skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake aanvraag metaalhandel Wim de Voeght B.V. te Honselersdijk tot uitbreiding van de inrichting

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake aanvraag metaalhandel Wim de Voeght B.V. te Honselersdijk tot uitbreiding van de inrichting

Vraag 170 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Op 13 april jl. is in het provinciaal blad bekend gemaakt dat metaalhandel Wim de Voeght B.V. aan de Stationsweg te Honselersdijk een aanvrage gedaan heeft tot het uitbreiden van de inrichting. Op zich natuurlijk prima als een zeer nuttig bedrijf als dit kan uitbreiden. Echter de gemeente Westland wilde toch het bedrijf verplaatsen omdat een bedrijf als het onderhavige in 2016 niet meer gevestigd dient te zijn tussen woningen. Verplaatsing naar Honderdland is door uw College genoemd. Meerdere malen heeft onze fractie daarover uw College bevraagd, doch blijkbaar wil dit College van VVD, CDA, Progressief Westland en GBW niet meewerken aan verplaatsing en is de Honderland Combinatie waar inmiddels heel veel afspraken mee gemaakt zijn die de gemeente zeker geen voordelen opleveren, ook niet gretig om het bedrijf te huisvesten. Echter dat lost niets op en onze fractie vindt wel dat het bedrijf van metaalhandel Wim de Voeght B.V. voor Westland behouden moet worden.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarop heeft de aanvrage zoals hiervoor is aangegeven en te vinden in het publicatieblad van de Provincie van 13 april 2016 betrekking?
  • Wanneer gaat het College nu een keer werk maken van de toezegging om er alles aan te doen om het bedrijf in Westland te verplaatsen?
  • Is het College bereid om inzage te geven in het overleg hetwelk tot nog toe gevoerd is met metaalhandel Wim de Voeght B.V. en waarom zit er -ogenschijnlijk- geen schot in?
  • Het College wilde een free economic zone oprichten, dat wil zeggen een terrein waarop alles kan en nauwelijks regels gelden. Is dat niet ook iets voor dit bedrijf, ervan uitgaande dat er dan ook geen omwonenden/derden zijn die in hun belangen geschaad worden?
  • Is het College het wel met de fractie van Westland Verstandig eens dat het bedrijf metaalhandel Wim de Voeght B.V. voor Westland behouden moet worden gezien de zeer nuttige functie die het bedrijf heeft?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top