skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Wat is er aan de hand in politiek Westland ? Korte beschouwing!

In de Raad ontstaan tussen de meeste raadsfracties en College aan de ene kant en Westland Verstandig aan de andere kant in een -overigens beperkt- aantal kwesties onenigheden. In de regel wordt er samengewerkt, zij het dat Westland Verstandig steeds positief kritisch is. Kwesties die lastig liggen zijn vaak reden tot tumult. De reden daarvan ligt in de houding en reacties van “de oude politiek”, bestaande uit coalitie, College en burgemeester die een forse hekel hebben aan terechte kritiek. Gevolg is dat met alle middelen Westland Verstandig bestreden wordt. In alle gevallen niet op inhoud maar op de persoon. Voeg daarbij dat een aantal raadsfracties gewoon niet bij machte is echt inhoudelijk te debatteren. Zij komen niet verder dan opmerkingen dat “ze blij zijn, het voorstel evenwichtig is en als er al terechte kritiek is dat ze het College volledig vertrouwen”. Zeker als Westland Verstandig gelijk heeft en krijgt en de andere partijen dat niet willen erkennen, leidt dit tot frustratie bij de andere partijen. Dat leidt tot het niet geven van informatie en het tegenwerken en pogingen de raadsfractie de mond te snoeren, het niet beantwoorden van vragen, weglopen uit vergaderingen, laten maken van bestelde rapporten en vooral het niet kunnen komen tot bijstelling en tegen beter weten in volhouden van een fout standpunt wat niet in het belang van de Westlandse inwoners is. Zolang de andere partijen collectief op deze wijze blijven handelen zal er niets veranderen. Jammer maar Westland Verstandig handelt hier echt vanuit overtuiging, idealen en kiezersbeloften. Bij echt foute situaties zijn voor ons geen tussenoplossingen bespreekbaar. De macht van de meerderheid geldt niet bij foute en onverstandige besluiten.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Fors minder accountantskosten en geen dubbelrol meer van accountant! Dat is gevolg van optreden Westland Verstandig

Onze fractie constateerde -na grondig onderzoek- dat de raadsaccountant ook opdrachten voor het College uitvoerde. Noch het College noch de raadsaccountant informeerde -zoals voorgeschreven- vooraf de Raad. Inmiddels is gebleken dat over een aantal jaren de raadsaccountant ongeveer 250 opdrachten voor € 1.9 miljoen uitvoerde. Gigantische omvang. Fout omdat de raadsaccountant voor de Raad de door het College aangeleverde cijfers en rapporten moet beoordelen. Door al die adviesopdrachten keurt de raadsaccountant vooral het eigen werk. Voor het College erg gemakkelijk en niet eerlijk richting Raad en Westlandse inwoners. Ondanks felle weerstand en kritiek van het College en de andere raadsfracties heeft Westland Verstandig toch gedaan wat ze moest doen: aan deze volstrekt foute praktijk een einde maken. Dat is gelukt. Westland Verstandig kreeg heel wat over zich heen. Zelfs een duur onderzoek van een oud-professor die een vooraf door de burgemeester gedicteerd en besteld rapport opleverde dat gebaseerd was op onvolledige, verdraaide, onjuiste en zelfs verzonnen feiten en voorts ten onrechte richting fractie beledigende niet op de feiten gebaseerde kreten bevatte. Een rapport dat ook veel kritiek kreeg van de boven partijen staande griffier van de Raad, die terecht op een groot aantal feitelijke missers wees.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Inwoners Poeldijk komen terecht in opstand tegen het uitwerkingsplan Poeldijk centrum vanwege onvoldoende creëren parkeerruimte

Het College heeft recentelijk het uitwerkingsplan Poeldijk centrum ter visie gelegd. Inmiddels hebben bijna 50 inwoners uit Poeldijk daar bezwaar tegen gemaakt omdat in dat bestemmingsplan geen ruimte gelaten is voor parkeerplaatsen in de directe omgeving van “Gantelzicht”. De bezwaarmakers vinden dat gezien het feit dat er sprake is van seniorenappartementen de bewoners genoeg parkeerplaatsen moeten hebben omdat anders hun mobiliteit en levensgenot gevaar loopt. Terecht komen die bewoners dan ook op tegen dit soort plannen van het College. Uiteraard goed dat er weer bouwplannen zijn, maar slecht dat onvoldoende rekening gehouden wordt met de bestaande omgeving bij die plannen, de situatie onvoldoende aandacht krijgt en ook nu weer het parkeren niet goed geregeld wordt. Dit wordt allemaal ingegeven door winstbejag van ontwikkelaars die natuurlijk zo weinig mogelijk bij de woningen normale voorzieningen willen treffen om tegen een zo laag mogelijke kostprijs de woningen te kunnen bouwen. Zij steken dan vervolgens wel de winst in hun zak die zij hebben door de verkoop. De omwonenden zitten echter met het probleem en ook de gemeente krijgt later problemen omdat zij dan toch weer voor parkeerplaatsen en een goede wegenstructuur moet zorgen en de rekening daarvan moet betalen. De gemeente heeft er nu op korte termijn profijt van door te hoge grondprijzen te blijven berekenen en uiteraard moet dan de ontwikkelaar wel op andere noodzakelijke zaken bezuinigen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: 1. Onderzoek Rekenkamercommissie asbestbrand eindelijk opgestart; 2. Bouw supermarkt Kwintsheul in strijd met eerdere beloftes nog steeds niet begonnen. Wat is er toch aan de hand?

  1. Zoals Westland Verstandig vanaf het begin heeft gewild, zal de Rekenkamercommissie Westland een onderzoek gaan doen naar de toedracht inzake de schoonmaak rondom de brandlocatie. We hebben een groot aantal vragen aan de Rekenkamercommissie doorgegeven. De Rekenkamer gaat nu aan een bureau opdracht geven om onderzoek te doen naar de toedracht. Zijn inderdaad zoals de bewoners aangeven, fouten gemaakt. Ook of er nu nog steeds fouten gemaakt worden doordat de gemeente bewoners adviseert zelf de resterende asbeststukjes op te ruimen. Verwacht wordt dat het rapport er voor medio 2016 zal zijn. Aangenomen wordt dat het onderzoeksbureau contact opneemt met de bewoners om te horen wat hun mening is. Die mening telt!
  2. In Kwintsheul is het nog steeds muisstil voor wat betreft de aanvang van de bouw van de supermarkt. In december zou gestart worden. Wat nu weer de reden is van het niet doorgaan is onduidelijk. Wil de ontwikkelaar nog wel bouwen? Wij weten het niet en we hebben nog maar weer een keer een vraag gesteld daarover. De gemeente zal uiteindelijk conclusies moeten trekken uit het niet starten en een andere keuze moeten maken met een andere supermarktketen op een andere plek.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig dient motie in ontsierende gebouwen en terreinen in de dorpskernen in beeld te brengen en met passende verbeteroplossingen te komen

De fractie van Westland Verstandig krijgt heel veel geërgerde inwoners van de Westlandse dorpskernen op bezoek die klagen over concrete gebouwen/terreinen die al jarenlang ontsierend zijn voor de betreffende dorpskern. Met kleine goedkope ingrepen valt soms veel ergernis weg te nemen. Toch doet het College van B&W dit niet en dat ten onrechte. Het is om die reden dat de fractie Westland Verstandig een motie heeft ingediend om alle ontsierende gebouwen en terreinen in beeld te brengen. Of het College dat wil doen is de vraag en we proberen daar wel een meerderheid voor in de Raad te krijgen. We zullen dat overigens blijven vragen ook als dat de eerste keer niet zal lukken. De inwoners van de dorpskernen in Westland hebben recht op een goede leefomgeving en deze mag niet verstoord worden door verwaarloosde gebouwen en/of terreinen. Wij vinden dat dit één van de belangrijkere taken van een gemeentebestuur is om dit soort alledaagse irritaties bij veel inwoners van Westland weg te nemen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In De Lierenaar

Westland Verstandig dient motie in ontsierende gebouwen en terreinen in de dorpskernen in beeld te brengen en met passende verbeteroplossingen te komen

De fractie van Westland Verstandig krijgt heel veel geërgerde inwoners van de Westlandse dorpskernen op bezoek die klagen over concrete gebouwen/terreinen die al jarenlang ontsierend zijn voor de betreffende dorpskern. Met kleine goedkope ingrepen valt soms veel ergernis weg te nemen. Toch doet het College van B&W dit niet en dat ten onrechte. Het is om die reden dat de fractie Westland Verstandig een motie heeft ingediend om alle ontsierende gebouwen en terreinen in beeld te brengen. Of het College dat wil doen is de vraag en we proberen daar wel een meerderheid voor in de Raad te krijgen. We zullen dat overigens blijven vragen ook als dat de eerste keer niet zal lukken. De inwoners van de dorpskernen in Westland hebben recht op een goede leefomgeving en deze mag niet verstoord worden door verwaarloosde gebouwen en/of terreinen. Wij vinden dat dit één van de belangrijkere taken van een gemeentebestuur is om dit soort alledaagse irritaties bij veel inwoners van Westland weg te nemen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top