skip to Main Content

Vragen aan College inzake nog steeds dagelijks meldingen over EBS-bussen die niet verschijnen

25 januari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake nog steeds dagelijks meldingen over EBS-bussen die niet verschijnen

 

Vraag 168 2022-2026

Edelachtbaar College,

Nog steeds krijgen we dagelijks meldingen binnen van EBS-bussen die niet verschijnen, maar ook diensten die uitvallen, de slechte service van EBS richting reizigers door de telefoon gewoon niet op te nemen en geen enkele reactie te geven. Ook komen vele mensen in de problemen doordat zij ofwel niet op tijd op school komen ofwel afspraken in ziekenhuizen of elders missen. Blijkbaar zijn verzoeken om verbetering niet voldoende en moeten echt andere acties worden ondernomen richting EBS.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wat heeft het College inmiddels gedaan richting EBS en MRDH om überhaupt enige verbetering te brengen in de situatie waarvan al heel lang sprake is?
  2. Waarom worden niet net als in andere regio’s aan EBS boetes opgelegd en wordt niet gedreigd met beëindiging van de vervoersovereenkomst als er geen verbetering optreedt?
  3. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het essentieel is dat een vervoerder betrouwbaar is, op tijd de roosters haalt en ook goed toegankelijk is voor klanten in geval van vragen en klachten?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top