skip to Main Content

Bijeenkomst handhaving buitengebied 15-1-2016

WV logo

15 januari 2016

Handhaving buitengebied

 

Peter Duijsens
Fractievoorzitter

 

www.westlandverstandig.nl

post: Kreeklaan 6 2691 KX s-Gravenzande

Telefoon: 06-53 401 068

1.

Verkiezingsprogramma Westland Verstandig:

–        “Een dienstbare gemeente zet de burger centraal.”

–        “De gemeente is er voor de burger.”

–        “De regeling van maximaal 1.000m2 grond bij een burgerwoning soepel toepassen en rekening houden met de menselijke maat. Maatwerk leveren en werken met tijdelijke vrijstellingen danwel vrijstellingen waaraan voorwaarden verbonden worden waarbij het belang van de gemeente en eventuele schaalvergroting/reconstructie in de toekomst veilig gesteld wordt, maar ook rekening gehouden wordt met het belang van de eigenaar. Geen nodeloze kapitaalsvernietiging.”

–        Westlanders moeten kunnen rekenen op hun gemeente en de menselijke maat moet in acht worden genomen. De juiste prioriteiten moeten worden gesteld.

–        “In deze crisistijden bestaande planologische regels soepel toepassen en steeds van geval tot geval bekijken of handhaving nodig is. Alleen handhaven als een groot gemeentelijk belang of daadwerkelijke belangen van derden dat vergen. De gemeente zou ook snel een mediationtraject moeten opstarten.”

 

2.

De gemeente/College heeft ander uitgangspunt:

“De strijdigheden worden aangepakt overeenkomstig de door het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde prioritering. Dit betekent dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Het kan echter voorkomen dat gelijke gevallen niet gelijktijdig worden aangepakt. Dit is het gevolg van de beschikbare handhavingscapaciteit en het feit dat er nu eenmaal veel strijdigheden zijn. Alleen binnen de Boomawatering zijn er bijvoorbeeld al tientallen bekende strijdigheden. Deze zullen allemaal worden beoordeeld en gelijke gevallen zullen gelijk worden behandeld, maar het is onmogelijk om al deze dossiers gelijktijdig op te pakken. Er moet ergens een begin worden gemaakt. Het doel is en blijft echter om alle strijdigheden te beëindigen.”

3.

In Westland 1.000 dossiers waar College wil gaan handhaven.

4.

Dit is vanaf ongeveer 2005 al het geval en diverse colleges hebben het laten liggen. Nu ineens zijn er een aantal externe krachten ingehuurd die vaart moeten zetten achter de handhaving.

5.

Het woord handhaving heeft voor velen een negatieve lading. Het wordt geassocieerd met dwangsommen, boetes, de boze overheid.

 

6.

Al gehandhaafd werd in die gevallen waarin derden om handhaving vragen en daarvoor aanleiding was.

7.

Handhaving heeft grotendeels te maken met duurzame glastuinbouw en de bescherming daarvan.

 

8.

Handhaving in het gebied van de Boomawatering heeft te maken met de reconstructie en blijkbaar een belofte aan LTO Glaskracht vanuit het College om alle kasjes, paardenweitjes en groene percelen weer terug te brengen naar duurzaam glastuinbouw en een jacht te openen op niet-agrarisch gebruik van woningen/objecten/percelen.

 

9.

Dat laatste leidt nu tot grote ergernis en ook tot irritatie. Het probleem is dat vaak niet valt in te zien waarom gehandhaafd wordt omdat de huidige situatie al vele vele tientallen jaren bestaat, de gemeente ook afgeweten heeft van het afwijkende gebruik, soms zelfs medewerking daarvoor heeft gegeven en allerlei regels worden ingevoerd waarvan niet te begrijpen valt waarom ze er zijn. Zoals bijvoorbeeld de 1.000m2-regeling.

 

10.

Ook ergerlijk is dat vaak maatregelen genomen worden die onnodig zijn en alleen maar op pesten lijken omdat de schaalvergroting en reconstructie over duurzaam glastuinbouw daarmee niet gediend zijn, althans nu niet en waarschijnlijk ook op termijn niet en enkel een blokkade voor het gebruik wordt opgeworpen. Benadeling/bevoordeling sommige tuinders.

 

11.

Vele gevallen zijn bekend van linten in kasjes die al vele tientallen jaren in gebruik zijn voor hobbymatige doeleinden en dan mag een gedeelte niet gebruikt worden. Ook bekend is dat erg mooie siertuinen moeten worden verwijderd en moeten worden omgezet in gras omdat het kijken naar de siertuin ook al strijdig is met het bestemmingsplan.

 

12.

Onnodig en de gemeente besteedt geld aan verkeerde toestanden.

 

13.

Vaak is er ook “achterstallig onderhoud” omdat de gemeente de zaak tientallen jaren heeft laten versloffen, niet direct bij ander gebruik is opgetreden en nu een inhaalslag wil maken.

 

14.

Het gaat in vele gevallen om gronden waar agrarische bedrijfswoningen waren die zijn omgezet naar een woonbestemming en waarvan een deel van het perceel de bestemming agrarische tuinbouw heeft behouden. Meestal ligt de grens bij 1.000m2. Het gaat dan ook vaak om een stukje grond wat niet interessant is voor de buren die een tuinbouwbedrijf exploiteren.

 

15.

Voorts stellen velen terecht vast dat er gemeten wordt met verschillende maten. De kruimelgevallen worden aangepakt en de grote vissen blijven vrij rondzwemmen. Grote percelen die voor een ieder zichtbaar zijn worden niet aangepakt.

 

16.

Voorts wordt willekeurig gehandeld door het College met ontheffingen.

Wil een woningbouwvereniging op een duurzaam glastuinbouwperceel zonnecollectoren plaatsen, dan kan dat met een vrijstelling van 15 jaren.

Wil een alpacafokker alpaca’s houden, dan is het onmogelijk om een vrijstelling te geven omdat er sprake is van duurzaam glas, terwijl ook de buren niet uit zijn op schaalvergroting.

Wil Rijk Zwaan uitbreiden, dan kan dat ook op duurzaam glastuinbouwbestemming.

Wil Priva uitbreiden, dan kan dat ook op duurzaam glastuinbouw.

Wil Van den Bos Bollen een andere bestemming omdat een uitweg naar de Dijkweg niet langer meer verantwoord is, dan kan dat ook en wordt duurzaam glastuinbouw en zogenaamd overgangsgebied alsnog anders bestemd. Het Polenhotel, McDonalds, woningen etc.

 

17.

Er zijn vele gevallen in Westland bekend met een ontheffing danwel definitieve andere bestemming. De burgers begrijpen dat terecht niet meer.

18.

Voor de bewoners zelf heeft het gebruik van zo’n stukje grond toegevoegde waarde, bijvoorbeeld als hobbykas, om een paard te houden danwel een moestuin te hebben.

 

19.

De gemeente laat zich hier van haar verkeerde kant zien door dwangsommen op te leggen voor beëindiging van het gebruik. Voorts hebben wij geconstateerd dat vaak de gemeente in eerste instantie verkeerde berichten geeft doordat ook nog zelfs sloop van de kasjes of andere bouwsels verlangd wordt.

 

20.

Ook omzetting van bedrijfswoningen naar burgerbestemming wordt vaak ten onrechte tegengehouden.

 

21.

Een aantal politieke partijen waaronder de onze hebben al voor versoepeling van de regels gepleit, maar tot nog toe weet de coalitie dit tegen te houden.

 

De gemeente heeft een aantal plannen gemaakt.

 

De aanschrijvingen hadden steeds betrekking op overtreding van het bestemmingsplan voor het glastuinbouwgebied in Westland. Wij verwachten dat er nog veel meer van dit soort zaken zullen volgen. De gemeente Westland heeft al vaker aangekondigd handhavingsacties uit te gaan voeren voor overtredingen van het bestemmingsplan in het buitengebied. Daarvoor zijn jaren geleden al indringende vraaggesprekken gevoerd met mensen die volgens de gemeente de regels zouden overtreden. Daarna heeft de handhaving een paar jaar stil gelegen. Nu is er weer een vervolg aan gegeven. De brieven richten zich zowel tot bewoners van burgerwoningen in het glastuinbouwgebied als tot (tuinbouw)bedrijven.

 

Bij particulieren gaat het meestal om bewoners van een burgerwoning die bij hun woning ook grond hebben met een agrarische bestemming. De bewoner wordt dan aangeschreven om het gebruik van de gronden met agrarische bestemming te beëindigen.

 

Voorbeelden daarvan zijn:

–        Het staken van hobbymatige druiventeelt in een kasje;

–        Het staken van gebruik als garage;

–        Het staken van het gebruik als siertuin met prieeltje;

–        Het verwijderen van de inrichting van een kasje als speelplaats voor de kinderen enz.;

Het gaat hier dus niet om extreme overtredingen, maar om gebruik dat iedereen maakt van zijn tuin of kasje of schuur. Zodra dat dan op agrarische grond is, is dat dus een probleem. Het gaat daarbij niet steeds om grote oppervlakken grond. Vaak blijft het volledige perceel, dus deels met woon- en deels met bedrijfsbestemming, in totaal onder de 1.000m2.

 

In een ander geval wordt een tuinder aangeschreven omdat hij een te klein bedrijf heeft. Er wordt gesteld dat hij geen volwaardig agrarisch glastuinbouwbedrijf heeft omdat hij krap 5.000m2 glasopstanden heeft. Aan hem wordt verweten dat hij zijn bedrijf hobbymatig uitoefent. Vervolgens wordt gesteld dat hij zijn werkzaamheden onder het overgangsrecht mag blijven uitoefenen omdat het vorige bestemmingsplan geen eisen stelde aan het oppervlak. Hierdoor zal de gemeente dus niet optreden tegen dit gebruik. Het betreft een tuinder die zijn hoofdinkomsten uit dat bedrijf heeft en die de aanduiding als hobbytuinder dus niet kan plaatsen. Hij wordt verder aangeschreven op kleine zaken in zijn bedrijf die in strijd met de glastuinbouwbestemming zouden zijn.

 

Beleid tot handhaving

Burgemeester en wethouders hebben in april van dit jaar besloten om de aanpak van strijdige situaties aan te gaan pakken. Zij hebben toen het project Ruimte voor Glastuinbouw verder ingevuld. Reden voor het project is het belang van de glastuinbouw, met de volgende redenering in het beleid: ”Strijdig gebruik is onwenselijk en verboden, omdat tuinders die hun bedrijf (nu of in de toekomst) willen herstructureren of willen uitbreiden hierdoor worden gehinderd. Bovendien kan strijdig gebruik een negatief effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit en de leefomgeving.”

 

Prioritering

In het project “Ruimte voor Glastuinbouw” wordt een prioritering aangegeven:

De gemeente gaat eerst handhaven op alle overtredingen in de gebieden Boomawatering en Poelzone. In het overige glastuinbouwgebied gaat men handhaven op overtredingen waar een concrete herstructurering aan de orde is of als eerder gemaakte afspraken worden overtreden. Verder wordt er streng gekeken naar het uitoefenen van niet-glastuinbouwbedrijven in het glasgebied.

 

Als je kijkt naar het handhavingsbeleid van de gemeente uit april vorig jaar wordt er (voorlopig) alleen in bepaalde zaken gehandhaafd. In de Boomawatering en Poelzone zal er tegen alle overtredingen, ook geringe, worden opgetreden. Buiten die gebieden zal er volgens het beleid van de gemeente alleen een dwangsom worden opgelegd als er een concrete herstructurering aan de orde is, als iemand eerder gemaakte afspraken overtreedt (acht gevallen) of als iemand een ander bedrijf dan een glastuinbouwbedrijf uitoefent vanuit zijn perceel (86 gevallen). Nieuwe overtredingen zullen gelijk worden aangepakt.

 

Er wordt dus niet gehandhaafd op grond van een specifiek belang. Volgens het beleid is de handhaving in het algemeen (tuinbouw)belang. Wij vragen ons af wie er gebaat is bij deze handhavingsacties. Bij de zaken die wij tot nu toe gezien hebben, is er geen sprake van een verzoek om handhaving vanuit glastuinbouwbedrijven in de omgeving. Vaak is er ook geen belanghebbende tuinder in de buurt aan te wijzen, bijvoorbeeld omdat er al reconstructie heeft plaatsgevonden of er geen tuinbouwbedrijf in de omgeving aanwezig is.

 

Voor ons is het zeer de vraag of dit handhavingsbeleid nu de beste manier is om de glastuinbouw in Westland een duwtje in de rug te geven.

 

Het gemeentelijk handhavingsbeleid: “Handhaven op maat”. Dat is het uitgangspunt, maar daar valt natuurlijk weinig van terug te vinden.

 

Het College geeft prioriteit aan handhaving in het College Werkprogramma. Prioriteit hebben gekregen handhavingsdossiers ten aanzien van strijdigheden glastuinbouwgronden waarbij naast de handhavers, bouwinspecteurs en stedenbouwkundigen van de gemeente ondersteuning bieden. Dat programma voeg ik bij. Dit is een uitwerking van handhaven op maat zoals dat door de Raad is vastgesteld. Wel zijn er allerlei mogelijkheden tijdelijk anders te benutten. Hele notities over tijdelijk anders benutten van gronden en gebouwen, profijt van tussentijd.

 

De gemeente heeft alles uitgewerkt in Handhaven op maat, in het HUP (het handhavingsuitvoeringsprogramma) 2015, Ruimte voor de glastuinbouw en het Uitvoeringsprogramma 2015-Handhaving WABO-taken. Ik voeg dat bij en de belangrijkste punten voeg ik ook bij.

 

Vervolgens is er een actieplan Tijdelijk anders benutten, Profijt van de tussentijd. Ook dat voeg ik bij.

 

 

 

Back To Top