skip to Main Content

Persberichten en publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Onder druk wordt veel vloeibaar

Westland Verstandig heeft de afgelopen periode nogal wat stof doen opwaaien. Zo is de dubbelrol van de accountant aan de orde gesteld en uiteraard is daar nog lang niet het laatste woord over gezegd. Westland Verstandig wacht nog op de opdrachten die het College aan Deloitte gegeven heeft vanaf 1 januari 2010. Schande natuurlijk dat dit niet zonder meer wordt afgegeven en dat daar tijd en moeite en dus geld aan besteed moet worden om afgifte te verkrijgen. Enige transparantie van de zijde van het College mag toch verwacht worden. Helaas!

Gelukkig is het zwembad De Hoge Bomen nu definitief gered van de ondergang. De nodige gelden voor de komende jaren zijn vrijgemaakt. Westland Verstandig heeft na lang aandringen haar zin gekregen.

Ook in een aantal andere dossiers wordt onder druk van Westland Verstandig bewogen, alhoewel het College en ook de coalitiepartijen en wellicht zelfs andere partijen in de Raad dat niet zullen erkennen. Zo wordt ineens de Trias naar aanleiding van kritische vragen en opmerkingen van Westland Verstandig beperkt en zien we ook in andere dossiers beweging waarbij opmerkingen van Westland Verstandig ter harte genomen worden. Dit gaat de goede kant op en uiteraard is en blijft Westland Verstandig positief maar wel kritisch en dat in het belang van de inwoners van Westland.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande /
06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In het Hele Westland

Westland Verstandig blijft zich verzetten tegen bouw van twee halve gemeentehuizen

Één van de vragen bij onze informatiestand voor het gemeentehuis Naaldwijk is hoe lang de actie nog doorgaat. Tot aan gunning (najaar 2015) kan Westland nog terug. Extra kosten voor twee nieuwe gemeentehuizen is voor Westland onverantwoord. Wij hebben nu vier bestaande gemeentehuizen en de ambtenaren kunnen gehuisvest worden in twee bestaande gemeentehuizen. In plaats van (twee) bestaande gemeentehuizen worden twee nieuwe gebouwd. Waarom? Omdat men één centrale huisvesting wilde. Dat bleek politiek niet haalbaar en vervolgens is gekozen voor een compromis en bouwt men twee nieuwe gemeentehuizen waarvan 150 ambtenaren in het ene en circa 400 in de andere helft komen te zitten. Goed te weten dat ook een deel van de ambtenaren verspreid gehuisvest zijn: Op de gemeentewerven 130 ambtenaren, bij Patijnenburg 40 tot 50 en in ’s-Gravenzande in de Wilhelminaschool 40. Zinloos en geldverkwisting. Het doel centrale huisvesting wordt niet bereikt. Er staan al zoveel gebouwen leeg en de gemeente heeft al financiële problemen. Westland Verstandig vindt dan ook dat zij een signaleringsfunctie blijft houden en op de onzinnigheid van nieuwbouw moet blijven wijzen. Straks als deze bestuurders weg zijn komen de echte financiële problemen pas boven water. Nu wordt alles weggestopt en vooruitgeschoven.

Wilt u contact: Belt u 06-53401068, e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig wil dat met het nieuwe winkelcentrum nu echt op korte termijn wordt gestart

Vanaf eind 2014 worden door het College steeds nieuwe data genoemd waarop met de bouw van het nieuwe winkelcentrum wordt gestart. Eerst eind 2014, vervolgens 1 februari 2015, toen weer 1 april 2015, daarna 1 juni 2015. Recentelijk heeft de wethouder op de vraag van Westland Verstandig geantwoord dat pas na de bouwvakvakantie wordt begonnen. Wat de oorzaak van de vertraging was kon de wethouder niet zeggen. Vreemd. Er zijn toch zeker afspraken! Ook gaf de wethouder (voor het eerst) toe dat oplevering ook ruim later zal zijn. Dit betekent dat de aanvang van fase 2 langer op zich laat wachten en ook het verder afmaken van het centrum –Graaf Florisplein/Marktplein/parkeerplaats aan de Sand Ambachtstraat- langer duurt. Westland Verstandig vindt dit slecht. In plaats van buitenlandse reizen maken kan het College beter actief in het Westland zijn. Goede afspraken maken en nakoming controleren. Bezoeken aan de Wereldtentoonstelling in Milaan, zoals afgelopen week weer gebeurd is, door het College maken het Westland echt niet beter.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In Monsterse Courant

Westland Verstandig vraagt aandacht voor zand en fijnstof afkomstig van terrein van voorheen camping Molenslag

Nadat tegen de zin van Westland Verstandig camping Molenslag het veld moest ruimen, is de gemeente aan de gang gegaan met het betreffende perceel en wordt er een oud natuurgebied hersteld. Omwonenden en zelfs mensen die er verder vanaf wonen klagen nu dat zij last hebben van stofdeeltjes afkomstig van het terrein. Provincie en Dunea voeren uit, maar de gemeente moet toezicht houden en doet dat niet, althans niet voldoende. Klachten en meldingen worden niet serieus genomen door de gemeente. Westland Verstandig heeft daarover vragen gesteld aan het College en direct passende maatregelen gevraagd om aan deze overlast een einde te maken. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat burgers die terecht klagen niet serieus genomen worden door de gemeente. Westland Verstandig heeft inmiddels ook opheldering gevraagd hoe het zit met de vergunningen. Dit probleem was toch te voorzien!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Voor een beter gemeentelijk onderhoud van openbaar groen in Wateringen en voor een betere beveiliging van het winkelcentrum in Wateringen

De afgelopen tijd is de fractie van Westland Verstandig door bewoners van Wateringen erop attent gemaakt dat het groenonderhoud op straten en trottoirs te wensen overlaat. Westland Verstandig heeft daar opnieuw aandacht voor gevraagd en vindt dat er meer geld door de gemeente moet worden uitgetrokken voor goed groenonderhoud. We moeten dan andere uitgaven maar niet doen. Geen buitenlandse reizen naar Milaan of andere verre oorden. Verspild geld! Dat de burgers zich prettig voelen in hun omgeving is het belangrijkste.

Ook hebben wij in de commissievergadering opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid in het winkelcentrum. Daar wordt natuurlijk teveel geroofd, ingebroken en geweld gepleegd. Daar moet een einde aan komen. Cameratoezicht is een goed middel om dat voor elkaar te krijgen. Dat moet dan ook gebeuren! Ten onrechte weigert de burgemeester dat op onjuiste argumenten te doen. Westland Verstandig zal daarop in blijven zetten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In De Lierenaar

Westland Verstandig wil meer geld vrijmaken voor beter onderhoud openbaar groen in De Lier

De fractie van Westland Verstandig wordt veelvuldig aangesproken op het slechte onderhoud van trottoirs en fietspaden in De Lier. Wij vinden dat één van de belangrijkste taken van de gemeente Westland is om de leefomgeving van de inwoners prettig te doen zijn. Ergernissen –groot en klein- moeten worden weggenomen. Westland Verstandig vindt dat er meer geld moet komen voor het onderhoud van de leefomgeving inclusief betere speelvoorzieningen voor kinderen in woonbuurten. Wij hebben daar spelregels voor, maar die worden niet nageleefd omdat het teveel geld zou kosten. Daar is Westland Verstandig het niet mee eens.

Daarnaast wil Westland Verstandig voor De Lier een beter werkend verkeerscirculatieplan. Op dit moment krijgen we veel klachten over verkeerssituaties binnen De Lier. Dat moet structureel anders en beter worden. Snelle aanleg van de Oostelijke randweg lost niet alles op.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

Back To Top