skip to Main Content

Brief aan Burgemeester inzake Asbest Wateringen

De Burgemeester/het College van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Onderhandse vraag ingevolge artikel 169 lid 3 Gemeentewet

 

Edelachtbare Heer, Edelachtbaar College,

 

Op mijn onderhandse vraag over -kort gezegd- de asbestkwestie Wateringen heb ik geen antwoord ontvangen. Gaarne wel op korte termijn daar de personen die de fractie benaderd hebben daarom vragen. Lang niet alle vragen zijn beantwoord op het blog en in de brief aan de bewoners zelf. Inmiddels doen zich wederom een aantal andere aspecten voor.

 

De fractie is benaderd door een aantal Westlandse aannemers op het gebied van asbestinventarisatie/-coördinatie en op het gebied van asbestverwerking, die zich beklagen over de gang van zaken tot nog toe. Begrijpelijkerwijs heeft direct na de brand een inventarisatie plaatsgevonden wie het beste ingeschakeld zou kunnen worden voor de bereddingswerkzaamheden op dat moment en dat is het bedrijf Ecoloss geworden. Ecoloss heeft vervolgens De Groot uit Alkmaar ingeschakeld en beiden hebben blijkbaar nu de opdracht gekregen om de asbestvervuiling tot een einde te brengen. Welke afspraken zijn er met Ecoloss gemaakt? Ervan uitgegaan wordt dat De Groot in onderaanneming van Ecoloss werkt. U hebt tijdens de raadsvergadering aangegeven dat het bedrag van ruim € 1.000.000,– op 20 januari 2015 ruimschoots overschreden was. Hoe staat het op dit moment met de kosten en welke afspraken zijn op dat punt met Ecoloss gemaakt?

 

De betreffende bedrijven vinden dat zij wel na de eerste inventarisatie ingeschakeld hadden moeten en ook kunnen worden. De betreffende bedrijven hebben ervaring met de gemeente Westland en de bedrijven zijn ook inmiddels in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen benaderd en schakelen ook in het kader daarvan medewerkers in. Zij zijn van oordeel dat blijkbaar zij voor die activiteiten wel goed zijn, maar nu de nood aan de man is en de gemeente werkzaamheden heeft uitbesteed, zij niet eens gekend worden in een en ander. Dat doet hun pijn en verdriet, nog los van de commerciële belangen. De betreffende bedrijven zijn ook door Ecoloss benaderd om ploegen beschikbaar te stellen omdat Ecoloss zelf blijkbaar te weinig geschikte mensen heeft. Nadat een paar keer mensen die ook Ecoloss en De Groot hebben ingeschakeld zijn weggestuurd wegens het niet afdoende verrichten van hun werk zijn diezelfde personen ook weer teruggekomen.

 

Ook de juistheid van de aanpak door Ecoloss en De Groot wordt door de Westlandse ondernemers in twijfel getrokken. Zo onderschrijven die bedrijven dat absoluut de noodverordening niet had mogen worden ingetrokken voor bepaalde straten waar de daken, tuinen en plantsoenen nog vol liggen met asbest. Dat had eerst schoongemaakt moeten worden. Dit is ook de gebruikelijke gang van zaken bij soortgelijke zaken en staat ook in het Plan van aanpak van het Ministerie.

 

Ook het tempo van uitvoeren bevalt de betreffende ondernemers niet. Dit moet veel sneller geschieden en nu wordt de gelegenheid gegeven dat toch weer asbest in circulatie komt, hetgeen onwenselijk is. De daken hadden allang schoongemaakt moeten worden en dat had ook gekund. Ook de wijze waarop de Velo-terreinen zijn schoongemaakt is best wel aan kritiek onderhevig. Grote zorgen bestaan ook over de controle na de sanering. Wie gaat dat doen en gebeurt dat wel op correcte wijze. Velo heeft zelf al een second opinion aangekondigd en het lijkt goed dat de gemeente een dergelijke second opinion ook voor de bewoners van de woningen gaat regelen en bekostigen. Wellicht kan dat in overleg met de verzekeraars van de betreffende mensen.

 

De diverse aspecten die ik in mijn brief van 22 januari jl. heb aangestipt zijn natuurlijk nog steeds actueel en verdienen op korte termijn een reactie. Ik wil gaarne die reactie ontvangen. Wij raadsleden hebben primair een volksvertegenwoordigende taak en dienen klachten van de inwoners serieus te nemen.

 

Tenslotte nog het navolgende. Zoals te verwachten viel is het asbest wat op de daken gevallen ook onder de dakpannen aanwezig. Dit betekent dat ook op de zolders van de woningen los asbest voorkomt. De bewoner heeft dat op zaterdag bij het KCC gemeld en het KCC gaf aan dat ze daar een notitie van zouden maken, maar voor het overige geen aanleiding zag tot handelen. De bewoner werd aangeraden om dat aan zijn eigen verzekering te melden. Dit is uiteraard alarmerend. Dit soort mededelingen zijn voor de betreffende personen die deze doen alarmerend en shockerend daar het asbest dan ook in de woning is binnengetreden. Wat wordt met een dergelijke melding gedaan en in ieder geval lijkt het goed om op korte termijn actie te ondernemen.

 

Lijkt het niet goed dat de burgemeester met die betreffende ondernemers een keer een gesprek heeft, zulks teneinde te bezien of hun suggesties bijdragen aan een betere en snellere afwikkeling en of die bedrijven mogelijkerwijs iets voor de gemeente kunnen betekenen. Per sms heb ik de burgemeester gevraagd naar aanleiding van de laatste meldingen in gesprek te gaan met de bewoners.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

 

 

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig

 

 

Back To Top