skip to Main Content

Motie Weer geen informatie College richting Raad/nalatig handelen College

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

Weer geen informatie College richting Raad/nalatig handelen College

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 17 november  2015

 

Overwegende dat:

 

dat onze fractie van de pers moest vernemen dat de Raad van State op 4 november 2015 een uitspraak gedaan heeft over het bestemmingsplan Boomawatering;

dat de uitspraak in zoverre schokkend is dat de Raad verzuimd heeft te reageren op een eerdere uitspraak van de Raad van State van 24 juni 2015. De uitspraken van de Raad van State van 4 november 2015 en 24 juni 2015 worden bij deze motie gevoegd.

dat het ten deze voornamelijk gaat om de huisvesting van 120 arbeidsmigranten op een perceel met een agrarische bestemming in Monster;

dat inmiddels de betreffende uitspraak van de Raad van State gevoegd is op de lijst ingekomen stukken voor de vergadering van 17 november 2015;

dat onderzoek door onze fractie en de griffie uitwijst dat de uitspraak van de Raad van State van 24 juni 2015 niet aan de Raad is toegestuurd zodat de Raad daarvan volledig onwetend is gebleven;

dat dit nu weer het zoveelste voorbeeld is van een verzuim door de burgemeester en/of het College binnengekomen poststukken bijtijds aan de Raad toe te zenden;

dat het verzuim des te schrijnender is nu door het niet doorzenden aan de Raad, richting de Raad van State door de Raad geen reactie gegeven is waardoor de gemeente niet alleen bij de Raad van State een slordige indruk maakt, welke slordige indruk direct neerslaat op de Raad omdat het een raadskwestie betreft, maar bovenal de gemeente Westland schade berokkent door onnodige ambtelijke inzet en dat een bestemmingsplan er gaat komen dat niet in overeenstemming is met de intenties van de Raad;

dat voorts ook in de uitspraak van 24 juni 2015 door de Raad van State geconstateerd wordt dat blijkbaar na de vaststelling door de Raad van het bestemmingsplan wijzigingen zijn aangebracht in het ter visie gelegde plan. Het door het College ter visie gelegde plan week dus af van het plan zoals dat door de Raad is vastgesteld. Blijkbaar heeft het College het plan op eigen gezag doen wijzigen;

dat het vorenstaande nu al de zoveelste keer is dat de Raad geen kennis kan dragen van binnengekomen aan de Raad gerichte poststukken;

 

Dit leidt tot de navolgende motie:

Draagt het College op:

 

  1. Aan te geven welke gevolgen het College en/of de burgemeester wiens plicht het is aan de Raad gerichte poststukken door te zenden aan de Raad, verbinden aan de hiervoor genoemde verzuimen;
  2. Aan de Raad excuses te maken voor de gang van zaken en de belofte te doen dat bij een herhaald niet tijdig doorzenden van aan de Raad binnengekomen poststukken, politieke consequenties getrokken worden;
  3. Binnen één week na de raadsvergadering aan de Raad te rapporteren hoe de wijziging van het bestemmingsplan na vaststelling door de Raad verklaard kan worden, waarom niet bijtijds aan de Raad van State de gevraagde onderbouwing werd aangeleverd en aan te geven wat de gevolgen zijn van deze fout;
  4. Aan te geven of deze uitspraak gevolgen heeft voor het beleid om geen arbeidsmigranten op tuinbouwbedrijven te huisvesten;

bijlage motie 17-11-15 uitspraak Raad van State 24-6-15 inz. Boomawatering

bijlage motie 17-11-15 uitspraak Raad van State 4-11-15 inz. Boomawatering

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top