skip to Main Content

Rondvraag raadsvergadering 1-3-’16 inzake fossiele warmte

Rondvraag voor de raadsvergadering van 1 maart 2016

 

Een groep ondernemers in Westland zond een petitie toe aan College en Raad over de onwenselijkheid van de inzet van fossiele warmte uit de kolencentrale -kolenwarmte- op de Maasvlakte. In het onderzoek van “cluster west”, waarin Westland participeert, zou geclaimd worden dat grootschalig gebruik van kolenwarmte in Westland wenselijk is. Ook het College van Westland van CDA, VVD, PW en GBW zou voorstander zijn van kolenwarmte omdat deze warmte duurzaam is. In de petitie betogen de Westlandse ondernemers dat kolenwarmte zeker niet duurzaam is en een hoge CO2-uitstoot geeft. Voorts blokkeert kolenwarmte de verdere ontwikkeling van aardwarmte in Westland. De ondernemers pleiten voor Westlandbrede toepassing aardwarmte samen met WKK’s. Dit leidt pas, volgens hen, tot verduurzaming van de Westlandse productie.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Onderschrijft het College de petitie van de Westlandse ondernemers?
  • Is deze petitie een verrassing voor uw College of werd dit “geluid” al eerder gehoord? Zo ja, waarom weet de Raad daar dan niets van?
  • Wat is de rol van Westland bij cluster Westland en is de uitspraak in de gehouden presentatie in de commissie dat kolenwarmte voldoet aan de uitgangspunten voor verduurzaming van de tuinbouw het standpunt van dit College. Zo ja gaarne een toelichting daarop omdat een dergelijk standpunt afwijkt van hetgeen algemeen betoogd wordt en door deskundigen wordt geschreven over kolencentrales.
  • Op welke wijze gaat het College de Westlandse ondernemers tegemoetkomen en wat betekent dat voor de warmterotonde en de investering van € 750 miljoen waarover de burgemeester en de wethouder het eerder als een vaststaand gegeven hadden?

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top