skip to Main Content

Hoe om te gaan als Westland met de mogelijke verplichting ruim 700 asielzoekers te moeten huisvesten

Hoe om te gaan als Westland met de mogelijke verplichting ruim 700 asielzoekers te moeten huisvesten

De afgelopen weken is er al de nodige reuring in en buiten Westland ontstaan over de gevolgen van Spreidingswet, die Westland verplicht ruim 700 asielzoekers een onderkomen te geven.

Natuurlijk moeten mensen die hun eigen land met een goede reden ontvlucht zijn, geholpen worden. Maar daar zit het eerste probleem. Terecht worden vraagtekens geplaatst bij het merendeel van de vluchtelingen die naar Nederland komen. Meestal alleenstaande jonge mannen die hier een beter bestaan wensen te vinden. Daarna ook vaak gezinsherenigingen die niets van doen hebben met vluchten. Dit alles veroorzaakt -anders dan bij de vluchtende Oekraïners begin vorig jaar- terecht een groot wantrouwen en gebrek aan draagvlak bij heel veel mensen in Nederland en zo ook in Westland. Zolang niets gebeurt met de landelijke instroom zal dit wantrouwen blijven.

Daar komt bij dat Westland haar plicht om honderden statushouders (dat zijn vluchtelingen die een vergunning hebben) te huisvesten, steeds nakomt. Begin vorig jaar kocht de gemeente daarvoor het CarltonHotel en daar verblijven iets meer dan honderd statushouders. Die statushouders moeten echter na verloop van tijd doorstromen naar pensions waarnaar de gemeente nog zoekende is, omdat die er niet zijn maar waarover wel overleggen plaatsvinden met derden. Die pensions moeten voor nu even voorrang hebben boven de komst van asielzoekers, want huisvesting van statushouders in sociale huurwoningen moet zoveel als mogelijk voorkomen worden. Die sociale huurwoningen moeten de bestaande wachtlijsten voor onze inwoners korter maken.

Ook huisvest Westland al 450 Oekraïners op 4 snel gemaakte noodlocaties in Westland. Daarnaast moet Westland nog huisvesting voor 2.000 arbeidsmigranten regelen op locaties die daarvoor geschikt zijn. Ook dat geeft de nodige kopzorgen en Westland Verstandig acht veel plekken daar niet geschikt voor.

Buiten dit alles is bekend dat Westland een grote opgave heeft om Westlandse starters en senioren te helpen aan goedkope en passende woningen. Daar is heel grote vraag naar en daar heeft Westland in het verleden veel te weinig aan gedaan! Nu is het moment om die woningen -al of niet met verplaatsbare woningen- te realiseren op plekken die daarvoor geschikt zijn. Ook dat is een dringende opgave van het huidige gemeentebestuur. De beschikbare ruimte voor dergelijke woningen is echter beperkt omdat de Provincie de gemeente in principe niet toestaat om te bouwen op gronden die bestemd zijn voor de glastuinbouw. Door verkeerde keuzes in het verleden worden op de bestaande Westlandse nieuwbouwlocaties nagenoeg alleen maar dure huizen gebouwd. Ook de plannen voor starters- en seniorenwoningen nu bouwen, moeten doorgaan en mogen niet gedwarsboomd worden door de asielzoekersstroom. Dit alles is voor Westland Verstandig reden om naar buiten duidelijk te maken dat Westland onmogelijk asielzoekers erbij kan hebben. Ook zal alle tijd van de gemeenteorganisatie besteed moeten worden aan de hiervoor genoemde zaken en niet aan plannen voor de komst van asielzoekers.

De eventuele planning van een asielzoekerscentrum ergens in Westland zal ongetwijfeld veel tumult opleveren bij onze inwoners en ook dat moeten we koste wat kost voorkomen.

Westland Verstandig wil ook naar buiten duidelijk maken dat ook na de Spreidingswet geen asielzoekers in Westland gehuisvest moeten worden. Afgewacht moet worden hoe het nieuwe Kabinet de wet gaat uitvoeren en ook dat is onduidelijk.

Voor Westland Verstandig was het niet nodig geweest om direct na aanname van de Spreidingswet vanuit Westland publicitair al zoveel aandacht op te eisen. Onverstandig omdat een wet nou eenmaal een wet is, omdat de echte goede redenen waarom Westland nu geen asielzoekers wenst, niet goed naar buiten komen en Westland er onnodig negatief op komt te staan. Wel is onze eindconclusie -“we moeten maar het kan niet”- natuurlijk gelijk.

Back To Top