skip to Main Content

Vragen aan College inz. plaatsen 30 km-borden

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

30 november 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake plaatsen 30 km-borden

Vraag 160 2022-2026

Edelachtbaar College,

De afgelopen periode hebben heel veel raadsfracties vragen gesteld over de verkeerssituatie in Westland. Vaak gaat het om te hard rijden. In het verleden is er door de Raad een motie aangenomen om zo veel mogelijk wegen 30 km te maken.

Onze fractie wordt benaderd door bewoners uit de Goudenregenstraat in Monster die graag zouden willen zien dat de 30 km ook gehandhaafd wordt. Drempels lijken daar niet wenselijk te zijn volgens de gemeente en dus hebben de bewoners gevraagd om extra bebording van 30 km. Het lijkt toch goed om die borden maar zo veel als mogelijk te plaatsen om op die wijze te trachten het gedrag van automobilisten te beïnvloeden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om op 30 km-wegen en in het bijzonder de Goudenregenstraat in Monster, een afdoende 30 km-bebording te plaatsen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top