skip to Main Content

Motie inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “De Lier Centrum”

Motie ingevolge artikel 40 lid 1 Reglement van Orde bij agendapunt gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “De Lier Centrum”

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 17 maart 2015

Overwegende:

dat in het kader van de behandeling van het bestemmingsplan De Lier is aangegeven dat de bestaande geluidsnormen worden overschreden;

dat drie methodes mogelijk zijn om geluidsreducerende maatregelen te nemen, doch dat deze om diverse redenen niet uitgevoerd behoeven te worden, reden waarom de geluidsnorm bij het bestemmingsplan wordt opgetrokken;

dat onder meer bewoners van ’t Perron een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;

dat die bewoners van oordeel zijn dat op dit moment de geluidsoverlast van de N223 niet acceptabel is;

dat waarneming ter plekke ook heeft uitgewezen dat er aanzienlijke geluidsoverlast is;

dat verhoging/aanpassing/plaatsing van een geluidsscherm dan ook gewenst is;

Met het verzoek aan het College:

  • Onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden om het reeds aanwezige geluidsscherm zodanig aan te passen dat dit ook leidt tot daadwerkelijke reducering van het geluid en voorts te onderzoeken wat de kosten daarvan zullen zijn als dat geluidsscherm wordt aangebracht op de 110 meter welke wordt genoemd in het eerdere memo en welke betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en doorgetrokken wordt parallel met de N223 en ’t Perron;
  • Voorts de mogelijkheden te bezien in hoeverre op basis van de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar het scherm voor wat betreft de uitvoering van het bouwplan aan die ontwikkelaar kan worden doorbelast;
  • De Raad te informeren in de raadsvergadering van mei 2015;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top