skip to Main Content

Motie inzake hervestiging Paardencentrum De Dijkgraaf in Westland

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde inz. hervestiging Paardencentrum De Dijkgraaf in Westland

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 1 maart 2016

 

In aanmerking nemende:

dat De Dijkgraaf op haar huidige locatie niet verder haar bedrijf kan exploiteren;

dat op korte termijn dan ook een verhuizing dient te geschieden, welke verhuizing overigens toch al zou moeten gebeuren nu de betreffende gronden een woonbestemming gaan krijgen op termijn;

dat De Dijkgraaf nu al een aantal keren gestuit is op het probleem dat zij zich alleen maar kan vestigen op een perceel dat bestemd is voor duurzaam glastuinbouw;

dat de Raad van oordeel is dat vanwege het belang van De Dijkgraaf voor Westland en ook het belang van de recreatieve functie voor Westland, de duurzaam glastuinbouwbestemming dient te wijken;

dat recent dat ook nog in een aantal andere gevallen gebeurd is zonder dat dit tot noemenswaardige problemen heeft geleid;

Spreekt uit:

Het College ruimhartig dient om te gaan met de duurzaam glastuinbouwbestemming van een perceel voor hervestiging van De Dijkgraaf en, mits er voldoende draagvlak in de directe omgeving is, het College in ieder geval op dat punt geen zwaarwegende eisen dient te stellen tenzij de glastuinbouwbelangen voor het gebied waarin het perceel gelegen is dermate groot zijn dat ieder ander gebruik daarvoor dient te wijken.

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top