen hebben van zaken die mis gingen tijdens de sanering;
 • de dupe waren van chaos, slechte communicatie;
 • moesten ervaren dat met de waarheid het niet zo nauw genomen werd door het gemeentebestuur;
 • veelvuldig geconfronteerd werden met onjuiste voorstellingen van zaken van bestuurders waarvan dat niet verwacht mag worden;
 • een wegmoffelen van problemen;
 • tegenstrijdigheden in gedrag, werken en uitlatingen;
 • manipuleren met feiten en relevante informatie etc.

Onze fractie heeft dit gecontroleerd en we zijn het eens met de inwoners.

Die mensen zijn al erg gespannen en eerdere insprekers in deze kwestie waren al erg geëmotioneerd en hekelden de werkwijze van de burgemeester en de gemeente. Door de spreektijdbeperking voelden zij zich nog meer vernederd en niet serieus genomen. Zij zijn afgehaakt met dank aan allen die hier nu vanavond een bestuursrol vervullen. Zie mail met protest tegen spreektijdbeperking. Een goed voorbeeld hoe dus niet met burgers moet worden omgegaan. De Raad, College en burgemeester leren het nooit hoe, uitgaande van de omstandigheden, insprekende burgers in hun waarde moeten worden gelaten. Resultaat: gefrustreerde burgers, die zich op een andere wijze gaan uiten en een blijvende hekel aan politiek en politieke spelletjes hebben.

 

7.

Overigens gaat in Wateringen nog het verhaal dat met de heren Piket de gemeente een regeling bereikt heeft dat afgezien zou worden van strafrechtelijk optreden waartegenover Piket met gebruikmaking van zijn verzekering tot herbouw overgaat, waarna verkocht wordt en de gemeente de opbrengst krijgt.

Dit leidt tot de navolgende vraag aan de burgemeester omdat de burgers daar ook belang bij hebben: Is een dergelijke afspraak gemaakt?

 

8.

Om de kwestie en ook het rapport Waterman te begrijpen is het nodig te weten hoe de situatie is op dit moment. Van circa 85 woningen staat vast dat nog aanzienlijke hoeveelheden asbest zijn aangetroffen. Daar zijn rapporten van. Deze informatie is aangeboden aan de gemeente maar werd geweigerd. Dat asbest zit voornamelijk op de daken -tussen de pannen- en in de tuinen en zich daar bevindende struiken en bomen. Dat is asbest groot en klein. Stukken ter grootte van een 2 euromunt tot stukjes die nauwelijks te zien zijn. Die stukken asbest vallen van daken en verwaaien en worden door spelende kinderen en of autobanden en of schoenen verder verspreid en verpulverd. Dit maakt de buurt onveilig. Hier moet direct wat aan gebeuren. Een deel van de besmette woningen is schoongemaakt. De rest niet dus…. De Provincie ingeschakeld door de bewoners schreef het College al een sommatie op 8 september. Daaraan werd door acties vanuit de burgemeester totaal geen gevolg aangegeven. In feite heeft dat voortgeduurd tot aan het gelekte rapport.

N.B. De burgemeester is een kei in het bewerken van betrokken instanties, good old boys in situaties waarin het hem lastig gemaakt wordt; zie de WOC/ gemeentehuizenkwestie, de accountantskwestie en nu hier ook weer. Ineens beginnen allerlei bestuurders/instanties bijna “spontaan” te reageren en bijval te geven. Verdedigingslinie specialist bij uitstek, een waarlijk goede leerling van Ivo Opstelten die dat tot voor kort ook meesterlijk kon. Alleen had die één bonnetje over het hoofd gezien. Afleidingsmanoeuvre en tijdrekken zocht de burgemeester in zijn opmerkingen over Nationale Nederlanden etc. Inmiddels hoorde ik van de pers wat de reactie was van de verzekeringsmaatschappijen. Die hebben we nooit van de burgemeester gehoord. Zij hebben de burgemeester gewezen op zijn eigen plichten en maatschappelijk besef. Niet verzekerd is niet verzekerd en daarmee was de zaak af;

Vraag : Is dit juist? Zo direct komt daar nog een vraag over.

 

9.

Onze fractie is het met de bewoners en dus ook met het rapport van Waterman eens dat het niet goed gegaan is en dat de gemeente daar direct de juiste conclusies aan verbindt. Alles snel schoonmaken. In het plan van aanpak zoals de burgemeester dat voorstelt wordt andermaal de confrontatie aangegaan met de inwoners, duurt de procedure te lang en leidt dat tot nog meer frustratie bij inwoners die uiteindelijk wel de rekening gepresenteerd krijgen. Moet niet gebeuren. Gewoon zelf het initiatief nemen, kijken wat nodig is op openbaar terrein en op en rond de woningen, dat uitbesteden aan een goede saneerder en de rekening daarvoor betalen. Daarna pas kijken naar de kosten. De volksgezondheid voorop stellen en ook het levensgeluk van die mensen weer terugbrengen. Het zou dit bestuur sieren als op die wijze de kwestie wordt afgerond. Nogmaals uitvoering van het plan van aanpak van de burgemeester leidt tot onvrede, frustratie en werkt ook niet. De voorbehouden op pag. 4 van de brief van 8 januari zijn tekenend en leiden andermaal tot vertraging en onzekerheid. We moeten hier echt op zeker gaan.

 

Vaststaat dat vanaf maart 2015 de bewoners al doende zijn een totaal asbestvrij gebied te krijgen. Op klachten en suggesties werd niet gereageerd. Ook heeft Westland Verstandig middels vragen, opmerkingen en pleidooien gewezen op de ernst van de situatie en gevraagd om datgene wat nu moet gebeuren: totale sanering. Ook de Provincie deed dat al veel eerder op 8 september. Door samenwerking Smit – Tak werd die brief gepareerd. Het onderzoek door de ambtelijke afdeling van Waterman was het gevolg. Blijkbaar kon bestuurlijk niet alles en iedereen in toom gehouden worden. Ook de GGD, RIVM en in mindere mate DCMR gaven aan dat de daken helemaal schoon gemaakt moesten worden en dat als eerste omdat anders herbesmetting zou plaatsvinden. Ernstig is het dat de GGD in het laatste bestelde algemeen rondschrijven iets anders stelt. GGD heeft geen veldonderzoek gedaan en kende de 89 rapporten niet, ook weet blijkbaar GGD niet meer af van de eigen uitlatingen begin 2015. Wil de burgemeester of de Raad citaten horen, dan kan ik die geven.

 

10.

De fractie van Westland Verstandig vindt dat kostenbesparing geen doel op zichzelf mag zijn. Uiteraard wel zo goedkoop mogelijk. De situatie is er niet naar. Wat de reden is kan later onderwerp van gesprek zijn. Voor de volksgezondheid zoals in dit geval mogen we ons niet door het geld laten leiden. Dan maar de gemeentehuizen niet of een jaar later bouwen en dat laatste levert in ieder geval € 2.4 miljoen euro’s op, of een jaar geen Westland promotion. Het goed en vlot oplossen van deze kwestie -en niet over de ruggen van de bewoners- levert voldoende goodwill op.

 

11.

Het rapport: de feiten in par. 2

 • gemeente beloofde gebied schoon te maken na inventarisering;
 • in april 2015 asbestveilig;
 • door bewoners daarna nog vele asbestresten aangetroffen;
 • tweede saneringsronde en vrijgave;
 • daarna nog veel asbest;
 • eigenaren krijgen te horen dat ze woning en tuin zelf moeten schoonmaken;
 • gemeente geeft bewoners advies zelf op te ruimen -frictie tussen bewoners en gemeente-;
 • veel onrust en ongenoegen en een gemeente die dreigt met bestuursdwang. Westland doet niks en laat bewoners aan hun lot over;
 • constaterende dat 8 maanden na de brand nog sprake is van asbestresten verzoekt de Provincie op 8 september de gemeente de regie te nemen/beter de communiceren en met een concreet plan te komen;

 

In november ontstaat verschil van mening tussen gemeente en Provincie over de regiekwestie. Westland voelt zich niet verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem.

Vraag aan de burgemeester: Geef aan welk feit niet juist is en wat is de relevantie voor het onderzoek daarvan?

 

12.

De conclusies in par. 3: Openbare ruimte

 • de taak te waken voor de volksgezondheid is geregeld in drie wetten;
 • de gemeente dient gezondheidsbeschermende maatregelen te nemen;
 • constatering dat Westland dat ook bevestigt;
 • na 2 rondes sanering wijst de gemeente verdere verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte af;
 • ook de regiefunctie wordt geweigerd;
 • ten onrechte wordt de derde saneringspoging uitgesteld -lakse houding waardoor gezondheidsrisico door blijft lopen-. Vanzelfsprekend is dat de gemeente saneert;

 

De conclusies in par. 4: Woningen en tuinen

 • gemeente is begonnen met saneren van de tuinen: De facto heeft de gemeente daarmee de verantwoordelijkheid op zich genomen;
 • gemeente is terughoudend in haar dreiging met bestuursdwang. In het plan van aanpak niet meer;
 • meerdere eigenaren hebben hun woningen en tuinen op eigen kosten laten saneren;
 • gemeente moet kosten voorschieten; zorgplicht en betamelijkheid brengen dat mee;
 • eerst schoonmaken en dan pas kostenverhaal;
 • sanering daken en tuinen is een urgente kwestie;
 • niet badinerend afdoen dat de kans op kanker gering is;

 

13.

Reactie GGD:

Wijkt af van eerdere adviezen begin 2015. Geen concreet onderzoek maar standaard teksten. Een jaar lang ademen de mensen asbest in, althans dat kan. Op een dag inademen verwaarloosbaar kleine kans. Doet zich dat voor?

Welke voorzorgsmaatregelen zijn in Wateringen getroffen? Het gaat over de situatie nu met vallend en verwaaiend asbest. Daar gaat de GGD toch niet op in en onderzoekt niets. Visie GGD zegt niets.

 

Reactie sgs en Pels Rijcken:

Dubbele pet en controleur die zich zelf beoordeelt; Vreemde uitleg van het woord vrijgave. Zie opmerkingen destijds van Search. Hoe laat ontvangen.

Pels Rijcken/zonder streepje: behoefd op pag. 1 oeps. Ook hier: vaste advocaat van gemeente die vanaf begin geadviseerd heeft, hoe laat ontvangen op 6 januari. Zie notitie. Tja …

 

14.

Opmerkingen over plan van aanpak

Dit is weer een slecht plan. Men doet maar wat en houdt geen rekening met de vaststaande feiten. Er zijn veel meer woningen schoon te maken en ook in de openbare ruimte zal nog het nodige moeten gebeuren. De conclusies van Waterman worden volledig weggepoetst. Dit terwijl de bewoners toch aangeven zich in die conclusies te herkennen en de bewoners kennen de feiten als geen ander. Het plan van aanpak is echt niet reëel. Na het gestuntel en laks gedrag na april 2015 is dit ook geen passende reactie. De termijnen zijn irreëel en het is bizar om nu met bestuursdwang en boetes te gaan dreigen. Eigenaren die hun woning en tuin niet schoonmaken doen dat om uiteenlopende redenen.

Vraag: Kan de burgemeester de te volgen procedures uiteenzetten en ook de daaraan verbonden termijnen? Heeft de burgemeester weet van de redenen van niet saneren bij de diverse 45 eigenaren?

De burgemeester heeft aangegeven dat met alle eigenaren waarvan de woning en tuin nog asbestresten bevatten contact is geweest. Minstens 6 eigenaren ontkennen dat. Wat is de reactie van de burgemeester hierop?. De namen en adressen zijn bekend van de personen die sedert april niets meer van de gemeente vernomen hebben. Welke acties hebt u ondernomen richting de bewoners vanaf april 2015? Bestuursdwang en procedures betekenen extra kosten voor de gemeente aan Pels Rijcken en intern. Vaststaat dat sanering in cluster ca. € 10.000,– per woning betekent. Dat kan oplopen tot maximaal € 20.000,–. Inventarisatie van het openbaar gebied kost bij benadering € 60.000,–. Waarom kiest u er niet voor om zelf de kosten te dragen? Wel beter oppassen bij de besteding van de gelden dan de ruim € 3.5 miljoen die al uitgegeven is. Chaos, verkeerde afspraken, twee schoonmaakrondes en nog lang niet schoon, zijn de oorzaak van de hoogte van dat bedrag. Maakt onderdeel uit van onderzoek RKC. Als vervolgens via bestuursdwang boetes verschuldigd zijn, worden deze ook geïncasseerd? Als er schoongemaakt wordt door de gemeente, wordt dan een incassoprocedure opgestart voor de schoonmaakkosten? Realiseert u zich wel wat dat voor mensen betekent? U spreekt over 10 woningen? Kent u de juiste gegevens en rapporten van circa 89 eigenaren die allemaal nog door experts de aanwezigheid van asbest hebben vastgesteld? Bagatelliseert u de problematiek weer niet opnieuw door dit plan van aanpak? Te beperkt en over de ruggen van de mensen? Dit plan leidt tot nieuwe problemen. Mee eens? U stort die mensen toch weer in een eng spelletje wat u met die mensen speelt? Waarom zo haatdragend en niet de barmhartige burgemeester waar u zo graag mee pronkt? Waarom uw eigen falen afwentelen op de bewoners/actiecomité? Waarom zo veel paniek ineens: overleggen College/bezoeken GS/overleg gedeputeerde en de Commissaris van de Koning? Waarom ineens wel actie? Waarom gebruiken van het woord intensiveren daar waar de afwikkeling tot 5 januari praktisch stil lag, u niet meer gezien werd in de buurt en alle brieven botweg onbeantwoord werden? Waarom liegen dat met alle eigenaren contact was?

 

15.

Brief provincie van 11 januari

Daaruit blijkt een duidelijke sturing. De Provincie heeft zich niet verdiept in de materie en is een gevolg van de samenwerking Smit – Tak.

Vraag: Kan de burgemeester aangeven welke informatie hij aan de Provincie verstrekt heeft de afgelopen dagen. In paniek werd vorige week ‘s avonds door het College Gedeputeerde Staten bezocht, juist? Op welke wijze werd de spontane mededeling over de gezondheidsrisico van de GGD ontvangen? Welke informatie is aan de GGD verstrekt? Hebben Provincie en GGD de circa  85 rapporten van de woningen en tuinen ingezien en meegenomen  naar uw weten? Provincie biedt tot 3 keer excuses aan voor het uitlekken. Hebt u hierom gevraagd? Provincie geeft niet aan wat de reden was van haar betrokkenheid in het dossier. Is die betrokkenheid normaal? Provincie vermeldt in haar brief van 11 januari het Waterman-rapport niet eens meer. Bij mijn fractie is het bericht ontvangen dat de Provincie mr. Waterman zelfs in de opdracht gevraagd heeft in scherpe bewoordingen de gemeente terecht te wijzen als daar redenen voor zouden zijn en na dossierstudie? Is dit u bekend en hebben de bestuurders van de Provincie u dat niet verteld? Wist u in december dat de Provincie dit advies had gevraagd? Wist u dat de Provincie na 8 september u van de zaak wilde halen vanwege taakverwaarlozing? Welk overleg heeft met u plaatsgevonden na en voor 8 september over uw handelwijze? Is het juist dat al heel snel na april duidelijk was dat Nationale Nederlanden die u steeds met naam genoemd hebt de sanering absoluut niet wenste te bekostigen? Wat is uw betrokkenheid op de achtergrond geweest. In de brief van GS? U wist precies wat de Provincie ging doen en wanneer. Wanneer en met wie afgestemd? Vindt u het een goedgebruik bij u persoonlijk betreffende problemen achter de schermen plooien glad te strijken?

Raadsvoorstel en besluit 14-1-16

Back To Top