skip to Main Content

Kaasschaaf en stofkam nodig om begroting 2024 van Westland sluitend te krijgen

Kaasschaaf en stofkam nodig om begroting 2024 van ca. € 380 miljoen van Westland sluitend te krijgen. Wel met behoud van voorzieningen en de kwaliteit daarvan. Ook financiële ruimte voor nieuwe zaken

Westland Verstandig is gematigd tevreden met de aan de Raad voorgelegde begroting en plannen voor 2024. Zoals bij alle gemeenten in Nederland het geval is door vreemd landelijk beleid van het afgetreden Kabinet, is het lastig om de begroting op orde te krijgen. Voor Westland Verstandig is daarbij uitgangspunt dat de lasten van onze inwoners niet omhoog mogen gaan, anders dan met de CPI-index, de kwaliteit van de voorzieningen goed moet blijven, Westlanders die het financieel lastig hebben of kwetsbaar zijn ondersteund worden en dat er toch ook ruimte is voor nieuwe zaken. Om de begroting sluitend te krijgen en vorenstaande zaken te kunnen uitvoeren is wel nodig dat de uitgaven dalen. Eerder stelde Westland Verstandig voor om op alle uitgaven die de gemeente doet aan onder meer bedrijfsvoering, externen, maar ook op subsidies of exploitatiebijdragen, 2% te korten en dat levert dan € 4.3 miljoen op in 2024 en alle jaren daarna. Die 2% kan niet over alle uitgaven van € 380 miljoen plaatsvinden omdat een aantal uitgaven vaststaan en niet beïnvloed kunnen worden.

Westland Verstandig is tegen het bezuinigen op het sociaal domein of andere terreinen die onze inwoners direct zouden raken. Die benadering vinden we gelukkig terug in de voorliggende begroting. Dat betekent vaak dat effectiever gewerkt moet worden. Daarnaast is de stofkam toegepast en werd een zgn. nieuw-voor-oud-operatie uitgevoerd. Ook die wens sprak Westland Verstandig eerder uit. Dat levert ca. € 4 miljoen op. Deze twee operaties betekenen dat gelden voor zaken die al te lang op de plank liggen en niet meer nuttig en nodig zijn zullen worden ingezet voor de lopende of nieuwe zaken die wel belangrijk zijn voor onze inwoners.

Ook is door deze benadering financiële ruimte voor nieuwe zaken of zaken die nu eindelijk eens van de grond moeten komen. Doordat de begroting sluitend is, hebben we meer mogelijkheden om gedurende het jaar 2024 plotsklaps opkomende kansen en wensen uit te voeren.

In de begroting krijgt onder meer voetbalvereniging Verburch nieuwe velden, komt eindelijk de echt nodige Westlands ombudsman/-vrouw, komen er meer BOA’s, komen er 500 woningen voor Westlandse starters en wooncomplexen met zorg, wordt aan de dienstverlening door de gemeente een extra impuls gegeven, komt er meer en beter groen, komen in alle dorpen wijkmanagers en worden wegen veiliger gemaakt. De WMO-voorzieningen blijven intact inclusief de extra tijd voor een bakkie daar waar dat nodig is. Het openbaar vervoer en EBS worden beetgepakt en daar waar het niet op orde is -omrijroute Monster, niet of te laat rijdende bussen- komt een oplossing. De vaak slechte wegenstructuur in delen van het Westland wordt aangepakt. Overlast door jongeren zal nog beter en efficiënter worden aangepakt. Er komt meer geld voor kunst, cultuur en erfgoed. Dat laatste maakt Westland mooi en herkenbaar.

Tenslotte wordt ook de Flora Campus-ontwikkeling genoemd. Westland Verstandig vindt dit een goede ontwikkeling voor Westland. Wel vinden we dat de gemeente erg voorzichtig moet zijn met het aangaan van forse financiële verplichtingen zonder dat succes verzekerd is. De Flora Campus mag absoluut niet “de molensteen om de nek” van de gemeente worden. We bedoelen dan dat als het financieel misgaat, dit op den duur ten koste zal gaan van de bestaande voorzieningen voor onze inwoners en dat vindt Westland Verstandig onacceptabel.

De Raad zal op 8 november vanaf 13.00 uur over deze begroting gaan beraadslagen. Westland Verstandig heeft nog wel een aantal ambities voor 2024 die niet in de begroting te lezen zijn. Daarvoor zullen we voorstellen doen en deze aan de Raad en het College voorleggen.

Back To Top