skip to Main Content

Vragen aan College inzake wens schouw nieuwe stijl in wijk Cruysbrouck Naaldwijk

25 januari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake wens schouw nieuwe stijl in wijk Cruysbrouck Naaldwijk

 

Vraag 169 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt geregeld benaderd door bewoners van de wijk Cruysbrouck in Naaldwijk met klachten over wortelgroei van bomen, klachten over zwerfafval, vele klachten over groen etc. etc. Dat is de reden waarom in het coalitieakkoord is aangegeven dat er vele meer schouwen gehouden moeten worden en dan een schouw nieuwe stijl, dat wil zeggen goede verslagen en goede afspraken over uitvoeringsmomenten. Voor de wijk Cruysbrouck lijkt dat nu op korte termijn opportuun en dat vóór de lente aanbreekt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is de wethouder bereid om op korte termijn in de wijk Cruysbrouck met de bewoners samen een schouw te houden en ook eventueel geïnteresseerde fracties uit te nodigen om daarbij aanwezig te zijn?
  2. De schouw dient dan vóór de komende lente plaats te vinden. Kan het College de bewoners van Cruysbrouck oproepen daarbij aanwezig te zijn?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top