skip to Main Content

Vragen aan College inzake andere wijze van afwikkelen meldingen bij de gemeente Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 oktober 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake andere wijze van afwikkelen meldingen bij de gemeente Westland

 

Vraag 146 2022-2026

Edelachtbaar College,

Bij de fractie van Westland Verstandig komen steeds meer klachten binnen van inwoners die keurig bepaalde zaken melden bij het meldpunt van de gemeente, maar daar geen afdoende vervolg op zien gebeuren. Vaak komt geen bericht of een nietszeggend bericht dat de klacht is afgewikkeld, terwijl ter plekke niets werd uitgevoerd.

Eerder stelde Westland Verstandig deze kwestie al aan de orde maar er is totaal geen verbetering zichtbaar. Ongetwijfeld zal een melding ook wel eens goed worden opgepakt, maar de vorenstaande afwikkeling komt te vaak voor. Dit levert bij melders een erg ontevreden reactie op en de zin om meldingen te doen wordt weggenomen. Blijkbaar hebben we als gemeente een automatisch systeem wat niet of niet afdoende werkt. Dat is jammer en moet beter.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College het met onze fractie eens dat teveel meldingen van onze inwoners niet goed worden opgevolgd?
  2. Is het College bereid om het hele meldingssysteem kritisch te bezien en te komen met verbetervoorstellen om de effectiviteit te vergroten en een beter vervolg te geven richting de melders?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top