skip to Main Content

Interpellatieverzoek voor de vergadering van 13 oktober 2015 met Burgemeester Teken van bestelde voorgekookte adviezen inzake geheimhouding asbeststukken?

Interpellatieverzoek voor de vergadering van 13 oktober 2015 met Burgemeester

Teken van bestelde voorgekookte adviezen inzake geheimhouding asbeststukken?

 

Inmiddels is wel vast komen te staan dat de burgemeester foutief gehandeld heeft en onterecht geheimhouding heeft opgelegd van het gehele asbestdossier Wateringen. De burgemeester dacht dat zelf te kunnen doen zonder dat de Raad eraan te pas kwam, maar dat is in ieder geval onjuist. Uit bijgaand krantenartikel van Fred Vermeer (AD) blijkt dat de inwoners het ook zat zijn op deze wijze te worden bedisseld.

Naar is het te moeten constateren dat professor Elzinga hier een lezing kwam houden over de gedragscode van het College en de Raad, maar uiteindelijk een lezing kwam houden over geheimhouding en precies probeerde te vertellen wat in het straatje van de burgemeester paste.

Ook zijn inmiddels mails met de landsadvocaat mr. Daalder gearriveerd waaruit kan worden afgeleid dat er blijkbaar een praktijk bestaat bij de burgemeester van het bestellen van voorgekookte adviezen. De mails worden bijgevoegd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke contacten hebt u, danwel uw bestuursadviseurs danwel andere medewerkers van u, gehad in de periode voordat professor Elzinga hier zijn informatie kwam geven? Van wie heeft professor Elzinga gehoord wat de problematiek was en op welke wijze heeft daarover overleg plaatsgevonden met professor Elzinga voordat hij hier kwam? Overigens heeft Elzinga bij het doorvragen wel vastgesteld dat u ten onrechte gebruik gemaakt hebt van uw bevoegdheid inzake de geheimhouding. Hebt u ook dat met Elzinga besproken danwel willen bespreken vooraf?
  • Wat hebt u richting de landsadvocaat gedaan na kennisname van zijn advies? De landsadvocaat schrijft dat hij “begrijpt dat de burgemeester ontstemd is over het advies”. De landsadvocaat wil het College “uiteraard niet voor de voeten lopen”. Ook geeft de landsadvocaat aan dat verspreiding van zijn advies na instemming van de burgemeester alleen had kunnen plaatsvinden. Hiermee wekt de landsadvocaat de indruk dat er blijkbaar een praktijk bestaat van voorgekookte adviezen. Is dit terecht en kunt u de e-mail van de landsadvocaat verder uitleggen? Uw ontstemming blijkt uit een mail. Wilt u die mail openbaren? Hoe is de landsadvocaat op de hoogte gekomen van uw ontstemming en wie heeft dat doorgegeven? Is de mededeling van de landsadvocaat correct?
  • Inmiddels heeft de partij CDA Westland het initiatief opgevat om een voorstel tot besluit te doen dat de Raad heden zichzelf geheimhouding oplegt op het gehele dossier asbest Wateringen. Bent u bereid, gezien uw eigen falen in deze –immers de Raad moet u redden- om na drie maanden een groot deel van de geheimhouding op te heffen? Inmiddels is gebleken dat niet in de civiele en ook niet in de procedure bij de Raad van State de advocaat van de gemeente verzoeken heeft ingediend tot geheimhouding van stukken. Is dit juist? Waarom is dat niet gebeurd als de stukken zo geheim zijn?
  • Waarom geeft u het dossier niet vrij met uitzondering wellicht van een aantal documenten waarvan wel inzichtelijk te maken is dat deze geheim moeten blijven? Waarom beschermt u zichzelf omdat u steeds aangeeft dat u voelt dat het onderzoek naar uw handelwijze in de asbestaffaire plaatsvindt door de geheimhouding voort te zetten?
  • Bent u het met mij eens dat vragen stellen aan de Voorbereidingscommissie zonder mededeling te kunnen doen over de geheime stukken, zinloos is? In hoeverre kan de Voorbereidingscommissie überhaupt zinvolle vragen formuleren voor het verdere proces als zij niet over enig document uit het dossier beschikken? Waarom geeft u onjuiste informatie aan de pers dat deze Voorbereidingscommissie wel over het dossier kan beschikken?
  • Zijn er in de asbestzaak in Wateringen inhoudelijk nog nieuwe feiten te melden? Wat vindt u van de kritiek die de Provincie inmiddels op uw handelwijze in de asbestaffaire heeft geuit? Vorige week moest een plan van aanpak worden aangeleverd. Waarom is dit niet gebeurd? U kon plotsklaps niet bij de belangrijke Presidiumvergadering van 7 oktober zijn. U was bij de Provincie voor overleg. Ging dit over dit dossier? Welk overleg? Valt daar iets van te melden?
  • Hebt u bij de Provincie verder nog contacten gehad danwel één van uw bestuursadviseurs danwel één van uw medewerkers, over het geheel anders dan de Raad en ook de omwonenden weten?
  • Wat trekt u zich aan van de klacht van de omwonenden dat ook zij vinden dat de dossiers ten onrechte geheim blijven?
  • Wat gaat u doen als de Raad zichzelf geheimhouding oplegt op het dossier? U kunt dan steeds aangeven dat ook de geheimhouding door de Raad zelf is bepaald en door de Raad moet worden opgeheven en dat u derhalve niets meer kunt. Hoe zit dat?

bijlage interpellatieverzoek 13-10-15 krantenartikel AD

bijlage interpellatieverzoek 13-10-15 mails met landsadvocaat

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top