skip to Main Content

Vragen aan College inzake Buurt in Uitvoering aan Van Reenenplein te Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

15 augustus 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Buurt in Uitvoering aan Van Reenenplein te Honselersdijk

 

Vraag 130 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie is te gast geweest bij een groot aantal buurtbewoners van de Pannenbuurt (1e en 2e Van Reenenstraat en het Van Reenenplein) te Honselersdijk. De buurtbewoners willen graag het strookje groen grasveld naast de kinderspeeltuin zelf in beheer gaan nemen. Zij willen daar graag een betonnen picknicktafel hebben, een continue tafeltennismogelijkheid en ook een veilige trampoline. Alles ten behoeve van een gezelliger buurtleven en voor de talrijke kinderen uit de buurt.

De betreffende bewoners willen dan de groenstrook zelf onderhouden en eventueel daar ook een stukje moestuin van maken, zulks ook ter lering en vermaak van de kinderen, maar ook voor het eigen gebruik. Dat betekent dat zij ook gras zullen gaan maaien. De bewoners zijn bereid om daarover met de gemeente afspraken te maken. In het verleden is daar al over gesproken en na aanvankelijk groen licht werd uiteindelijk toch niet akkoord gegaan. Dit is niet in overeenstemming met de uitgangspunten van dit College die Buurt in Uitvoering wenst te promoten. De wijkmanager / buurtbeheerder is ook recent op bezoek geweest en ook hij zou het nodige gaan ondernemen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Op welke wijze worden dit soort initiatieven opgepakt door de gemeente en op welke wijze kan bevorderd worden dat de gemeente “met één stem” spreekt?
  2. Kan contact worden opgenomen met de bewoners –contactgegevens zijn bij onze fractie bekend- en wellicht kan de wijkmanager bij de uitvoering een trekkersrol op zich nemen?
  1. Is het College bereid om met de buurtbewoners afspraken te maken over de wijze van inrichting van de groenstrook?
  1. Is het College bereid om eventueel deze casus op te pakken en om deze wellicht ook elders in Westland uit te rollen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top