skip to Main Content

Beschouwingen Westland Verstandig over raadsvoorstel inzake Midterm review 2014-2016 inclusief vooruitblik 2016-2020 op 5 juli 2016

Beschouwingen Westland Verstandig over raadsvoorstel inzake Midterm review 2014-2016 inclusief vooruitblik 2016-2020 op 5 juli 2016

 

 1. De Raad moet straks besluiten dat zij kennisgenomen heeft van de begrotingsuitgangspunten, de vooruitblik op de financiële saldi over 2017-2020 en kennis te nemen van ontwikkelingen en resultaten van de midterm review en de financiële richting die het College in de begroting 2017-2020 wil uitwerken. De Raad beslist dus vandaag niets.

 

 1. Westland Verstandig heeft enigszins verbaasd kennisgenomen van wat het College noemt de midterm review, waarin te lezen valt de geweldige prestaties van dit College sedert mei 2014. Blijkbaar zijn er zo weinig concrete nieuwe plannen voor de komende jaren dat de nadruk ligt op de presentatie en oppompen van de prestaties over het verleden. College erkent dat ook op pagina 10: geen nieuwe beleidskeuzes opgenomen in Financieel Meerjarenperspectief 2017-2020. Positief door uitgestelde oplevering Oostelijke randweg in 2019 en hoger uitkering gemeentefonds. Zowel de naam “midterm review” als de inhoud van het voorstel en de presentatie komen ridicuul over. Wie alleen al bedenkt de naam “Midterm review”. Jeremy Rifkin zeker voor een kleine vergoeding. Een stuk over eigen roem, bestuurderszelfingenomenheid en eigen borstklopperij. Dit is nooit goed. Dit is wel één van de steeds weer terugkomende kenmerken van dit College.

 

 1. Een College dat het nodig vindt en waarde hecht aan een overdreven, verdraaide en zelfs vaak een onjuiste voorstelling van zaken. Een College dat zich geweldig vindt functioneren en zinloos de wereld afreist om dit te kunnen vertellen. Een College dat jaarlijks meerdere miljoenen euro’s verspilt aan kosten (eigen cursussen, taxi’s, lidmaatschappen, buitenlandse reisjes, Westland marketing, inkoop bij media, public affairs lobbyisten etc.) die de Westlandse burgers niets opleveren. In het verleden niet, nu niet en ook in de toekomst niet. Een College wat zich omringt door dure maar vooral grote aantallen bestuursadviseurs en communicatiepersonen, nodig om het winnaarsaureool kunstmatig hoog te houden. Een College dat pr van zichzelf belangrijker vindt dan goede besluiten. Een College dat de pers menigmaal eerder informeert dan het besluit genomen is. Een College dat voornemens in de pers doet uitkomen als al bereikte prestaties om daarna niets meer te doen. Een College dat liever de blits maakt buiten Westland dan er te zijn voor de eigen burgers. Een College dat vaak de indruk wekt iets besloten te hebben, terwijl dat niet juist is en in werkelijkheid derden –burgers, bedrijven, andere overheden- dat doen en de gemeente slechts volgt en faciliteert. Een College dat alleen maar voor zichzelf bezig is en alleen maar aan eigen carrière denkt en vaak angst toont voor de burger. Een College dat uitmunt in achterkamertjespolitiek, niet reageert op verzoeken en brieven van burgers. Een College dat nog steeds good old boys koestert en navenant handelt. Participatie van burgers enkel voor bühne predikt, maar vaak lak heeft aan de burgers. Een College dat vaak door eigen belangen onverstandige besluiten neemt en daarna de burgers confronteert met het besluit waardoor inspraak tot een farce gemaakt wordt, een College dat bepaalde personen bij voortduring lijkt voor te trekken. Een College dat toezeggingen of vergeet of niet nakomt.

 

 1. Westland Verstandig verwerpt dit allemaal en wil een College dat er echt voor de burgers is, echte daadkracht toont, collegeleden die op de hoogte zijn van dossiers, collegeleden die snel reageren op brieven en verzoeken van burgers en de burgers serieus neemt, collegeleden die voor 100 % werken voor de gemeente, collegeleden die transparant, open en eerlijk zijn, collegeleden die zich niet verschuilen achter de vaak kritiekloze coalitiebescherming en een College dat echt presteert en niet doet alsof. Als dit allemaal gebeurd zou zijn, dan was een dure campagne rond deze belachelijke midterm review niet nodig. De burgers wisten dan wat er gebeurd is omdat ze er iets van gemerkt hadden. Nu is dat niet het geval en blijkbaar vindt het College dat ook en vandaar dat veel tijd en geld gestopt wordt in deze reclamecampagne enkel voor eigen blazoen. Overigens op pagina 9 erkent het College dat “een paar activiteiten nog achterblijven”. Welke? Zijn dat de uitdagingen?

 

 1. Voorbeelden: zie “sterke economie”. Waarom steeds vermelden de Horti Campus, aardwarmte-initiatieven en vele infrastructurele verbeteringen. De Horti Campus is een initiatief van Lentiz onderwijs, aardwarmte vrnl. particulier initiatief van kwekers en de wegen initiatief provincie en andere overheden. Dat bij de wegen na de uitvoering door de provincie vaak geconstateerd moet worden dat er fouten gemaakt zijn waardoor de gemeente aanvullende voorzieningen moet treffen is een hard gegeven. Pootje van Bram en de tijdelijke oplossing is de meest in het oog vallende misser. Japans tuinbouwproject onder meer door Westlandse bedrijven. Niets bijzonders. Wereldwijd jaarlijks meer dan 100 exportprojecten door kassenbouwers die handel doen zonder een rondreizend Westlands circus. “Westland” heeft voor die bedrijven geen toegevoegde waarde. Vertrek uit Westland van gerenommeerde kassenbouwer naar Hoek van Holland/Midden-Delfland. De vermelde 3 nieuwe buitenlandse bedrijven zetten geen zoden aan de dijk. 1 en mogelijk 2 op zeker enkel een postbusbedrijf (Westland als een soort Panama) en de 3e geen grote invloed op werkgelegenheid en of innovatie.

 

MKB-fonds moet nog zijn rendement bewijzen en wordt vrnl. € 300.000,– ingezet voor dekking kosten inrichting horecapleinen. Allemaal windowdressing.

 

Wel belangrijke zaken worden niet vermeld. Zoals het feit dat de werkeloosheid in Westland nog fors is met 3.000 mensen zonder werk (5.1%). Dat verdient de aandacht. Ook weinig wordt gedaan aan Westlandse 50- en 60-plussers die buiten hun macht om zonder werk zijn komen te zitten en zich niet gesteund weten door de gemeente of UWV. Voor hen is het terecht een doorn in het oog dat het College alleen maar in de pers oog en oor hebben voor werk voor statushouders en beschut werken. Dan is hun woede te begrijpen.

 

Dan de plannen.

 

 1. Blijkbaar is het de tijd van de fondsen. We hadden er al een aantal ingevoerd sedert 2014. Sociaal Innovatiefonds/MKB-fonds/Westland Agenda II/Innovatiefonds 3D. Nu weer twee nieuwe, een duurzaamheidsfonds en een leefomgevingsfonds pag. 3. Onnodige versnippering. Waarom allemaal potjes. Dit bedrag wordt genomen uit de reserve sociaal domein. Hoe moet de zin “voor dekking van andere intensiveringen in de Westlandse samenleving” gelezen worden. Pag. 8. Niet gebruiken voor herstructurering of andere zaken. Nu is dat gevaar wel aanwezig. Geen opname uit reserve sociaal domein onder mom intensivering in de Westlandse samenleving. Dat wil Westland Verstandig zeker niet en is ook in strijd met eerdere uitspraken van de Raad. Geld bedoeld voor de zorg en participatie moet voor de zorg blijven. Vanaf fonds: overwegend revolverend/voor zover mogelijk cofinanciering; teveel vrijheid bij College.

 

 1. Ook tot de sociale kracht aantrekkelijk Westland, eigentijdse dienstverlening rekent het College weer zaken die geen verdienste van dit College zijn of waarvan de praktijk heeft uitgewezen dat ze niet werken of die al ver vòòr 2014 in de pijplijn zaten.

 

 1. Waarom geen vermelding dat nog geen oplossing is voor de huisvesting van starters en Westlandse inwoners die door omstandigheden in hun kern op korte termijn een goedkope huurwoning nodig hebben. Die worden op wachtlijsten geplaatst en moeten kiezen voor een woning in de Spoorwijk in Den Haag. Plaats dat tegen de gedrevenheid van het College om statushouders en vluchtelingen te laten wonen, dan is de boosheid van een deel van Westlanders ook op dit punt te begrijpen. Door geen goede woningvoorziening voor Westlandse burgers, creëer je draagvlak voor aversie tegen huisvesting statushouders/vluchtelingen.

 

Hier had aandacht aan besteed moeten worden. Ook aan stimulering verenigingsleven. Geen tariefsverhogingen dus. Nu eindelijk eens overgaan aanpakken bereikbaarheid en veiligheid van Hoge Bomen en Juliana sportpark. Had al lang moeten gebeuren.

 

 1. Naast de pleinen in ‘s-Gravenzande en Naaldwijk zouden ook de andere kernen een “bruisend stadshart” moeten krijgen. De mogelijkheden zijn daarvoor aanwezig. Geen dikke studies en rapporten, maar direct komen met ideeën en oplossingen. Het leefomgevingsfonds voor de bekostiging van vergroening en verlevendiging van de dorpskernen is een prima idee.  Wel financieren uit de Algemene Reserve.

 

 1. Op pag. 4 staat nog het burgerpanel. Waarom kon daar niet iedereen inzitten en heeft selectie plaatsgevonden door het College.

 

 1. De schuldenpositie is alleen maar voor de schijn in 2015 gedaald. Als rekening gehouden zou worden met alle vooruitbetalingen, doorschuivingen, opgeschoven onderhoud, dan wordt duidelijk dat 2015 de schuld niet echt is afgenomen. Voorts is de schuld nog torenhoog zeker in vergelijking met andere gemeenten. De gronden staan nog te hoog in de boeken en de grondwaarde wordt versluierd doordat de gemeente enkel bouwgrond verkoopt en of de infrastructuur direct regelt en voor haar rekening neemt of nalaat dat te doen en de kosten vooruitschuift. Dat gebeurt direct of op termijn als er parkeer-, ontsluitings- of andere problemen zijn.

 

Voorts vragen wij ons af of de risico’s wel goed zijn ingeschat. We krijgen daarin geen afdoende inzage.

 

 1. Op pag. 5 schrijft uw College na positivisme over de ontwikkeling financiële positie: “en zien we de eerste resultaten van onze inspanningen op dat gebied”. Welke inspanningen dan? Resultaat 2015 en teruglopen schuld hebben niet echt een structureel karakter, maar zijn meer het gevolg van creatief boekhouden.

 

 1. De taakstelling accommodatiebeleid wordt verlaagd met € 200.000,–. Westland Verstandig wil weten wat er nog overblijft: vrijwillig combineren van faciliteiten is prima. Geen tariefsverhogingen. Voorts vragen wij ons af of de kosten en ellende voor het accommodatiebeleid de baten niet te boven gaan. Van € 750.000,– aanvankelijk naar € 400.000,– en nu € 200.000,–.

 

Het betoog op pag. 6 over de € 500.000,– kan ik niet volgen. Wordt de taakstelling dan niet gehaald. Vreemd in deze tijd van aantrekkende onroerendgoedmarkt.

 

 1. Een budget van € 1 miljoen voor bedrijven die zich hier komen vestigen lijkt ons niet echt nuttig. Bedrijven moeten getrokken worden door andere factoren dan door incentives in euro’s. Waarom? Zijn er bedrijven die verhuisgeld verlangen? Dit leidt tot perverse prikkels. Moeten we niet willen als gemeente.

 

 1. Naast de al begrote bedragen voor de open armen -zie pag. 33 laatste begroting, komt er nu weer € 1 miljoen bij. Er werd aan public affairs, greenport etc. meer dan een miljoen uitgegeven. Dus voor promotie, excl. subsidies Westland marketing etc. inclusief de nieuwe manager met staf meer dan € 2 miljoen per jaar. We kunnen dat bedrag beter besteden voor de bestaande bedrijven.

 

 1. Welk extra budget is weer nodig voor greenport Westland Oostland. Moeten we niet eerst de discussie over nut en noodzaak en bereikte resultaten tot nog toe met verstrekte euro’s (hoeveel eigenlijk) voeren en ook niet afzetten tegen alle overige initiatieven, zoals HOT, MRDH etc.

 

 1. De rotonde Patijnenburg dient door de ontwikkelaar van de supermarkt betaald te worden, zeker nu een koppeling is aangebracht met realisatie pas na de eventuele bouw.

 

 1. Wij missen een grondige kostenevaluatie van de handhavingsacties door het College richting de burgers in het buitengebied. We vinden dat die moeten stoppen, onzinnig en nutteloos.

 

 1. De inzet op het gebied van de zorg zoals beschreven op pag. 8 van het voorstel vinden we vaag. Het lijkt dat de focus ligt op het optuigen van organisaties, maken beleidsnota’s en niet voor handjes aan het bed. De € 1.6 miljoen per jaar en € 8 + € 4 miljoen eenmalig moeten besteed worden aan de zorg zelf en niet aan het gebeuren eromheen.

 

 1. De strandhuisjesontwikkeling is terecht on hold gezet in afwachting visie. Heeft gevolgen voor begroting. Op pag. 78 begroting staan nog de inkomsten vanaf 1 januari 2017 € 100.000,– per jaar. Die zullen er niet komen.

 

 1. Het Westlands verkeers- en vervoersplan en verkeersplannen per kern Monster, De Lier en ‘s-Gravenzander zijn gemaakt in 2006. De looptijd van het eerste was 2015. Inmiddels situatie gewijzigd, nieuw plan is nodig. Verkeerstellingen zijn gedateerd. Bestemmingsplannen en provinciale wegenplannen worden getoetst aan deze plannen. Belangrijk dat dit wordt beetgepakt.

 

 1. Wanneer wordt gemeentehuis De Lier ontwikkeld, want de gemeente krijgt haar centen pas na aanvang ontwikkeling.

 

 1. Prioriteit moet hebben verbeteren waterkwaliteit. Het kan echt niet dat dit nog lang niet op orde is. Tijd voor een nieuw waterplan op te maken in 2017.

 

 1. Ook dient prioriteit gegeven te worden aan het grondexploitatieplan, zodat koude warmte opslag en onttrekking uit de eerste waterlaag door tuinders kan plaatsvinden. Duurzaam. Belangrijk voor provincie voor wijziging waterplan.

 

 1. Invoering Westlandpas per 1 januari 2016. Opname begrotingspost vond nog niet plaats, zie pag. 44 laatste begroting. Moet wel gebeuren. Heeft lang genoeg geduurd.

 

 1. Eigen woningbedrijf in het belang van onze inwoners is belangrijk en maakt toewijzing van woningen makkelijker stuurbaar. Zeker gezien het plan van de Minister voor het faciliteren van 15.000 woningen voor alleenstaande statushouders en statushoudersgezinnen. Bijdrage minister, maar dan moet de huurprijs laag blijven.

 

 1. Vele corporaties zien niets in het plan en hoeven de financiële bijdrage niet. Een robuustere voorraad goedkope huurwoningen van een voldoende omvang.

 

 1. Groenbeheer laat op dit moment veel te wensen over. Veel klachten over dichtgegroeide voet- en fietspaden en niet zichtbare bermblokken. Als dit niet anders kan zal meer budget moeten komen. Één van de belangrijkste taken is ervoor te zorgen dat het in het openbaar gebied veilig en leefbaar is.

 

 1. Kunst en cultuur bij gemeente anders dan Cultuurweb is vaag. Zie pagina 10. Kleine initiatieven cultuur.

 

 1. Het totaaloverzicht op pagina 13 laat een negatief saldo zien van € 1.2 tot € 9.1 miljoen. Dekking via verhoging inkomsten moet, maar vooral door de inzet van de reserves, achterblijvende kapitaalslasten stelposten. Ruimte voor stevige extra intensiveringen. Welke?

 

 1. Boodschappenlijstje voor begroting:
 •          meer financiële ondersteuning verenigingen;
 •          in kaart brengen van alle lasten nieuwe gemeentehuizen;
 •          meer geld voor handjes aan het bed/meer geld voor voorzieningen:
 •          nachtapotheek weer terug;
 •          meer plekken verpleeghuizen;
 •          meer geld voor geluidshinderlijke situatie rond wegen;
 •          aandacht echte problemen Westland, te weten:
 1. schuldpositie beetpakken;
 2. grondpositie beetpakken;
 3. meer sociale huurwoningen;
 • meer maatoplossingen voor mensen die hulp nodig hebben. Zorg dichtbij;
 • betere winkelspreiding. Wel 3e supermarkt Naaldwijk, maar niet instemmen met meer dan 4.000m2 uitbreiding;
 • meer controle op gebonden partijen;
 • meer aandacht voor alle kernen;
 • kwalitatief beter groenbeheer in openbare ruimte;
 • meer ondersteuning bestaande Westlandse bedrijven;
 • sneller vergunning verlenen. Geen obstakels als niemand hinder ondervindt;
 • meer aandacht voor een veiliger Westland. Verkeer/criminaliteit/milieu: asbestdaken en andere bedreigingen oppervlaktewater/overlast;
 • verbeteren leefomgeving (geluid etc.);
 • Westlandpas per 1 januari 2017;
 • geen kustvervuiling door strandhuisjes en windturbines;
 • meer aandacht parkeren in de kernen;
 • bij Westland aansluitende benadering asielzoekers/statushouders;
 • burgerbemoeiing bij belangrijke wijzigingen belangen;
 • creatie Leefbos;
 • meer realiteit handhaving buitengebied en met oplossingen komen voor schrijnende gevallen voor woningen in het lint;

Wel minder:

 • geen nodeloze kosten collegeleden (cursussen, taxikosten, lidmaatschappen);
 • geen extra inrichting gemeentehuizen;
 • geen kosten voor op te richten zorg B.V.’s;
 • geen kosten Westland Marketing en extra uitgaven Westland Oostland;
 • geen geldverkwisting aan zaken die er niet toe doen;
 • meer correcter handelen door College richting burgers;
Back To Top