skip to Main Content

Vragen aan Colleg inzake andermaal het gebruik van parkeren aan de Haagweg rondom het Schelpenpad

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

18 oktober 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake andermaal het gebruik van parkeren aan de Haagweg rondom het Schelpenpad

Vraag 150 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt wederom benaderd door een aantal inwoners van Monster die een aantal meldingen gemaakt hebben over de gevaarlijke situatie die op de Haagweg er is door het parkeren van auto’s in de berm. Een aantal jaren geleden zijn daar een aantal parkeerplekken gerealiseerd, maar die voldoen niet meer omdat buiten die plekken geparkeerd wordt aan beide kanten van de weg.

Tijdens de Coronaperiode is ingegrepen middels afzettingen en parkeerverbodsborden. Sedert het einde van Corona wordt echter de huidige overlastgevende en gevaarlijke situatie gedoogd.

Het gevaar ontstaat omdat de auto’s te dicht tegen het fietspad aan staan en bij het uit- en instappen gevaren opleveren voor auto- en fietsverkeer. Het zicht wordt voorts door de geparkeerde auto’s ernstig belemmerd, zowel op de weg als op overstekende fietsers en wandelaars. Dit geeft de omwonenden veel overlast.

Naar aanleiding van meldingen geeft de gemeente aan dat er geen sprake is van een verkeersonveilige en gevaarlijke situatie en er zou niet gehandhaafd mogen worden op basis van de APV. De bewoners vinden dat een dergelijke verkeersonveilige situatie en overlast voldoende reden is om in te grijpen middels een parkeerverbod zoals dat ook ter plekke heeft gegolden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Welke maatregelen wil het College concreet nemen om aan de gevaarlijke en verkeersonveilige situatie aan de Haagweg ter hoogte van het Schelpenpad een einde te maken?
  2. Is het College het niet met de bewoners eens dat hier sprake is van een onwenselijke en gevaarlijke situatie?
  3. Waarom kon wel tijdens Corona ter plekke een parkeerverbod met maatregelen getroffen worden en kan dat nu niet meer?
  4. Is het niet zinvoller om de wel toegestane plekken enigszins uit te breiden en voor het overige geen parkeren meer toe te staan doordat feitelijk niet meer geparkeerd kan worden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top