skip to Main Content

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

 

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 juli 2014

 

In aanmerking nemende:

 

dat in februari 2014 de wieken van de ’s-Gravenzandse Korenmolen naar beneden gevallen zijn;

dat reparatie op dit moment niet mogelijk is omdat de verzekering vooralsnog niet tot uitbetaling overgaat;

dat thans acties worden ondernomen om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen voor het benodigde herstel;

dat de ’s-Gravenzandse Korenmolen destijds door de voormalige gemeente ’s-Gravenzande is overgedragen aan de Stichting De ’s-Gravenzandse Korenmolen;

dat de burgers van ’s-Gravenzande en ook van het gehele Westland belang hebben bij zo snel mogelijk herstel van de oude situatie;

dat de Raad van oordeel is dat de gemeente daarbij een actieve en faciliterende rol dient te spelen;

dat uiteraard de nu lopende acties prima zijn: particuliere initiatieven, het initiatief van de Westlandse molenaar en mogelijke steun van de diverse Westlandse fondsen;

dat de Westlandse Molendag zonder wieken op de Korenmolen natuurlijk tot één jaar beperkt dient te blijven;

dat herstel van de Korenmolen ook in het belang is van de begraafplaats Beukenhage en ook voor het aanzien van ’s-Gravenzande;

 

De Raad verzoekt en draagt zonodig het College op:

Contact op te nemen met de Stichting De ’s-Gravenzandse Korenmolen om gezamenlijk met het bestuur van die stichting te bezien in hoeverre de gemeente kan bijdragen 

  • faciliteren (in bijvoorbeeld bij helpen opzetten crowdfunding en bij ondersteunen en communiceren naar Westlandse bevolking), eventueel als garantiesteller en indien nodig financieel- aan het plaatsen van nieuwe wieken en het functioneel doen zijn van de ’s-Gravenzandse Korenmolen;

 

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top