skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake eigen bijdrage WMO en zorgkwaliteit

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake eigen bijdrage WMO en zorgkwaliteit

Vraag 148 2014-2018

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig heeft afgelopen week kennis genomen van berichtgevingen over de eigen bijdragen WMO en resultaten van onderzoek[1], waaruit naar voren komt dat een kwart van de cliënten zorg mijdt vanwege de hoogte van de eigen bijdragen. Uit de verschillende berichten in de media valt op te maken dat  op landelijk niveau de verschillende partijen, zoals VNG[2], regering en landelijke politieke partijen, alweer naar elkaar wijzen als het gaat om oplossingen voor deze problematiek. Dat gaat maanden duren voordat dat leidt tot aanpassingen, waarschijnlijk op z’n vroegst in 2017. Bovendien is het onzeker of daar überhaupt verbetering komt met het verkiezingsjaar voor de boeg.

De fractie van Westland Verstandig wil vooruitlopend daarop dat in Westland zo spoedig mogelijk aan cliënten, die dat willen, in het keukentafelgesprek vanuit een praktische, dienende benadering (proactieve dienstverlening[3]) duidelijkheid verschaft wordt over de eigen bijdragen. Zoveel mogelijk moet voorkomen worden dat cliënten noodzakelijke zorg mijden vanwege financiële drempels en (tijdelijk) onvoldoende zorg krijgen met een vergroot risico op extra nadelige gevolgen.

Het CAK biedt nu al online[4] mogelijkheden voor cliënten voor de berekening van de eigen bijdrage. Deze mogelijkheden zouden kunnen worden ingepast in het keukentafelgesprek dan wel als direct verlengstuk daarvan. Bovendien komt binnenkort het CAK ook met een app. Ook daar kan de gemeente in goed overleg met en dienstbaar aan cliënten gebruik van maken. De fractie van Westland Verstandig wil dat de gemeente daar nu al samen met cliënten in goed overleg mee aan de slag gaat.

Tot slot bereiken Westland Verstandig signalen dat cliënten met een eigen bijdrage
-ook cliënten met een bijdrage die nihil is– steeds per 4 weken 2 brieven krijgen van het CAK. Dit zijn kosten van de ‘systeembureaucratie’ (2 brieven per 4 weken betekent ca € 25 op jaarbasis) in het huidige systeem. Hierop zou volgens Westland Verstandig aanzienlijk bespaard moeten kunnen worden. De zodoende vrijkomende middelen zouden aan betere voorzieningen dan wel in het verlagen van de eigen bijdrage moeten worden besteed.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College B&W Westland op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek van Binnenlands Bestuur en Iedere(in)? Onderschrijft het College de aanbevelingen in het rapport? Graag nader toelichten.
  2. Heeft de gemeente aangaande de uitkomsten een beeld van de Westlandse situatie? Is bekend hoeveel mensen zorg mijden op enige wijze vanwege de eigen bijdragen? Zo ja, hoe ziet dat er uit in het Westland in aantallen en percentage van de aanvragen?
  3. Eerder is op vragen vanuit de Raad geantwoord dat de gemeente in de keukentafelgesprekken m.b.t. financiële gevolgen voor cliënten zich beperkt tot algemene informatie over minimabeleid en verwijst naar de website van CAK en onvoldoende met cliënt samen proactief zorg draagt tijdens het keukentafelgesprek dat er concrete duidelijkheid -tenminste een goede indicatie over de eigen bijdrage- beschikbaar komt.

Is het College bereid om hierin in goed overleg met cliënten z.s.m. een extra stap te zetten in de dienstverlening?

  1. Hoeveel correspondentie gaat er heen en weer tussen cliënten en de verschillende betrokken partijen (landelijke uitvoerders zoals CAK, SVB, gemeente, zorgaanbieders) op (maand-/) jaarbasis als het gaat om de procedure van een aanvraag WMO, de eigen bijdrage, met / zonder PGB, tot en met verstrekking en betaling van de WMO-voorziening en beëindiging daarvan? En wat zijn de geraamde kosten daarvan?

Het gaat om een indicatie van soorten brieven , aantallen en de kosten (bijv. uitgaande van ca € 1 per brief) van deze systeembureaucratie a.d.h.v. van bijv. enkele casussen.

  1. Is het College bereid als het antwoord op de vorige vraag daarvoor aanleiding geeft, om dit vraagstuk van onnodige kosten landelijk via de VNG op de agenda te plaatsen en daarvoor tevens suggesties voor oplossingen (bijv. inzetten Berichtenbox, onnodige correspondentie afschaffen) aan te reiken?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

Leo Geubbels,
plv. Fractievoorzitter

[1] Onderzoek Binnenlands Bestuur in  samenwerking met Ieder(in).

[2] Zie VNG reactie op onderzoek

[3] Zie proactieve dienstverlening als principe voor de dienstverlenende overheid

[4] Zie CAK rekenprogramma’s eigen bijdrage en CAK komt binnenkort met speciale app

Back To Top