skip to Main Content

Vragen aan College inzake afwikkeling zaken gemeente Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake afwikkeling zaken gemeente Westland

Vraag 369 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Westland die het volgende constateren.

In 2015 werd geconstateerd dat naast een bijstandsuitkering ook nog enige geringe pensioenbedragen werden ontvangen. Uiteraard diende dat terugbetaald te worden en uiteraard werd ten onrechte niet voldaan aan de inlichtingenplicht. Men zou dan denken dat daarmee de zaak af is. Vreemd is het om bijna twee jaar later dan een brief te krijgen waarbij een besluit genomen wordt om geen boete op te leggen, maar een waarschuwing te geven. Op zich natuurlijk een correct handelen, behalve dan het tijdsaspect. Waarom wordt pas na twee jaar een dergelijke brief uitgestuurd. Dit had toch direct in 2015 of uiterlijk begin eerste maand van 2016 moeten gebeuren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt pas jaren na constatering van het schenden van de inlichtingenplicht de zaak formeel afgewikkeld?
  • Wanneer wordt bij Westland een dossier gesloten?
  • In hoeverre kan na twee jaar nog serieus genomen worden de maatregelen die genomen worden? Stel dat na twee jaar een boete wordt opgelegd, in hoeverre is die dan houdbaar gezien het tijdsverloop? Hetzelfde geldt voor de waarschuwing. Tegen deze besluiten kan bovendien nog bezwaar worden gemaakt en stel dat dat zou gebeuren, dan is het toch lastig om dat na zoveel tijd allemaal nog bij de gemeente te reproduceren?
  • Kan uw College aangeven hoeveel schending inlichtingenplicht-dossiers er nog liggen te liggen en wat volgens de beleidsregels een normale afwikkelperiode is bij op zich eenvoudige zaken?
  • Kan het College zich voorstellen dat een burger die twee jaar geleden geconfronteerd is met een incident met de gemeente, vreemd opkijkt als hij na ongeveer twee jaar nog een brief krijgt met een waarschuwing? Is het niet wenselijk om ernaar te streven, voorzover dat nog niet het geval is, om dit soort zaken binnen drie maanden na constatering ook administratief af te doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top