skip to Main Content

Vragen aan College inzake inzake geluids- en verkeersoverlast Burgemeester Kampschöerstraat Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake geluids- en verkeersoverlast Burgemeester Kampschöerstraat Monster

Vraag 368 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Burgemeester Kampschöerstraat in Monster die steeds meer last hebben van het doorgaande verkeer. Al vanaf 1993 is men doende om de verkeerssituatie in de kern van Monster verbeterd te krijgen en dat geldt dan zowel voor bewoners van de Burgemeester Kampschöerstraat, Molenstraat en Hortensiastraat. Diverse pogingen richting de gemeente om de algehele verkeerssituatie in Monster aan te pakken hebben tot nog toe geen enkel resultaat gehad. De hiervoor genoemde straten worden thans te zwaar belast door het verkeer. In plaats van een oplossing te bedenken, worden steeds nieuwe woonwijken op de hiervoor genoemde wegen aangesloten. Weliswaar wordt de rotonde op de kruising Zwartendijk / Emmastraat op dit moment voorbereid, maar de bewoners wijzen erop dat zij tot hun teleurstelling hebben moeten constateren dat die aanleg die dit jaar zou gaan plaatsvinden, weer wordt uitgesteld omdat het College niet op tijd de voorbereidingen heeft afgerond. Overigens is het saillant te constateren dat de rotonde Molenweg / Zwartendijk / Emmastraat al ooit in 1997 zou worden gerealiseerd door de toenmalige gemeente Monster.

Reeds in 2003 is vastgesteld middels een onderzoek dat door de Burgemeester Kampschöerstraat toen al 5.000 auto’s per dag reden en 340 vrachtwagens. De situatie is inmiddels natuurlijk alleen maar erger geworden, zeker daar de gemeente in 2004 de woonwijk Grote Geest via de Burgemeester Kampschöerstraat heeft ontsloten. Vrachtwagens rijden op nog geen 8 meter van de gevels van de woningen en dat geeft overlast.

Geconstateerd wordt voorts dat nieuwe wijken, zoals onze fractie al eerder heeft vastgesteld, niet deugdelijk ontsloten worden en daardoor lopen we vast op de bestaande wegen.

Onze fractie meent dat op korte termijn actie moet worden ondernomen en dat niet gewacht moet worden op het nieuwe Verkeerscirculatieplan zoals het College andere soortgelijke kwesties vooralsnog afdoet. Een dergelijk plan zal vooralsnog er niet komen en de situatie vraagt om een dringende oplossing. Er zijn mogelijkheden om de verkeerscirculatie in Monster anders te laten verlopen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie eens dat er te veel verkeer door de Burgemeester Kampschöerstraat in Monster gaat en dat die weg niet bestemd is voor het vele verkeer wat thans gebruik moet maken van die weg?
  • Is het College bereid om eventueel in een raadswerkgroep te bespreken op welke wijze in Monster een betere verkeerscirculatie kan plaatsvinden, waarbij minder overlast wordt veroorzaakt? Die mogelijkheden zijn er.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top