skip to Main Content

Vragen aan College inzake Realisering arbeidsmigrantenhuisvesting Horti Campus

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

16 augustus 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake realisering arbeidsmigrantenhuisvesting Horti Campus

 

Vraag 131 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

De Raad heeft al weer enige tijd geleden aangenomen een motie om op het Horti Campus-terrein zo snel als mogelijk te komen tot realisering van arbeidsmigrantenhuisvesting en het plaatsen van verplaatsbare woningen. Ook zou de realisering van het Vakcollege met voorrang worden opgepakt.

Sinds de behandeling in de Raad is het stil en ontvangen wij geen berichten meer. Alledrie de genoemde zaken zijn urgent en dat is ook door de Raad bij motie uitgesproken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Hoe ver staat het met de voortgang van de plannen voor arbeidsmigranten / verplaatsbare woningen / Vakcollege?
  2. Destijds is een tijdsplanning aangegeven over de grondverwerving etc. Wanneer worden we als Raad daarover geïnformeerd omdat het nu wel heel erg en al heel lang stil is, terwijl er snel gehandeld moet worden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top