skip to Main Content

Motie inzake ontsluiting Teylingen en ONW

Motie ingevolge artikel 40 op agendapunt 26

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 16 december 2014

In aanmerking nemende:

dat in de toelichting op het raadsvoorstel meerdere malen verwezen wordt naar het woningbouwprogramma van ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland en dat de definitieve tracékeuze nog niet gemaakt is in verband met het definitieve masterplan inzake het ONW;

dat het dan ook onjuist is dat alle kosten van de voorbereiding om tot besluitvorming te komen aan de ontsluiting bedrijventerrein Teylingen worden toegerekend;

dat deze toerekening ook past binnen de in de begroting 2015-2018 nergens op gebaseerde verdeling tussen de kosten van de ontsluitingsweg die aan ONW worden toegerekend en de kosten die ten laste gebracht worden van de algemene reserves van de gemeente Westland;

dat het nu onjuist is om het    voorbereidingskrediet niet ook ten laste te brengen van ONW voor de helft;

dat tot 2011 de ontsluitingsweg van Teylingen begroot werd en in de begroting die aan de Raad in 2011 werd voorgelegd ineens de ontsluiting van Teylingen was weggevallen. De motie was erop gericht om de toegezegde ontsluiting van het bedrijventerrein weer begroot te krijgen;

dat het College blijkbaar het erom te doen is om de grondexploitatie van ONW op nul te doen uitkomen. Dat is in het verleden ook al aangegeven en dat daarom geen hogere kosten aan de ontsluitingsweg kunnen worden toebedeeld;

dat dit geen goed argument is en bekeken zal moeten worden wat de reële kostenverdeling is tussen ONW en de gemeente Westland voor wat betreft de ontsluiting van Teylingen en ONW;

Verzoekt het College:

  • Uit te rekenen en aan de Raad voor te leggen een reële kostenverdeling voor de ontsluiting Teylingen en de ontsluiting van het ONW-woongebied en de kostenverdeling op deugdelijke wijze te onderbouwen;
  • Ook het voorbereidingskrediet volgens het onderzoek verkregen informatie te verdelen tussen de gemeente Westland en ONW;
  • De resultaten van het onderzoek te verwerken in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ONW en zo mogelijk ook in het definitieve masterplan;

 

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top