skip to Main Content

Vragen aan College inzake invoeren tijd voor extra kopje koffie bij WMO

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake invoeren tijd voor extra kopje koffie bij WMO

 

Vraag 170 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

In het coalitieakkoord staat dat per 1 januari het extra kopje koffie zou worden aangeboden aan WMO-klanten van de gemeente die huishoudhulp hebben en die daarvoor in aanmerking komen vanwege hun leef- en woonsituatie. Wij krijgen vragen wanneer een en ander gestart wordt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het extra kwartiertje bij huishoudelijke hulp in gevallen waar dat nodig is, ingevoerd of wanneer gaat dat in?
  2. Hoe wordt dat met de WMO-huishoudklanten gecommuniceerd vanuit de gemeente?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top